Blog

15.11.2021

Przekrój belki

W artykule znajdziesz:

Przekrój belki

Przekrój belki

Podwyższone, a zarazem osłabione otworami środniki belek ażurowych wymagają sprawdzenia stateczności, natomiast cały przekrój belki - sprawdzenia naprężeń z uwzględnieniem wpływu dodatkowych momentów zginających, wywołanych siłą poprzeczną. W przypadku dużych sił poprzecznych może zachodzić potrzeba wzmacniania otworów za pomocą poziomych nakładek lub obramowania z płaskownika (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na dużą ilość przecinania i spawania, na belki ażurowe nie powinny być stosowane stale nieuspokojone, w których segregacja składników jest znacznie silniejsza.
Stosunkowo małe rozpowszechnienie dźwigarów ażurowych wynika z ich wysokiej pracochłonności przy produkcji ręcznej.

Przecięte połówki kształtownika wyginają się sierpowo wskutek naruszenia stanu równowagi naprężeń walcowniczych. Po wykonaniu prostowania części składa się ręcznie lub na łożu montażowym z uchwytami, a następnie spawa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dopiero opracowanie urządzeń do cięcia automatycznego i urządzeń do składania belek ażurowych umożliwiło zmechanizowanie linii technologicznej i podjęcie masowej produkcji. W produkcji seryjnej belki ażurowe stają się opłacalne i możliwe jest wykonanie ekonomicznych konstrukcji o dużych rozpiętościach. Jeszcze korzystniejsze jest zastosowanie belek ażurowych w stropach budynków wielokondygnacyjnych, gdyż umożliwiają one prowadzenie ciągów instalacyjnych przez otwory (uprawnienia budowlane).

Belki podsuionicowe, dźwigary główne suwnic i mostów, i inne belki przenoszące duże naciski ruchome, przyłożone w płaszczyźnie środnika, kształtuje się według zasad podanych dla blachownie. Uwzględniając swoisty charakter pracy tych konstrukcji, odmienny od występującego w zwykłych konstrukcjach budowlanych, a zwłaszcza obciążenia dynamiczne o dość dużej liczbie cykli zmian, należy zwrócić uwagę przy ich projektowaniu na pewne szczegóły rozwiązań.
Skupiony nacisk koła suwnicy na szynę przekazuje się przez pas na środnik belki, a w mostach kolejowych przez nacisk mostownicy (program egzamin ustny).

Struganie górnej krawędzi środnika

Przy obliczeniu spoin pachwinowych, łączących pas górny ze środnikiem powinny być uwzględnione zarówno naprężenia ściskające jak i ścinające od bezpośredniego nacisku skupionego. Przy mniejszych naciskach skupionych połączenie pasa ze środnikiem wykonuje się spoinami pachwinowymi, przy większych zaś - spoinami czołowymi K. Struganie górnej krawędzi środnika nie zapewnia ścisłego przylegania obu części z powodu „falistości” pasa, a zatem należy liczyć się z przeniesieniem obciążeń wyłącznie przez spoiny.
W belkach spawanych w liniach automatycznych głębokość przetopu jest tak znaczna, że stosowanie pracochłonnych spoin na K staje się zbędne. Norma dopuszcza zwiększenie grubości obliczeniowej takich spoin: o 30% dla spoin jednowarstwowych i o 2 mm dla spoin wielowarstwowych (opinie o programie).

W belkach podsuwnicowych zachodzą przypadki pęknięcia środników, zapoczątkowane zwykle w narożu utworzonym przez żebro usztywniające pod pasem. Są to miejsca o dużym skupieniu spoin - trudnych technologicznie do wykonania, zwłaszcza gdy żebra mają małe ścięcia naroży przylegających do środnika. Pęknięcie w spoinach łączących pas ze środnikiem przechodzi stopniowo w materiał środnika pod wpływem naprężeń zmiennych i działania karbu. W krańcowym przypadku może nastąpić utrata stateczności środnika i zniszczenie belki (segregator aktów prawnych).

W obszarze pasa górnego panuje złożony stan napięcia. Skurcz poprzeczny spoiny pachwinowej wywołuje poprzeczną kątową deformację blachy pasa. Nad żebrem w miejscu podparcia powstaje reakcja G i poprzeczne obciążenie spoiny S, gdyż została ograniczona możliwość ugięcia pasa. W miejscu krzyżowania się spoin na środniku występuje obszar W o spiętrzonym płaskim stanie naprężeń.

Obciążenie belki suwnicą o nacisku koła P działa z pewnym mimośrodem, którego wielkość zależna jest od stanu jezdni i stopnia dokładności ustawienia szyny względem osi środnika. Mimośrodowe działanie sił wywołuje zginanie i skręcanie pasa górnego belki i prowadzi do dodatkowego obciążenia momentem zginającym spoin łączących pas ze środnikiem (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami