Blog

22.06.2018

Pozwolenie na budowę – co to jest?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę – co to jest?

 

Pozwolenie na budowę – co to jest?

Obowiązujące prawo budowlane określa, kiedy można przystąpić do robót budowlanych (segregator aktów prawnych). Zgodnie z nim można je rozpocząć dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę. W postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę stronami są:
• inwestor,
• właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania obiektu.
Obszar oddziaływania obiektu to teren, który wyznaczono w otoczeniu obiektu na podstawie odrębnych przepisów, które wprowadzają dotyczące tego obiektu ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Podmiot niebędący właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem wieczystym może mieć prawo do uczestniczenia w postępowaniu, ale nie może być jego stroną.
Pozwolenie na budowę do podstawowa forma mająca działanie ograniczające wolność budowlaną na etapie przygotowywania inwestycji (promocja 3 w 1). Tego rodzaju reglamentacja ma potrójną funkcję:
• nadzorczą – pozwala na sprawowanie nadzoru administracyjnego (stanowi podstawę do wymuszenia poddania się procedurze pozyskania aktu zezwalającego),
• regulacyjną – określa prawa i obowiązki,
• sterującą – kierunkuje zachowania jednostek w pożądanym, z punktu widzenia interesu publicznego, kierunku.
W pozwoleniu na budowę określone są różne aspekty procesu budowlanego, które dotyczą realizacji prawa do zabudowy. Dokument ten stanowi instrument ochronny dla ładu architektoniczno-przestrzennego, od którego zależy interes publiczny. Może on powodować ograniczenia prawa do zabudowy, np. w zakresie parametrów lub rodzajów obiektów (uprawnienia budowlane).
Pozwolenie na budowę zawsze obejmuje całe zamierzenie budowlane. Jeśli zamierzenie to obejmuje więcej niż jeden obiekt, to na wiosek inwestora, pozwolenie może być wydane na wybrane obiekty lub zespoły obiektów, które mogą funkcjonować samodzielnie w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. W przypadku, gdy pozwolenie dotyczy tylko wybranych obiektów lub zespołu obiektów, to obowiązkiem inwestora jest przedstawienie projektu zagospodarowania terenu lub działki dla całego planowanego zamierzenia budowlanego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami