Blog

07.09.2018

Pozwolenie na budowę – co trzeba wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę – co trzeba wiedzieć?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest złożenie wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji, czyli najczęściej do starosty, a znacznie rzadziej do wojewody (program na komputer). Pozwolenie na budowę zawsze związane jest z nieruchomością, dlatego należy złożyć wniosek do organ, który jest właściwy ze względu na położenie nieruchomości (program na telefon). Wzór wniosku o pozwolenie na budowę znajduje się rozporządzeniu ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr 120, poz. 1127) w załączniku nr 1 (program na egzamin ustny).

Wniosek o pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – co trzeba wiedzieć?

Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć z wymaganymi załącznikami, do których zalicza się:
• projekt budowlany w 4 egzemplarzach – należy dołączyć do niego wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty, które wymagane są przepisami szczegółowymi (promocja 3 w 1). Wśród załączników musi znaleźć się również zaświadczenie potwierdzające wpis projektanta na listę właściwej izby samorząd zawodowego,
• dokument potwierdzający prawo inwestora do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane,
• decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu – tylko wtedy, gdy nieruchomość nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (segregator).
Pozwolenie na budowę to samodzielna decyzja organu administracji, ale w szczególnych przypadkach może zostać wydane dopiero po postępowaniu sprawdzającym oddziaływanie inwestycji na środowisko. Zdarza się również, że inwestor może zostać zobowiązany do dostarczenia pozwoleń, uzgodnień i opinii innych organów, co wynika bezpośrednio z przepisów szczególnych (opinie). Dotyczy to najczęściej robót budowlanych związanych z obiektami budowlanymi lub obszarami znajdującymi się w rejestrze zabytków lub obiektów wymagających specjalnych uzgodnień w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Pozwolenie na budowę wydawane jest przed rozpoczęciem inwestycji i ważne jest przez 2 lata.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami