Blog

22.06.2018

Pozwolenie na budowę – co warto wiedzieć?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę – co warto wiedzieć?


Pozwolenie na budowę to dokument uprawniający do rozpoczęcia robót budowlanych. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ dokonuje sprawdzenia:
• zgodności przedstawionego projektu budowlanego z ustaleniami znajdującymi się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz aktami prawa miejscowego. Dokument może być tez sprawdzony z ustaleniami decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu oraz wymaganiami środowiska – dotyczy to sytuacji, gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
• kompletności przedstawionego projektu budowlanego oraz posiadania wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń, łącznie z informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z zaświadczeniem o prawie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• zgodności przedstawionego projektu zagospodarowania terenu lub działki z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza techniczno-budowlanymi,
• wykonania projektu przez osobę do tego uprawnioną, posiadającą odpowiednie uprawnienia i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem o prawie do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Jeśli w przedstawionych dokumentach zostaną stwierdzone naruszenia, to właściwy ogran nakłada na inwestora obowiązek usunięcia określonych nieprawidłowości oraz wyznacza termin ich usunięcia. W przypadku, gdy termin ten upłynie, zostaje wydana decyzja o odpowie zatwierdzenia projektu, a tym samym nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli wymagania są spełnione, to właściwy organ musi wydać decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeśli na terenie, do którego opracowano projekt zagospodarowania działki lub terenu, umiejscowiony jest obiekt budowlany objęty nakazem rozbiórki, właściwy organ wydaje decyzję odmowną w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Zarówno decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jak i decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę jest decyzją związaną.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami