Praca statyczna

Praca statyczna

Spadki wyrabia się najczęściej chudym betonem (spadki wewnętrzne), lub żużlobetonem (spadki zewnętrzne przekryć) (program uprawnienia budowlane na komputer). Podane tu przykłady wykonanych zbiorników obejmują konstrukcje monolityczne i prefabrykowane, z wyjątkiem zbiorników sprężonych. Przykłady poniższe ograniczono do opisu bardziej cha rakterystycznych konstrukcji o jasnym, lecz zróżnicowanym schemacie pracy statycznej.

Zbiornik podziemny przeznaczony na wodę pitną o pojemności 6000 m3 (przekrój kołowy o średnicy 36,00 m). Wysokość wewnętrzna zbiornika wynosi 5,96 m. Kołowa płyta przekrywająca oraz płyta denna stanowią strop grzybkowy o głowicach bez płyty nadgłowicowej. Grubość płyty górnej wynosi 20 cm, dolnej - 33 cm (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Na płycie górnej ułożono warstwę żużlobetonu ze spadkiem i pokryto ją izolacją z dwóch warstw papy na lepiku.

Zbiornik jest przykryty warstwą ziemi zmieszanej z żużlem, o grubości 75 cm. Ścianę stożkową zaprojektowano o większym pochyleniu w strefie dolnej (przy połączeniu z płytą denną). Grubość ściany wynosi u góry 20 cm, u dołu 40 cm; pochylenie jej wykonano na zewnątrz (uprawnienia budowlane). Zbiornik okrągły podziemny ze słupem w środku. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 18,0 m, a wysokość - liczona od dna do żeber przekrycia - 5,0 m. Przekryciem zbiornika jest żelbetowa płaska płyta o grubości 10 cm, przekazująca obciążenie na słup za pośrednictwem żeber o układzie promienistym i przekroju 35 x 80 cm oraz na ścianę cylindryczną za pośrednictwem wieńca kołowego o wymiarach 40 x 80 cm

Grubość ściany jest stała i wynosi 20 cm, słup znajdujący się w środku ma przekrój kołowy o średnicy 70 cm, przechodzący u góry w głowicę. Słup środkowy przekazuje tu dość znaczną część obciążenia górnego na grunt za pośrednictwem stopy, ściana cylindryczna zaś spoczywa na ciągłej ławie o tak dobranej podstawie, aby nacisk na grunt pod nią był równy naciskowi pod stopą słupa. Płyta denna o grubości 15 cm, zabetonowana na podłożu złożonym z gruzu oraz warstwy chudego betonu, jest oddzielona dylatacją zarówno od ławy ściany cylindrycznej, jak i od stopy, a utworzone szczeliny dylatacyjne zostały starannie zaizolowane (program egzamin ustny).

Grubość warstwy żużlobetonu

Niezależnie od użycia do betonu dodatku uszczelniającego w postaci silikonu i zewnętrznego zaizolowania ścian pionowych dwiema warstwami papy na lepiku i obłożenia 20 cm warstwą gliny w celu zapewnienia szczelności, wewnętrzną stronę ścian pokryto tynkiem cementowym.
Grubość warstwy żużlobetonu formującej spadek przekrycia wynosi 40 cm w osi pionowej zbiornika. Zbiornik przykryto warstwą gruntu o grubości 35 cm.

Przy obliczaniu ściany pionowej założono pełne jej zamocowanie w ławie fundamentowej, co jest słuszne wobec dużego przekroju ławy (opinie o programie).
Płytę przekrycia obliczono przez wydzielenie trójkątnego jej wycinka ograniczonego osiami dwóch najbliższych żeber i odcinka ściany cylindrycznej przyjętego za prostą prostopadłą do wysokości tak uformowanego trójkąta. Tę płytę trójkątną potraktowano jako zamocowaną na obwodzie, co przy krawędziach żebrowych jest w pełni usprawiedliwione ciągłością płyty, na krawędzi wieńcowej zaś - monolitycznym połączeniem z wieńcem.

Zebra zostały obliczone jako jednoprzęsłowe, przegubowo oparte na wieńcu ściany cylindrycznej i zamocowane w osi słupa (przez analogię do belki dwuprzęsłowej). Za obciążenie przyjęto tu obliczone reakcje płyt trójkątnych, zastępując obciążenie ciągłe siłami skupionymi (segregator aktów prawnych).
Dodatkową trudnością konstrukcyjną było tu właściwe rozłożenie zbrojenia w węźle środkowym, tj. nad środkowym słupem. Wobec bardzo dużego zagęszczenia w tym miejscu zbrojenia górnego, wskutek konieczności przedłużenia zbrojenia na żebra przeciwległe, zastosowano tu dwa pierścienie kołowe z blachy stalowej, do których przyspawano górne zbrojenie żeber.

Pierścienie te zostały obliczone na osiową siłę rozrywającą, powstałą od sił w prętach górnych traktowanych jako obciążenie ciągłe równomierne (promocja 3 w 1)..

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !