Pracownicy administracyjno-techniczni

 

Pracownicy administracyjno-techniczni

Obowiązujące obecnie przepisy przewidują, że w budowlach wodnych, w których zatrudnieni są ludzie, należy przewidzieć pomieszczenia higieniczno-sanitarne (program uprawnienia budowlane na komputer). Pomieszczeniami takimi są: szatnie, umywalnie, natryski, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, ustępy, jadalnie itp. Do pomieszczeń tych nie zalicza się stołówek. Sytuując w budynkach pomieszczenia sanitarne, należy przestrzegać obowiązującej zasady, aby korzystający z nich pracownicy nie przechodzili przez pomieszczenia produkcyjne.
W zakładach zatrudniających co najmniej pięć kobiet na jedną zmianę, szatnie, umywalnie, natryski, ustępy, należy projektować oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn. Podłogi i ściany do wysokości 2 m powinny być w tych pomieszczeniach wykonane z materiałów umożliwiających utrzymanie czystości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W pomieszczeniach, w których znajdują się natryski i umywalnie, w miejscach stanowisk do mycia należy układać na podłogach podkładki izolujące. Takie rozwiązanie jest konieczne w razie wykonania podłogi tych pomieszczeń z materiałów o dużej przewodności cieplnej. Przejścia z tych pomieszczeń do zespołu szatni należy tak projektować, aby pracownicy ubrani w odzież wierzchnią lub domową nie spotykali się z pracownikami ubranymi w odzież ochronną lub roboczą.
W zakładach przemysłowych należy projektować pomieszczenia szatni przeznaczone do przechowywania przez pracowników produkcyjnych odzieży wierzchniej i domowej oraz roboczej lub ochronnej (uprawnienia budowlane).
Pracownicy administracyjno-techniczni mogą przechowywać odzież w pokojach biurowych.

Szatnie powinny być łatwo dostępne i usytuowane w tym samym budynku co hale produkcyjne. Jeśli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy łączyć .hale produkcyjne z budynkami szatni krytymi i obudowanymi dojściami.
Pomieszczenia szatni mogą znajdować się w suterenach lub pomieszczeniach podziemnych (program egzamin ustny). Ściany zewnętrzne i podłogi tych pomieszczeń należy odpowiednio izolować przed nadmiernymi stratami ciepła i wilgocią. Szatnie w pomieszczeniach podziemnych przeznaczone dla więcej niż 25 pracowników powinny być zaopatrzone w wentylację mechaniczną, niezależnie od wentylacji naturalnej.

Szerokość przejść komunikacyjnych

W szatniach lokalizowanych w suterenach lub podziemiach nie mogą być zatrudnieni pracownicy, którzy stale obsługują szatnię.
Wysokość pomieszczeń szatni nie może być mniejsza niż 2,2 m. Szerokość przejść komunikacyjnych powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m (opinie o programie).
Przy projektowaniu szatni należy kierować się zasadą, aby co najmniej 0,65 m2 powierzchni podłogi przypadało na jednego pracownika, łącznie z powierzchnią zajętą na szafki, ławki i przejścia komunikacyjne. W pomieszczeniach szatni należy montować szafki ubraniowe o wymiarach rzutu 35x35x180.

Każdy pracownik powinien mieć do swojej dyspozycji jedną szafkę. Ponadto w szatni należy ustawić ławki, krzesła, stołki w liczbie dostosowanej do potrzeb najliczniejszej zmiany. Obliczenie miejsc siedzących może być dokonane ze współczynnikeim niejednoczesności użytkowania nie mniejszym niż 0,7.
W zakładach, w których przy pracy następuje duże zabrudzenie odzieży, należy wydzielić odpowiednie szafki przeznaczone na odzież brudną (segregator aktów prawnych). Powinny się one znajdować w odzielnym pomieszczeniu. Powierzchnię szatni odzieży brudnej ustala się, biorąc całkowitą liczbę pracowników w danym zakładzie na wszystkich zmianach i przyjmując na jednego pracownika nie mniej niż 0,5 m2 powierzchni podłogi. Szafki na przechowanie odzieży roboczej brudnej powinny mieć wymiary: 0,35X0,35X1,80 m.

Mogą być one dwukondygnacyjne, pod warunkiem, że jedna kondygnacja nie może być niższa niż 0,85 m, łącznie nie mogą przekroczyć 1,85 m wysokości.
Szatnie powinny mieć taką wentylację, aby zapewniona była czterokrotna wymiana powietrza w ciągu godziny (promocja 3 w 1).

Zespoły higieniczno-sanitarne należy projektować z uwzględnieniem umywalni i sytuować ją w taki sposób, aby pracownicy mieli do niej łatwy dostęp, nie kolidujący z ruchem osób już umytych i przebranych w odzież domową. Umywalnia powinna być przewidziana w projekcie zakładu bez względu na liczbę zatrudnionych w nim pracowników.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !