Blog

31.08.2021

Prądy dopływowe

Prądy dopływowe

Prądy dopływowe

W strefach umiarkowanych i zimnych powierzchniowe warstwy wody się oziębiają i zagęszczają, po czym opadają ku dnu, przyczyniając się do powstawania prądów płynących na półkuli północnej od północy ku południu (z odchyleniem wskutek działania siły Coriolisa - ku zachodowi) (program uprawnienia budowlane na komputer).
Abstrahując jednak od powstających z podanych przyczyn wielkich prądów oceanicznych, opisane zjawiska zachodzą i w mniejszej skali, i podobnie jak wiatry są przyczyną stałych ruchów mas wodnych.

Prądy dopływowe powstają, gdy woda z dopływów rzecznych wpada do morza, powodując daleko nieraz w głąb morza sięgające prądy wody słodkiej. Zwykle wtedy woda słodka jako lżejsza rozpływa się na powierzchni wody słonej. Prądy te ulegają rozproszeniu, gdy na morzu występują silne pływy i prądy pływowe. Prądy dopływowe występują też w cieśninach lub przetokach przez mierzeje odcinające mniejsze zbiorniki przybrzeżne (np. zalewy), zasilane od strony lądu przez wody rzeczne. Cieśniny te leżą nieraz daleko od właściwego ujścia rzeki.
Prądy falowe są może najważniejsze z inżynierskiego punktu widzenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy fali płytkowodnej cząstki wody oscylujące u dna poruszają się po odcinkach prostych, będących spłaszczonymi elipsami o półosiach.
W ruchu tym wykazują znaczne prędkości, których maksymalną wartość można wyznaczyć wzorem. Dżunkowski zaleca, na podstawie szeregu doświadczeń, mnożenie prędkości uzyskanych wzorem przez empiryczny współczynnik zmniejszający, w granicach od 0,6 do 0,9, średnio równy 0,75.
Gdy fala wskutek prostego odbicia od jakiejś stromej ściany i interferencji przemieni się w falę stojącą, wówczas prędkości denne w wyniku dwukrotnego wzrostu wysokości tej fali w stosunku do wysokości fali pierwotnej również dwukrotnie wzrosną, co rzecz jasna należy uwzględnić w obliczeniach (uprawnienia budowlane).

Prędkości przydenne

Prędkości przydenne przy dużej fali osiągają znaczne wartości przekraczające wielokrotnie prędkości graniczne, przy których następuje rozmywanie gruntów. Oscylacyjny jednak charakter tego ruchu nie powoduje przenoszenia wzruszonego materiału gruntu dna, lecz tylko poruszenie jego cząstek oraz wskutek występowania również i pionowych, do góry skierowanych składowych prędkości ruchu oscylacyjnego, unoszenie ich na pewne wysokości nad dno. Cząstki pozostają w zawieszeniu tak długo, dopóki trwa falowanie. Zmniejszenie nasilenia falowania powoduje opad części cząstek na dawne miejsca, ustanie falowania zaś wywołuje opad wszystkich cząstek (program egzamin ustny).

Opadnięty materiał zwykle jest jak gdyby przemyty i pozbawiony cząstek drobniejszych.
Zjawisko to, nawet przy braku jakichkolwiek prądów, może być niebezpieczne dla obok wzniesionych budowli, gdy poruszenie gruntu sięgnie tak głęboko, że naruszy równowagę sił występujących w gruncie. Występowanie prądów potęguje niebezpieczeństwo, gdyż powodując przenoszenie zawieszonego w wodzie rumowiska, przyspiesza postęp erozji i doprowadza do trwałego ubytku gruntu (opinie o programie).
Wartość prędkości granicznych w warunkach falowania jest sprawą dotychczas mało zbadaną. Oprócz prędkości wody niewątpliwie dużą rolę odgrywa masa wody objęta ruchem, długotrwałość ruchu itp. czynniki.

Doświadczenia udowodniły, że grunty stosunkowo świeżo usypane i luźne tym łatwiej ulegają rozmyciu, z im mniejszych ziaren się składają. Miękkie iły mogą być rozmyte już przy prędkości wody 8-10 cm/s (segregator aktów prawnych).
Prądy wsteczne, skierowane od brzegu ku morzu, występują w strefie przyboju przy nachodzeniu fal na łagodnie pochylone plaże, w dolnych warstwach wody, bliższych dna.

Prędkości ich przekraczają nieraz znacznie wartości graniczne, tak że zwykle stają się one powodem znacznego ruchu rumowiska w kierunku normalnym do brzegu, a skierowanego ku morzu.
Najniebezpieczniejsze są prądy ortogonalne, powstające przy fali stojącej. Są one wynikiem interferencji fali i wypadkową odnośnych ruchów orbitalnych cząstek, stąd też ich maksymalne prędkości są równe maksymalnym prędkościom dennym fali stojącej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami