Blog

17.07.2019

Praktyka zawodowa – co się do niej zalicza?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – co się do niej zalicza?

Praktyka zawodowa jest niezbędnym warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych (program na komputer). Jej weryfikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna okręgowej izby samorządu zawodowego właściwej miejscowo dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia budowlane. Długość praktyki zależy od rodzaju oraz zakresu uprawnień (program na telefon). Ponadto praktyka musi spełniać wymagania określone w prawie budowlanym. Podstawowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, aby praktyka została zaliczona, jest wykonywanie prac, które polegają na:
• uczestnictwie w pracach projektowych,
• pełnieniu funkcji technicznej na budowie (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa – co się do niej zalicza?

Kolejnym warunkiem jest wykonywanie tych prac pod kierownictwem osoby, która posiada uprawnienia budowlane w tej samej specjalności co kandydat i bez ograniczeń. Jeśli praktyka odbywa się za granicą, to musi nią kierować osoba mająca uprawnienia wymagane w danym kraju.

Do praktyki zawodowej może zostać zaliczona część lub całość praktyki studenckiej, o której mowa w prawie budowlanym (opinie o programie). Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy praktyka ta odbywała się na studiach, a jej zakres odpowiadał programowi kształcenia, który został opracowany przy udziale organu samorządu zawodowego i w taki sposób, aby spełniał on przepisy prawa budowlanego oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Praktyka odbywa się wówczas na podstawie umowy między uczelnią a organem samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych).

Członek rodziny

Za równorzędną praktykę projektową, która polega na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych, uznawana jest roczna praktyka przy wykonywaniu projektów pod nadzorem patrona. Patron musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przynajmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ramach swoich uprawnień budowlanych i przy sporządzaniu projektów. Należy przy tym pamiętać, że w przypadku patronatu nie jest wymagany stosunek pracy. Praktykant nie musi być zatrudniony na umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną (promocja 3  w 1). Dzięki temu praktyka zawodowa projektowa może odbywać np. u uprawnionego członka rodziny bądź u znajomego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami