Blog

13.03.2019

Praktyka zawodowa – jak przebiega kwalifikacja?

W artykule znajdziesz:

 

Praktyka zawodowa – jak przebiega kwalifikacja?

Uprawnienia budowlane mogą zdobyć osoby, które mają odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową (program na komputer). Jeśli chodzi o praktykę zawodową, to musi być ona potwierdzona przez osobę, które ma odpowiednie uprawnienia, a jej zakres powinien odpowiadać zakresowi specjalności, wybranej przez wnioskodawcę (program na telefon). W czasie praktyk należy w sposób bezpośredni uczestniczyć w przygotowywaniu projektów lub pełnić funkcję techniczną na budowie pod nadzorem osoby, która ma uprawnienia. Do praktyk mogą być zaliczone także prace polegające na:
• wykonywaniu w organach nadzoru budowlanego czynności inspekcyjno-kontrolnych – wówczas 2 lata przy takich pracach liczone są jako rok praktyki,
• wykonywaniu prac w organach administracji rządowej lub innych jednostkach samorządu terytorialnego (program na egzamin ustny).

Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Praktyka zawodowa – jak przebiega kwalifikacja?

Kwalifikacja praktyki zawodowej jest wykonywana na podstawie oświadczenia, który dołączany jest do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Pod uwagę może być wzięte również zaświadczenie, które wydał właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (promocja 3 w 1). Zaświadczenie to potwierdza, że praktyka odbyła się przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych znajdujących się na terenach zamkniętych, np. w jednostkach podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych czy Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (segregator).
Jeśli praktyka odbywała się poza granicami kraju, komisja bierze pod uwagę zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki, w której wykonywane były prace związane z praktyką. Takie zaświadczenie może być wystawione wyłącznie przez osobę, która sprawowała nadzór nad praktyką i posiada wymagane w danym kraju uprawnienia. Komisja ma prawo do wystąpienia do organu nadzoru budowlanego, inwestora, autora projektu lub organu administracji architektoniczno-budowlanej o potwierdzenie zakresu praktyk, w których brał udział kandydat na uprawnienia budowlane. Jeśli w zaświadczeniu o odbyciu praktyki zawodowej podane będą niewłaściwe lub fałszywe dane, to okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda decyzję odmowną w sprawie nadania uprawnień budowlanych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami