Blog

22.07.2019

Praktyka zawodowa – kto i jak może ją potwierdzić?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – kto i jak może ją potwierdzić?

Praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane musi swoim zakresem odpowiadać zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, wybranej przez kandydata. Potwierdzeniem odbytej praktyki zawodowej musi być oświadczenie ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia budowlane i będącą członkiem samorządu zawodowego (program na komputer).

Praktyka zawodowa – kto i jak może ją potwierdzić?

W oświadczeniu wskazuje się roboty budowlane oraz obiekty budowlane, przy których projektowaniu brał udział kandydat na uprawnienia budowlane bądź przy których powstawaniu kandydat na uprawnienia budowlane pełnił funkcję techniczną (program na telefon). Ponadto należy tam wpisać wykonywane czynności, łącznie z rodzajem, przeznaczeniem oraz konstrukcją danego obiektu w odniesieniu do wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych (program egzamin ustny).

W oświadczeniu należy też wpisać inne parametry techniczne i użytkowe, które są charakterystyczne dla danego obiektu, łącznie z lokalizacją danej inwestycji, a także nazwą inwestora. Ponadto w oświadczeniu musi znaleźć się potwierdzenie okresu odbywania praktyki do uprawnień budowlanym razem z terminami jej rozpoczęcia oraz ukończenia. W dokumencie umieszcza się również ogólną ocenę wiedzy teoretycznej i praktycznej praktykanta w zakresie wybranej przez niego specjalności uprawnień budowlanych. Oceny tej dokonuje osoba, która kierowała praktyką zawodową (opinie o programie).

Doświadczenie w projektowaniu

Aby praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych została zaliczona, należy wykonywać prace, które polegają na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych lub na pełnieniu funkcji technicznej na budowie (segregator aktów prawnych). Funkcja ta musi być wykonywana pod kierownictwem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane, a jeśli praktyka odbywała się za granicą, to praktyką może kierować osoba mająca uprawnienia wymagane w danym państwie. W przypadku praktyki projektowej za równorzędną uznaje się praktykę wykonywaną pod patronatem, czyli pod nadzorem osoby mającej odpowiednie uprawnienia i przynajmniej 5-letnie doświadczenie przy projektowaniu w ramach swoich uprawnień budowlanych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami