Blog

18.05.2019

Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje

Jednym z najważniejszych warunków jest odbycie praktyki zawodowej. Od 25 września 2014 roku praktyka zawodowa musi być udokumentowana poprzez złożenie:
• oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej,
• zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej (program na komputer).
Oba dokument znajdują się w załączniki nr 1 do wspomnianego rozporządzenia.

Praktykę zawodową kandydat może rozpocząć w dniu, w którym uzyskał dyplom ukończenia uczelni wyższej (program na telefon). Rozpoczęcie praktyki jest dopuszczalne także po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza bądź dyplomu stanowiącego posiadania kwalifikacji zawodowych w posiadanym zawodzie na poziomie technika. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (opinie o programie). Z przepisów wynika, że do praktyki zawodowej można zaliczyć praktykę, która odbyła się po ukończeniu III roku studiów wyższych. W tym wypadku również wymagane jest potwierdzenie przez osobę, która ma wymagane uprawnienia budowlane i jest wpisana na listę członków izby (segregator aktów prawnych).

Przypadek praktyk

W przypadku, gdy praktyka odbywała się po III roku studiów kandydat jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych dokumentu, który wydaje uczelnia, wskazującego datę ukończenia trzeciego roku studiów (promocja 3 w 1). Uprawnienia osoby, która nadzoruje praktykę zawodową muszą odpowiadać specjalnością uprawnieniom, o które stara się wnioskodawca. Zakres tych uprawnień nie może być niższy niż wybrany przez wnioskodawcę.

W przypadku praktyki zawodowej odbytej za granicą należy dostarczyć dokument zawierający:
• wykaz robót i obiektów budowlanych, przy których praktykant bezpośrednio uczestniczył lub pełnił funkcje techniczne na budowie (program egzamin ustny),
• potwierdzenie okresu praktyk,
• ogólną ocenę wiedzy praktycznej i teoretycznej kandydata.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami