Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje

Uzyskanie uprawnień budowlanych jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje

Jednym z najważniejszych warunków jest odbycie praktyki zawodowej. Od 25 września 2014 roku praktyka zawodowa musi być udokumentowana poprzez złożenie:
• oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej,
• zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej (program na komputer).
Oba dokument znajdują się w załączniki nr 1 do wspomnianego rozporządzenia.

Praktykę zawodową kandydat może rozpocząć w dniu, w którym uzyskał dyplom ukończenia uczelni wyższej (program na telefon). Rozpoczęcie praktyki jest dopuszczalne także po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza bądź dyplomu stanowiącego posiadania kwalifikacji zawodowych w posiadanym zawodzie na poziomie technika. Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego oraz posiada odpowiednie uprawnienia budowlane (opinie o programie). Z przepisów wynika, że do praktyki zawodowej można zaliczyć praktykę, która odbyła się po ukończeniu III roku studiów wyższych. W tym wypadku również wymagane jest potwierdzenie przez osobę, która ma wymagane uprawnienia budowlane i jest wpisana na listę członków izby (segregator aktów prawnych).

Przypadek praktyk

W przypadku, gdy praktyka odbywała się po III roku studiów kandydat jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych dokumentu, który wydaje uczelnia, wskazującego datę ukończenia trzeciego roku studiów (promocja 3 w 1). Uprawnienia osoby, która nadzoruje praktykę zawodową muszą odpowiadać specjalnością uprawnieniom, o które stara się wnioskodawca. Zakres tych uprawnień nie może być niższy niż wybrany przez wnioskodawcę.

W przypadku praktyki zawodowej odbytej za granicą należy dostarczyć dokument zawierający:
• wykaz robót i obiektów budowlanych, przy których praktykant bezpośrednio uczestniczył lub pełnił funkcje techniczne na budowie (program egzamin ustny),
• potwierdzenie okresu praktyk,
• ogólną ocenę wiedzy praktycznej i teoretycznej kandydata.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami