Blog

04.05.2019

Praktyka zawodowa – oświadczenie

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – oświadczenie

Od 25 września 2014 roku odbycie praktyki zawodowej potwierdza się za pomocą oświadczenia (https://uprawnienia-budowlane.pl). Wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Praktyka zawodowa – oświadczenie

Taki dokument musi być podpisany przez kierownika lub projektanta, który sprawuje nadzór nad praktyką, ma odpowiednie uprawnienia budowlane i jest czynnym członkiem samorządu zawodowego (program na komputer). Wraz z oświadczeniem należy złożyć inne dokumenty, do których zalicza się:
• zestawienie zbiorcze odbytej praktyki zawodowej,
• decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych osoby nadzorującej praktyki,
• zaświadczenie potwierdzające, że osoba nadzorująca praktyki jest wpisana na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (program na telefon).

Warto pamiętać, że każdy z opiekunów praktyki musi wypełnić osobne oświadczenie, które potwierdza praktykę kandydata na uprawnienia budowlane (opinie o programie). Do każdego z oświadczeń musi być dołączone osobne zbiorcze zestawienie praktyki – jedno zestawienie nie wystarczy. W oświadczeniu musi być wypełniona rubryka dotycząca specjalności i zakresu uprawnień budowlanych, przy czym trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby oświadczenie było wypełnione kompletnie i zgodnie z opisem pól (segregator aktów prawnych). Nie można też zapomnieć o wykonaniu skreśleń, wskazanych w oznaczonymi gwiazdką fragmentami tekstów.

Kwestie specjalności uprawnień

Jeśli chodzi o kwestie specjalności uprawnień, to osobno wpisuje się specjalność i zakres uprawnień, o które ubiega się kandydat oraz specjalność i zakres uprawnień, które posiada składający oświadczenie opiekun praktyki. Dotyczy to każdego opiekuna, który nadzoruje praktykę do uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).

Specjalność uprawnień należy określić, w przypadku kandydata na uprawnienia budowlane, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane. W przypadku opiekuna praktyki specjalność musi być zgodna z posiadaną decyzją. Ponadto należy zaznaczyć, czy uprawnienia są do projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, a także czy są bez ograniczeń czy w ograniczonym zakresie (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami