Blog

01.08.2019

Praktyka zawodowa – ważne informacje

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – ważne informacje


Praktyka zawodowa może odbywać się poza granicami kraju. Zostanie ona zaliczona pod warunkiem, że kierowała nią osoba mająca uprawnienia do wykonywania zawodu obowiązujące w danym kraju. W takiej sytuacji wymagane jest dostarczenie zaświadczenia, które wydawane jest przez kierownika jednostki, w której praktyka się odbywała (program na komputer).

Praktyka zawodowa – ważne informacje

Zaświadczenie musi być poświadczone przez osobę nadzorującą praktykę zawodową i posiadającą wymagane w danym kraju uprawnienia budowlane. W zaświadczeniu muszą się znaleźć następujące informacje:
• ogólna ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu specjalności, o jaką wnioskuje kandydat (program na telefon). Ocena dokonywana jest przez osobę, która nadzorowała praktykę zawodową,
• potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej łącznie z datami jej rozpoczęcia oraz ukończenia,
• wyszczególnienie wykonywanych robót budowlanych, a także obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bądź budowie uczestniczyła osoba starająca się o uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Konieczne jest określenie charakteru wykonywanych robót budowlanych wraz z określeniem ich rodzaju i przeznaczenia, a także konstrukcji obiektu w zakresie wnioskowanej specjalności. Wpisać należy również wszelkie inne parametry technicznie i użytkowe charakterystyczne dla danego obiektu, łącznie z jego lokalizacją i nazwą inwestora (opinie o programie).
Do praktyki zawodowej nie zalicza się prac wykonywanych w zakładach pracy na stanowiskach technicznych w następujących działach, w których nie ma potrzeby posiadania uprawnień budowlanych:
• administracyjnych,
• technicznych,
• eksploatacyjnych.

W merytoryczny zakres praktyki zawodowej wymaganej do uprawnień budowlanych nie zalicza się także następujących prac:
• koncepcje projektowe,
• rozliczenia budowy,
• kosztorysy,
• inwentaryzacje,
• elektryczne pomiary eksploatacyjne,
• obmiary (segregator aktów prawnych).

Książki praktyki zawodowej


Wykonywanie wymienionych prac nie zalicza się do czasu praktyki zawodowej, jaka jest niezbędna, aby uzyskać uprawnienia budowlane (promocja 3  w 1). Od roku 2014 praktykę zawodową dokumentuje się za pomocą oświadczenia – książki praktyki zawodowej zostały wycofane.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami