Blog

06.03.2024

Praktyka zawodowa za granicą

W artykule znajdziesz:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie faktycznie otwiera możliwość odbywania praktyki zawodowej poza granicami Polski dla osób dążących do uzyskania uprawnień budowlanych. Praktyka ta jest niezbędna do zdobycia doświadczenia wymaganego do ubiegania się o uprawnienia budowlane, które umożliwiają samodzielne pełnienie funkcji technicznych w budownictwie. Dokumentowanie praktyki zawodowej odbywanej za granicą różni się od tej realizowanej w Polsce, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia różnic w przepisach i standardach budowlanych obowiązujących w innym kraju  (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy dokumentowaniu zagranicznej praktyki zawodowej:

 • Opis miejsca praktyki: Należy szczegółowo opisać miejsce odbywania praktyki, wskazując firmę, instytucję lub organizację, jej lokalizację oraz zakres działalności związanej z budownictwem.
 • Zakres obowiązków: Dokładne przedstawienie zakresu obowiązków i zadań realizowanych podczas praktyki, z uwzględnieniem specyfiki prawa budowlanego oraz standardów technicznych obowiązujących w danym kraju.
 • Czas trwania praktyki: Wskazanie całkowitego czasu trwania praktyki z podziałem na poszczególne etapy i zadania.
 • Referencje i zaświadczenia: Zbieranie dokumentów potwierdzających odbycie praktyki, takich jak zaświadczenia, referencje od bezpośrednich przełożonych lub inne dokumenty wydane przez organizację przyjmującą na praktykę.
 • Tłumaczenia dokumentów: W przypadku dokumentów wystawionych w języku obcym konieczne może być dołączenie ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.
 • Zgodność z polskimi wymogami: Upewnienie się, że dokumentacja praktyki oraz zdobyte umiejętności i doświadczenie są zgodne z polskimi wymogami dotyczącymi uzyskania uprawnień budowlanych.
 • Wnioskowanie o uznanie praktyki: Po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów należy złożyć wniosek do odpowiedniej izby samorządu zawodowego w Polsce (np. do Izby Inżynierów Budownictwa), która oceni zgodność odbytej praktyki z polskimi wymaganiami (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

 

Dokumentowanie zagranicznej praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa odbyta za granicą jest istotnym elementem w procesie zdobywania doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, szczególnie w branży budowlanej. Aby praktyka ta była uznana w Polsce, konieczne jest przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia, które musi spełniać określone wymogi (uprawnienia budowlane).

Oto kluczowe informacje, które powinno zawierać takie zaświadczenie:

 • Wyszczególnienie robót budowlanych i obiektów budowlanych: Zaświadczenie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat projektów, przy których praktykant bezpośrednio uczestniczył. Ważne jest, aby opisać rodzaj, przeznaczenie i konstrukcję tych obiektów, a także inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe, które są istotne z punktu widzenia wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych. Niezbędne jest również podanie lokalizacji tych projektów oraz nazwy inwestora.
 • Potwierdzenie czasu trwania praktyki zawodowej: Dokument powinien precyzyjnie określać daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki, a także charakter wykonywanych czynności. Jest to istotne dla oceny, czy praktyka zawodowa trwała wystarczająco długo, aby praktykant mógł zdobyć odpowiednie doświadczenie.
 • Ocena wiedzy teoretycznej i praktycznej: Zaświadczenie musi zawierać ocenę kompetencji teoretycznych i praktycznych praktykanta, dokonaną przez osobę nadzorującą praktykę. Ocena ta jest ważnym elementem świadczącym o poziomie przygotowania praktykanta do wykonywania zawodu w wybranej specjalności (program egzamin ustny). Aby zaświadczenie było ważne, musi być wydane przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, oraz poświadczone przez osobę nadzorującą praktykę, posiadającą uprawnienia odpowiadające zakresowi uprawnień wymaganym w Polsce, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (art. 14 ust. 1).

 

Gdy brak uprawnień budowlanych w danym kraju

W sytuacji, gdy w danym kraju nie obowiązują uprawnienia budowlane, istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia praktyki zawodowej przez odpowiednie izby inżynierów budownictwa w Polsce, takie jak Opolska Izba Inżynierów Budownictwa (OIIB) (opinie o programie). Proces ten wymaga przedstawienia kilku dokumentów, które są niezbędne do uzyskania takiego potwierdzenia:

 • Dyplom wykształcenia: Musi to być dyplom potwierdzający wykształcenie upoważniające do nadzorowania praktyki zawodowej w budownictwie. Dyplom ten powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej: Dokument ten powinien potwierdzać odbycie odpowiedniej praktyki zawodowej w zakresie budownictwa. Tak jak dyplom, zaświadczenie to również powinno być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, jeśli zostało wydane w innym języku niż polski.

Procedura ta może różnić się między różnymi izbami okręgowymi, jednak zasada dostarczenia przetłumaczonych dokumentów potwierdzających wykształcenie i odbytą praktykę zawodową jest wspólna. Warto zatem przed rozpoczęciem procesu skontaktować się z izbą, do której zamierzasz się zwrócić, aby upewnić się co do szczegółowych wymagań i ewentualnie potrzebnych dodatkowych dokumentów czy procedur (segregator aktów prawnych).

Tłumaczenie dokumentów kwalifikacyjnych

W Polsce, aby ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych, konieczne jest przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów w języku polskim. To oznacza, że jeśli jakiekolwiek dokumenty zostały wydane w innym języku, muszą one zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to osoba, która została upoważniona przez państwo do wykonywania tłumaczeń urzędowych, które są prawnie uznawane przez instytucje i organy państwowe. Proces ten zapewnia, że tłumaczenie jest dokładne i wiarygodne, co jest kluczowe przy składaniu oficjalnych dokumentów w procesie kwalifikacyjnym (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami