Praktyka zawodowa za granicą

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku, dotyczącego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowlanych, za granicą (program na komputer). Jednak taką praktykę należy odpowiednio udokumentować. Przede wszystkim wymagane jest potwierdzone zaświadczenie, które wydaje kierownik jednostki, na terenie której odbywała się praktyki (program na telefon). Zaświadczenie musi być poświadczone przez osobę nadzorującą, która musi posiadać uprawnienia budowlane odpowiadające swoim zakresem uprawnionym określonym w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (program na egzamin ustny).

Parametry techniczne i użytkowe

Praktyka zawodowa za granicą

W zaświadczeniu o odbyciu wymaganej praktyki poza granicami kraju należy wyszczególnić roboty oraz obiekty budowlane, przy których projektowaniu uczestniczyła osoba wykonująca praktykę zawodową lub przy których budowie pełniła funkcję techniczną (promocja 3 w 1). Konieczne jest określenie zarówno rodzaju, jak i przeznaczenia czy konstrukcji obiektów. Parametry te muszą być odpowiednie do wnioskowanej specjalności uprawnień. Ponadto należy określić wszelkie inne parametry techniczne i użytkowe, które są charakterystyczne dla danego obiektu. Co więcej, w dokumencie musi znaleźć się lokalizacja i nazwa inwestora (segregator).
Aby praktyka została zaliczona, należy w dokumencie zamieścić potwierdzenie czasu jej trwania, zawierające datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia prac związanych z projektowaniem lub budową obiektów budowlanych łącznie z określeniem charakteru czynności, jakie wykonywał praktykant. Zaświadczenie musi też zawierać ocenę praktycznej i teoretycznej wiedzy związanej z zakresem wnioskowanej specjalności – oceny tej dokonuje osoba, pod której nadzorem odbywały się praktyki. Jeśli w danym kraju nie obowiązują uprawnienia budowlane, to niektóre izby mogą dopuścić taką praktykę. Co ważne, konieczne jest w takiej sytuacji przetłumaczenie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe opiekuna praktyki przez tłumacza przysięgłego. Przetłumaczone muszą być także wszystkie inne składane dokumenty (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !