Prawo budowlane – katastrofa budowlana


W prawie budowlanym znajduje się definicja katastrofy budowlanej. Zgodnie z nim jest to gwałtowne i niezamierzone zniszczenie całości lub części obiektu budowlanego, elementów urządzeń formujących, obudowy wykopów, ścianek szczelnych czy konstrukcyjnych elementów rusztowań. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:
• awarii instalacji,
• uszkodzenia nadającego się do naprawy lub wymiany elementu wbudowanego w obiekt budowlany,
• zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń budowlanych związanych z obiektem.
Aby można było mówić o katastrofie budowlanej konieczne jest łączne wystąpienie dwóch elementów, czyli zdarzenie musi być zarówno gwałtowne, jak i niezamierzone. Określone zdarzenie musi pojawić się przypadkiem, bez niczyjego udziału i przebiegać szybko, niespodziewanie i z dużym natężeniem. Gwałtownymi nazywane są zdarzenia nieoczekiwane, natomiast niezamierzonymi zdarzenia, które nie były przewidziane w czasie, w którym wystąpiły. W przypadku katastrofy budowlanej nie ma znaczenia, czy część budynku, która uległa zniszczeniu, była przeznaczona do rozbiórki.
Najczęstsze przyczyny katastrof budowlanych to błędy wykonania, błędy projektowe, wady materiałów budowlanych oraz działanie sił natury. Przyczyny katastrof budowlanych zawsze określane są przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
W przypadku, gdy do katastrofy budowlanej dojdzie w użytkowanym, rozbieranym lub budowanym obiekcie budowlanym, kierownik budowy, zarządca, właściciel lub użytkownik ma obowiązek:
• zorganizowanie doraźnej pomocy poszkodowanym,
• przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków katastrofy,
• zabezpieczenia miejsca katastrofy przez zmianami, które uniemożliwiają prowadzenia postępowania wyjaśniającego przyczyny zdarzenia,
• niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie właściwego organu, policji, właściwego miejscowo prokuratora, inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu budowlanego oraz inne organy i jednostki organizacyjne.
Po zakończeniu postępowania dotyczącego przyczyn katastrofy inwestor, właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek podjęcia działań koniecznych do usunięcia skutków katastrofy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !