Blog

30.05.2018

Prawo budowlane - zmiany 2018

W artykule znajdziesz:

Prawo budowlane - zmiany 2018


Prawo budowlane – zmiany 2018

 

W styczniu 2018 roku weszła w życie nowela rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uściśliła ona i dodała niektóre definicje, np. pojęcie działki budowlanej, kondygnacji podziemnej, parkingu czy aneksu kuchennego. Do tej pory nie było jednobrzmiącej definicji działki budowlanej, natomiast obecnie za taką uważana jest działka gruntu lub nieruchomość gruntowa, której „wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.


Zupełną nowością jest definicja parkingu, której do tej pory nie było w ustawowych zapisach. Zgodnie z nią parking jest wydzieloną powierzchnią terenu przeznaczoną do postoju oraz parkowania samochodów i składającą się ze stanowisk postojowych i prowadzących do nich dojazdów. Nowelizacja rozporządzenia o warunkach technicznych wprowadziła również definicję kondygnacji podziemnej. Zapisy noweli nie dotyczą budynków tylko wtedy, gdy zgłoszenia budowy lub robót budowanych zostało złożone przed 1 stycznia 2018 roku. Nowe przepisy nie obejmują też sytuacji, gdy przed 1 stycznia 2018 roku zostało złożone pozwolenie na budowę, wniosek o zatwierdzenie obiektu budowanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zmienionego projektu budowlanego. Nie dotyczą one również sytuacji, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę lub zatwierdzeniu projektu budowlanego została wydana przed 1 stycznia 2018 roku.


Zmianie uległy zapisy dotyczące minimalnej odległości od granic działki. Obecnie lokalizacja budynku na granicy działki lub do 1,5 metra od granicy posesji jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to szczególnie ważne w przypadku wąskich działek budowlanych. Budynek może być zlokalizowany 4 metry od granicy lasu, jeśli granica ta znajduje się na sąsiedniej działce oraz bezpośrednio przy granicy lasu, jeśli znajduje się na naszej działce.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami