Blog

30.05.2018

Prawo zamówień publicznych - pytania

W artykule znajdziesz:

Prawo zamówień publicznych - pytania

 

Podaj definicję krajowych dostawców lub wykonawców zawartą w ustawie o zamówieniach publicznych. Ilekroć w ustawie jest mowa o krajowych dostawcach lub wykonawcach - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego mające siedzibę w kraju, a także podmioty te występujące wspólnie, jeżeli każdy z nich ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju.

Przygotuj się na egzamin

Oferta: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny. Podaj definicję pojęcia “najkorzystniejsza oferta" zawartego w ustawie o zamówieniach publicznych. Ilekroć w ustawie jest mowa o najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania. Jak ustawa o zamówieniach publicznych definiuje pojęcie jednostek zależnych? Ilekroć w ustawie jest mowa o jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, na które zamawiający ma bezpośredni lub pośredni wpływ wynikający z posiadania: a) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub, b) większości głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), lub, c) prawa do powoływania lub odwoływania co najmniej połowy członków organu zarządzającego lub nadzorczego.

Omów zakres podmiotowy

Omów zakres podmiotowy stosowania ustawy zamówień zamówieniach publicznych. Ustawę stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem pkt 7 i 9, 2) spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia, w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi, 3) wykonujące zadania o charakterze użyteczności publicznej: a) państwowe jednostki organizacyjne, b) komunalne jednostki organizacyjne, c) jednostki zależne, 4) agencje państwowe w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami, 5) jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz ich jednostki zależne, 6) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami.

Ustawa o zamówieniach publicznych nie znajduje zastosowania

 Omów przypadki, w których ustawa o zamówieniach publicznych nie znajduje zastosowania. Ustawy nie stosuje się do: 1) przyznawania na naukę środków budżetowych, będących w dyspozycji Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, 2) zasad i trybu przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje te przyznawane są na podstawie ustaw, 3) udzielania zamówień: a) gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe lub przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom macierzystym w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego, b) przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy za kładach karnych i aresztach śledczych oraz gospodarstwom pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom pomocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, c) zamówień publicznych udzielanych zakładom budżetowym przez podmioty, które te zakłady utworzyły, w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego, 4) zamówień publicznych, których przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, c) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną, d) usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze, e) naukowe usługi badawcze i rozwojowe, z wyjątkiem tych, których rezultaty służą wyłącznie na potrzeby własne zamawiającego, f) usługi przesyłowe energii elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych, g) usługi zapewniające zachowanie wymaganych parametrów niezawodnościowych i jakościowych dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ciepłowniczego lub gazowniczego, świadczone przedsiębiorstwom wykonującym usługi przesyłowe, 5) udzielania zamówień na bony paliwo we, o których mowa w art. 40a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50, nr 28, z póź. zm.), 6) zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji filmów, audycji radiowych lub telewizyjnych oraz zakupu czasu antenowe go przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji, 7) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równo wartości kwoty 6.000 euro, 8) nabywania energii elektrycznej, cieplnej lub paliw gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne, 9) nabywania paliw do wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami