Prędkość przyłączania wolnego wapna

Prędkość przyłączania wolnego wapna

Prędkość przyłączania wolnego wapna przez minerały ilaste w niskiej temperaturze jest określana prędkością rozpadu związków na wolne tlenki ze wzrostem temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer).

Reakcje dehydroksylacji minerałów wchodzących w skład glinokrzemianowych składników surowców, rozpad sieci krystalicznej, amorfizacja substancji, rekrystalizacja i powstawanie nowych faz przebiegają dla różnych minerałów w bardzo szerokim zakresie temperatury od 300 lub 400 aż do 1150°C. Rozpad w najniższej temperaturze obserwuje się w przypadku wodorotlenków. Podczas gdy reakcja dehydroksylacji minerałów ilastych rozpoczyna się w przedziale temperatury 400-f-500°C [3], to w przypadku czerwonego szlamu proces ten przebiega z maksymalną szybkością już w temperaturze 360°C; całkowite zniszczenie krystalicznej struktury składnika ilastego w glinach następuje w temperaturze powyżej 800°C, a przy nagrzewaniu czerwonego szlamu zdolne do reakcji tlenki pojawiają się już podczas rozkładu wodorotlenków, tj. w temperaturze ok. 500°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Poza tym, czerwony szlam zawiera tlenki żelaza i alkalia, warunkujące tworzenie « się różnego rodzaju związków pośrednich, wiążących tlenek wapniowy. Rozpad tych związków przy dalszym podwyższaniu temperatury wywołuje ponownie pojawienie się wolnego wapna, jednakże wcześniejsze tworzenie się (i to w większej ilości) fazy ciekłej zapewnia w sumie szybkie wiązanie tlenku wapniowego (uprawnienia budowlane).

Godny podkreślenia jest również brak w czerwonym szlamie trudno rozkładających się związków także w podwyższonej temperaturze (skalenie, chloryty) lub związków małoreaktywnych (krzemionka w formie kwarcu lub chalcedonu). Związki takie, zawarte w naturalnych glinach, utrudniają proces wiązania wapna.
Właściwości składu chemicznego i mineralnego czerwonego szlamu wskazują, w przypadku stosowania go jako składnika mieszaniny surowcowej, na możliwość obniżenia temperatury reakcji w stanie stałym, zwiększenia prędkości reakcji i reaktywności mieszaniny w ogólności (program egzamin ustny).

Skład ziarnowy

Jednym z najważniejszych czynników określających jakość surowca cementowego jest stopień rozdrobnienia składników; np. zmiana dyspersji glin z 20 do 300 m2/g zmniejsza o 3-^15% czas pełnego wiązania wapna.
Z danych analizy sedymentacyjnej wynika, że czerwony szlam zawiera ponad 90% ziarn mniejszych od 10 pm. W glinach kaolinitowych ziarna o promieniu do 10 pm stanowią ok. 60% [5], a w glinach montmorylonitowych - ok. 80%; tak więc czerwone szlamy mają większą dyspersję od glin stosowanych w przemyśle cementowym (opinie o programie).

Właściwości układu czerwony szlam-woda. Im większy jest stopień rozdrobnienia, tj. im większa jest powierzchnia rozdziału faz, tym wyższa jest energia powierzchniowa zdyspergowanej fazy, przy czym faza ta jest mniej trwała. Nictrwałość układu dużej powierzchni rozdziału faz wynika z tendencji ziarn do zmniejszenia swobodnej energii powierzchniowej w wyniku agregacji. Jeżeli jednak zmniejszenie energii powierzchniowej następuje kosztem zmniejszenia napięcia międzyfazowego, wskutek selektywnej adsorpcji jonów lub cząsteczek na powierzchni ziarn, to wówczas układ nietrwały termodynamicznie zachowuje dostateczną trwałość pod względem kinetycznym. Te ogólne wywody są słuszne dla układu czerwony szlam-woda. Na powierzchni ziarna szlamu adsorbują się jony OH- lub Al(OH)4, powstałe w wyniku hydrolizy glinianów sodowych, występujących w czerwonym szlamie [7]. Ta warstwa anionów wyróżnia się największą gęstością (segregator aktów prawnych).

Dodatnia powłoka podwójnej warstwy elektrycznej składa się z przyłączonych kationów sodowych. Warstwa jest bardziej rozmyta zawiera dużą ilość związanej wody, wchodzącej w powłoki solwatacyjne jonów sodowych. Ładunek powierzchniowy cząstki ciała stałego polaryzuje cząsteczki wody na znacznej odległości i utrzymuje je w powłoce solwatacyjnej, która stabilizuje układ. Inną przyczyną małej skłonności do sedymentacji czerwonego szlamu jest słaba zdolność do koagulacji glinokrzemianu sodowego (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !