Blog

17.10.2022

Prefabrykowane domki mieszkalne

Prefabrykowane domki mieszkalne

Tak więc odrzucając schemat III dochodzimy do wniosku, częściowo również na podstawie metody rozumowania Dorochowa, że założoną przez nas wielkość modułu osiowego budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej 30 cm ^ MO ^70 cm można przyjąć jako właściwie dobraną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Mając jednakże do czynienia z budownictwem obiektów przemysłowych, operującym znacznie większą skalą, gdzie rozstawy poszczególnych elementów konstrukcji sięgają często kilkunastu, a nierzadko kilkudziesięciu metrów, operowanie modułem kilkudziesięciocentymetrowym, jakkolwiek wygodne z punktu widzenia projektowania architektonicznego, jest nie do przyjęcia dla wymagań racjonalnej typizacji konstrukcji zarówno pod względem obliczeniowym, jak i produkcyjnym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dlatego w tym rodzaju budownictwa należało przyjąć moduł osiowy znacznie większy, obierając rząd jego wielkości przy użyciu dotąd dwukrotnie stosowanych zasad kompromisu. W wyniku takiego wyboru można stwierdzić, że moduł osiowy budownictwa przemysłowego MOp korzystnie jest kształtować w granicach od 200 do 350 cm 200 cm ^ MOp 350 cm (uprawnienia budowlane).

Poza wymienionymi dotąd przykładami dwóch rodzajów budownictwa: mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz przemysłowego, wymagających każdy innego rzędu wielkości modułu osiowego, trzeba również rozpatrzyć i trzeci, na razie ostatni rodzaj, wymagający wybrania dla modułu osiowego wartości pośredniej, leżącej między omówionymi MO i MOp. Mowa tu będzie o budownictwie prowizorycznym (np. barakowym) składanym, lekkim i średniociężkim prefabrykowanym, gęstoryglowym (np. niskie prefabrykowane domki mieszkalne, szkoły itp. o ciężarze elementów rzędu kilkuset kG oraz niektóre budynki usługowe przy obiektach przemysłowych) (program egzamin ustny). Wspólną cechą tego budownictwa jest okoliczność, że operuje ono w zasadzie tą samą skalą co normalne, wymienione uprzednio budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej, jednakże względy ekonomiczno-konstrukcyjne, pozwalające dzięki prostocie produkcji i montażu na tanią realizację, uzasadniają pewne powiększenie modułu.

Moduły osiowe budownictwa mieszkaniowego

Powiększa się przez to dalej prostota konstrukcji, obniża koszt kubatury, dzięki czemu zostają pokryte z nawiązką ewentualne straty, wynikające z „usztywnienia” swobody projektowania jak np. nieuzasadnione funkcjonalnie przekroczenia powierzchni i kubatur. W efekcie ostatecznym może powstać dość znaczny zysk. Właściwym dla tego budownictwa modułem osiowym (nazwijmy go modułem osiowym średnim MOs ’) jest moduł o wielkości zawartej w granicach od 100 do 150 cm 100 cm < MOs < 150 cm (opinie o programie).

Operowanie kilkoma wielkościami modułów osiowych nie przekreśla’ zasady, że budownictwo, mimo iż może być rozpatrywane z punktu widzenia różnych potrzeb społeczeństwa, jak np. mieszkalnictwa, usług, służby zdrowia, przemysłu itd., stanowi niepodzielną całość; podstawowe prawa, rządzące różnymi dziedzinami budownictwa są jednakowe, różnice zaś między poszczególnymi dziedzinami wynikać mogą tylko z różnicy skali i zakresu (segregator aktów prawnych).

Stąd koordynacja modularna ma zastosowanie w budownictwie jako jednolity system praw i wzorów, w których zamiast symboli podstawia się jedynie wielkości, zależne od skali i potrzeb poszczególnych dziedzin budownictwa. Moduły osiowe budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej, budownictwa „średniej skali” i budownictwa przemysłowego MO, MOs i MOp stosuje się w jednakowy sposób dla wyznaczania wymiarów budowlanych projektu, elementu, zespołu elementów i budynku, w powiązaniu ze stosowaniem modułu podstawowego M albo bez tego powiązania (promocja 3 w 1).

Omawiane w dalszym ciągu przykłady stosowania któregoś z modułów osiowych zachowują swą ważność również dla pozostałych; to też jest główną przyczyną faktu, że zagadnień związanych z koordynacją modularną w budownictwie przemysłowym, mimo jego pozornej odrębności, nie wydzielono w osobną część niniejszej pracy.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami