Blog

14.12.2021

Problematyka czynników fizjologicznych

W artykule znajdziesz:

Problematyka czynników fizjologicznych

Problematyka czynników fizjologicznych

Problematyka czynników fizjologicznych człowieka i ich wpływ na wzrost wydajności pracy dotyczy przede wszystkim objawów znużenia jako powodu spadku zdolności do pracy. Znużenie jest zjawiskiem nieodłącznym od pracy żywej. Szeroko rozwinięta w Polsce mechanizacja pracochłonnych robót budowlanych (roboty ziemne, transport pionowy itp.) wpłynęła w sposób widoczny na uwolnienie robotnika budowlanego od nadmiernego wysiłku fizycznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tym niemniej nie brak jeszcze w budownictwie zawodów wymagających dużego wysiłku fizycznego (murarze, tynkarze, betoniarze, pomoc przy robotach murowych, tynkowych itp.), dlatego umiejętność właściwego zorganizowania wypoczynku, określenia właściwej intensywności pracy itp. przy wszystkich robotach budowlanych jest tak samo potrzebna jak przy pracach związanych z produkcją przemysłową, przy czym niemało z tych zagadnień oczekuje w budownictwie na badania typu naukowego.
W budownictwie problematyka fizjologiczna układa się, na ogół wziąwszy, nieco korzystniej niż w przemyśle, przede wszystkim jest nieco węższa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odpadają, a raczej występują w budownictwie w znacznie mniejszym nasileniu, takie czynniki, jak znaczne nagromadzenie maszyn i mechanizmów, wstrząsy, niedostateczna wentylacja, niedostateczne oświetlenie, gazy i pyły powstające przy produkcji, wysokie temperatury itd.

W budownictwie, którego procesy produkcyjne przebiegają głównie na otwartym powietrzu, wpływy rozwoju mechanizacji oczywiście nie przekraczają możliwości adaptacyjnych załogi.
Mimo to procesy znużenia są, rzecz jasna, tak samo nieodłączne od pracy w budownictwie jak i przemyśle, jedynie specyfika procesów znużenia jest nieco inna.
Hałas i jego wpływ na stan psychiczny pracownika, a zatem i na wydajność pracy, jest w budownictwie mniej dokuczliwy niż w przemyśle, gdzie praca odbywa się w zamkniętych pomieszczeniach. Tym niemniej wiele maszyn budowlanych nie jest właściwie skonstruowanych i specjalnie zbadanych pod tym względem (uprawnienia budowlane).

Bezpośredni wpływ na wydajność

Zadaniem badania wpływów fizjologicznych na wydajność pracy jest stworzenie właściwych warunków pracy i bytu, sprzyjających równomiernemu rozwojowi wydajności z równoczesnym zwalczaniem szkodliwego pod względem fizjologicznym tempa pracy, wynikającego najczęściej ze szturmowych metod pracy jeszcze nierzadko spotykanych w naszym budownictwie (program egzamin ustny).
Bezpośredni wpływ na wydajność pracy ma niewątpliwie zadowolenie i satysfakcja z pełnionych czynności.

Duże znaczenie mają bezpieczne warunki pracy, jak również stałość pracy. Istotnie ważne jest, aby pracownik miał przekonanie o perspektywach awansu i sprawiedliwej ocenie swojej pracy. Są to czynniki, które w znacznym stopniu wpływają na wydajność pracy (opinie o programie).
Warunki atmosferyczne stanowią również ważny czynnik wydajności pracy. Praca w budownictwie (z wyjątkiem zakładów prefabrykacji i prac przy robotach wykończeniowych) przebiega w warunkach zasadniczo odmiennych niż praca w przemyśle w zamkniętych pomieszczeniach. Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych na pracowników stanowi specyficzną cechę budownictwa realizowanego na placach budowy.

Znaczne wahania temperatur zewnętrznych wywierają ujemny wpływ na wydajność pracy, (gdy temperatury spadają poniżej +18 °C lub podwyższają się ponad +30 °C obserwuje się obniżanie wydajności pracy) (segregator aktów prawnych).
Ujemny wpływ na wydajność pracy pochodzi nieraz z braku informacji w zakresie wykonywanych przez pracowników zadań. W szczególności ten brak informacji daje się zaobserwować w stosunku do pracowników fizycznych.

Również nie bez znaczenia dla wydajności pracy jest tworzenie się wśród pracowników tzw. grup nieformalnych, działających poza formalną organizacją pracy w przedsiębiorstwie czy na budowie. Dokąd stanowią one grupy złączone, np. wspólnym pochodzeniem itp., dotąd nie mają one ujemnego wpływu na wydajność pracy (promocja 3 w 1). Jeśli jednak nabierają one charakteru klikowego („kumoterstwo”) mogą one wpływać destrukcyjnie na organizację pracy, a tym samym na jej wydajność.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami