Blog

Prace naprawcze torów zdjęcie nr 10
21.02.2022

Problemy nierozwiązane

W artykule znajdziesz:

Prace naprawcze torów zdjęcie nr 11
Problemy nierozwiązane

Aby móc w sposób zadowalający stosować teorię nośności granicznej do powłok, należy dokładniej przestudiować niektóre problemy, szczególnie za pomocą doświadczeń (program uprawnienia budowlane na komputer).

Należy więc:

  • Zbadać za pomocą doświadczeń dopuszczalne naprężenia w betonie oraz dopuszczalne długości łuku, na których powinien nastąpić rozkład naprężeń ściskających i rozciągających, szczególnie dla przypadków, gdzie przeważa skręcanie.
  • Zbadać znaczenie odkształceń plastycznych w stosunku do działania belkowego i łukowego, zarówno dla przekrojów statycznie wyznaczalnych jak i statycznie niewyznaczalnych.
  • Przeprowadzić próby zastosowania teorii plastyczności do obliczania momentów obwodowych dla przekrojów statycznie niewyznaczalnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
  • Zbadać doświadczalnie zbrojenie na ścinanie, głównie z punktu widzenia możliwości zachodzenia na siebie rys, pochodzących częściowo od ukośnych naprężeń rozciągających, a częściowo od momentów obwodowych.
  • Ustalić czy jest możliwe sformułowanie teorii nośności granicznej, uwzględniającej również i wyboczenie.
  • Przestudiować możliwość ustalenia prostej metody wyznaczenia ostatecznego położenia wzdłużnie dla przekroju statycznie niewyznaczalnego, jeśli położenia te zależne są od momentów (uprawnienia budowlane).
  • Określić optymalne kształty powłoki o średniej długości.
  • Przeprowadzić dalsze badania sklepień usztywnionych o przekroju w kształcie linii sznurowej.
  • Zbadać działanie sił skupionych na powłoki izotropowe (program egzamin ustny).

Siły ścinające

Charakterystykę zdolności nośnej obciążonej powłoki długiej określa zasada minimum, podana na str. 249, w myśl której normalne siły osiowe powinny przyjmować wartości najmniejsze. Dlatego też obliczenie powłoki długiej ma przede wszystkim na celu ustalenie optymalnego układu wzdłużnie, podczas gdy momenty zginające są sprawą drugorzędną. Rzeczywiście, gdy przekrój jest statycznie niewyznaczalny, momenty mogą wpływać na siły rozciągające, lecz wpływ ten jest mało istotny. Na ogół momenty są zwykle tak niewielkie, że konstrukcja może je z łatwością przenieść. Jedynie przy znacznej szerokości powłoki może zajść potrzeba przyjęcia przekroju o dużej wyniosłości w celu zredukowania momentów. Jednak również i w tych przypadkach nośność podłużna jest najlepsza ze wszystkich możliwych (opinie o programie).

Jeśli nie może to być wykonane, np. dla powłoki przedstawionej na górnej części, trzeba zastosować układ składający się z dwóch wzdłużnie rozciąganych i jednej ściskanej. Jeżeli jednak szerokość powłoki wynosi 20 m, wówczas odpowiednie momenty zginające będą tak znaczne, że powłoka będzie miała zbyt wielką grubość. Z drugiej jednak strony, wobec znacznej wysokości konstrukcji, siły rozciągające będą mogły być pominięte.

Dotychczasowe doświadczenia wykazują, że taki rozkład naprężeń jest całkowicie niezgodny z właściwościami powłok krótkich; wręcz przeciwnie, środkowa część takich powłok przenosi obciążenie jedynie wskutek działania błonowego (p. 1.1.5). Teoria błonowa może być stosowana zarówno w teorii nośności granicznej jak i w teorii sprężystości, gdyż równania błonowe są zwykłymi równaniami i nie zawierają wyrażeń dla odkształceń (segregator aktów prawnych). Obliczenie krótkiej powłoki wg teorii nośności granicznej, analogicznie do teorii sprężystości, zostaje podzielone na dwie części: obliczenie działania błonowego i obliczenie zakłóceń. W ostatnim przypadku z punktu widzenia teorii sprężystości należy rozpatrzyć warunki równowagi oraz naprężenia i przesunięcia, podczas gdy wg teorii nośności granicznej rozpatrujemy jedynie równania równowagi.

Siły błonowe Nx są bardzo nieduże i powodują naprężenia ściskające w betonie. Siły ścinające Nxv w stanie błonowym są zazwyczaj tak nieznaczne, że mogą być przejęte przez sam beton (promocja 3 w 1). Ponieważ na ogół siły Nxv na krawędzi nie są równe zeru, należy zastosować zbrojenie krawędziowe.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Prace naprawcze torów zdjęcie nr 16 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 17 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 18
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 19
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 20 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 21 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 22
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 32 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 33 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 34
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 35
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 36 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 37 Prace naprawcze torów zdjęcie nr 38
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Prace naprawcze torów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami