Blog

22.06.2021

Proces przemiału bazaltu

Proces przemiału bazaltu

Proces przemiału bazaltu

Proces przemiału bazaltu i mieszanin surowcowych z jego dodatkiem. Wpływ substancjr powierzchniowo czynnych na przebieg procesu rozdrabniania mieszaniny surowcowej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przemiał bazaltu stanowi najbardziej energochłonny proces produkcji cementu, co odróżnia bazalt - użyty jako składnik surowcowy - od surowców tradycyjnych. Bazalt jest twardą, ale kruchą skałą. Wytrzymałość na ściskanie zwartych bazaltów wynosi od 100 do 250-300 MPa.

Szeroko rozpowszechnione bazalty o różnej porowatości mają jeszcze mniejszą wytrzymałość - 40-100 MPa. Obecność szkła w skale nadaje jej dużą kruchość (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zbadano proces przemiału bazaltu ze złoża Janowa Dolina oraz wapienia krymskiego, który jest jedną z najtwardszych skał spośród ogólnie stosowanych surowców (tabl. 2-5). Badano frakcje materiałów l-i-3 mm. Ustalono, że powierzchnia właściwa materiałów zwiększa się przy przemiale do 4500-i-5000 cm2/g, po czym jej. wzrost zostaje zahamowany. Przy dalszym przemielaniu cząstki wapienia ulegają aglomeracji i wskutek tego następuje zmniejszenie powierzchni właściwej.

Skład ziarnowy bazaltu i wapienia zmienia się w procesie mielenia mniej więcej jednakowo (uprawnienia budowlane).
Porównując rozdrabnianie materiałów należy zaznaczyć, że przemiał bazaltu wymaga większego zużycia energii niż przemiał wapienia. Przy przemiale tych materiałów do jednakowej powierzchni właściwej (4000 cm2/g), na rozdrabnianie bazaltu traci się 2,5 razy więcej czasu, ale już przy rozdrabnianiu m eszaniny surowcowej można oczekiwać, że bazalt wykaże działanie ścierne i zużycie energii zmniejszy się.

Rozdrabniano mieszaninę surowcową, składającą się z wapienia i z bazaltu ze złoża Janowa Dolina. Stosunek materiałów wynosił 1 : 3, co odpowiadało zestawowi o module
nasycenia Mn = 0,82. Dla porównania rozdrabniano margiel ze złoża FieodosijskiegO’ o takim samym module nasycenia (program egzamin ustny).

Rozdrabnianie materiałów

Rozdrabnianie materiałów przeprowadzano w łamaczu walcowym ze szczeliną 3 mm. Mieszaninę surowcową i margiel mielono przez 8 h w laboratoryjnych młynach kulowych
- objętości 2 1. Korzystny stopień napełnienia młyna rozdrabnianym materiałem (ok. 0,5 kg) określano doświadczalnie. Co godzinę kontrolowano powierzchnię właściwą
- uziarnienie materiału (opinie o programie).

Analiza procesu przemiału mieszaniny surowcowej i marglu wykazuje, że przy rozdrabnianiu materiałów w ciągu pierwszych 2 h ich powierzchnie właściwe są porównywalne. Dalej obserwuje się znaczny wzrost powierzchni właściwej marglu i mniejszy wzrost badanej mieszaniny surowcowej. Maksymalną powierzchnię właściwą mieszaniny surowcowej 6000 cm2/g osiąga się w ciągu 6 h mielenia; następnie obserwuje się agregację cząstek materiału, której towarzyszy zmniejszanie się powierzchni właściwej. Maksymalną powierzchnię właściwą marglu 7800 cm2/g osiąga się po 5 h mielenia, a potem następuje - podobnie wskutek aglomeracji materiału - zmniejszanie się powierzchni właściwej. Rozdrobnienie mieszaniny bazaltowo-wapiennej do powierzchni właściwej 4000 cm2/g wymaga 37% więcej czasu niż rozdrobnienie marglu do takiej samej powierzchni właściwej (segregator aktów prawnych).

Wyniki analizy sedymentacyjnej wykazują, że ziarnowy skład materiałów zmienia się w miarę ich rozdrabniania; następuje zmiana rozdziału uziarnienia - zwiększa się ilość drobnych frakcji wskutek rozdrobnienia dużych ziarn. Należy zaznaczyć, że bazalt w mieszaninach surowcowych jest materiałem ściernym: udział ziarn o wielkości 30 firn przy przemiale mieszaniny surowcowej wzrasta w porównaniu z przemiałem czystego wapienia, tj. następuje rozdrobnienie dużych ziarn wapienia pod działaniem ziarn bazaltu.

Po 1 h rozdrabniania badana mieszanina ma lepsze uziarnienie niż margiel (mniej dużych ziarn), ale z upływem czasu następuje zmiana składu ziarnowego i margiel różni się od mieszaniny surowcowej drobniejszym uziarnieniem (promocja 3 w 1).
Z powyższego widać, że rozdrabnianie mieszaniny wapienno-bazaltowej wymaga większego zużycia energii w porównaniu z rozdrabnianiem marglu.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami