Proces spiekania klinkierów

Proces spiekania klinkierów

Zawartość wolnego wapna w spiekach badanych materiałów określano metodą Frankego. Sproszkowane próbki wypalano najpierw w temperaturze 500-1-1300CC, podnosząc ją co 100°C, a następnie w temperaturze do 1450°C, podnosząc ją co 50°C. Zawartość wolnego wapna w spiekach mieszanin o modułach nasycenia Mn = 0,85 i Mn = = 0,65 (krzywe 1 i 2) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Maksymalna zawartość wolnego wapna w spiekach zależy od wartości modułu nasycenia. Występuje oczywiście spadek maksymalnej zawartości wolnego wapna ze zmniejszeniem Mn- Wartości liczbowe maksymalnych zawartości wolnego wapna w mieszaninach surowcowych o modułach Mn = 0,65 i Mn — 0,85 wynoszą odpowiednio 9,94 i 11,39% (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Maksymalną zawartość wolnego wapna obserwuje się dla obu zestawów w temperaturze 800°C, co wskazuje na dużą reaktywność badanych mieszanin surowcowych, gdyż w klasycznych zestawach maksymalna zawartość CaOwoine występuje w zakresie temperatury 930-M000°C.

Na krzywych zaznacza się pewne zwiększenie wolnego CaO w temperaturze 1100°C w zestawie o module Mn = 0,65 i w temperaturze 1200°C w zestawie o module Mn = 0,85. Zwiększenie zawartości wolnego wapna w tej temperaturze jest, prawdopodobnie, spowodowane rozkładem chromianów wapnia. Pomimo opóźnienia wiązania wolnego wapna
w badanych zestawach, dostatecznie wysoka reaktywność mieszanin surowcowych z dodatkiem żużla żelazochromowego warunkuje prawie całkowity zanik tego wapna w wyniku reakcji w stanie stałym (uprawnienia budowlane).
Wiązanie wapna. Badanie wiązania CaO w pośrednich fazach wypalania mieszanin surowcowych polegało na oznaczaniu jego zawartości i strat prażenia.

Przy wypalaniu mieszanin surowcowych zachodzi szybkie wiązanie CaO w wyniku reakcji w stanie stałym: w spieku o module Mn = 0,65 w tym stadium reakcji zostaje związane 95% CaO, a w spieku o module Mn = 0,85 - 85% CaO (program egzamin ustny).

Skład mineralny

W temperaturze 1000°C w spiekach tych związaniu ulega odpowiednio 88 i 84% CaO. W spiekach o module Mn = 0,85, wypalonych w temperaturze do 1200°C, obserwuje się pewne zahamowanie procesu wiązania CaO. Jednak w miarę wzrostu temperatury wypalania zachodzi przyspieszenie wiązania wapna w związku z powstawaniem krzemianu trójwapniowego. W spieku o module Mn = 0,65 zwiększanie temperatury, aż do pojawienia się fazy ciekłej, nie powoduje przyspieszenia procesu wiązania CaO wskutek zmniejszenia się zawartości nie przereagowanych składników (opinie o programie).

Z przytoczonych danych wynika, że proces powstawania klinkierów zestawie o module Mn = 0,65 przebiega w niższej temperaturze niż w zestawie o module Mn = - 0,85. Przeprowadzone badania wykazują, że mieszaniny surowcowe z dodatkiem żużla żelazochromowego są bardzo reaktywne; przebieg reakcji w stanie stałym jest przyspieszony, w związku z czym reakcje powstawania klinkieru przebiegają w zakresie niższej temperatury w porównaniu z mieszaninami do produkcji cementów dekoracyjnych, zestawionymi z surowców tradycyjnych. Stanowi to ważną zaletę dobranego składu mieszaniny surowxowej do wytwarzania cementów (segregator aktów prawnych).

Skład mineralny i struktura klinkierów. Na podstawie składu chemicznego obliczono metodą W.A. Kinda skład mineralny klinkierów o następującym module nasycenia i krzemowym oraz zaliczono badane klinkiery odpowiednio do normalnych i belitowych. W związku z tym, że metoda IV.A. Kinda oparta jest na założeniu osiągnięcia równowagi w procesie krystalizacji i dlatego daje tylko przybliżone wyniki, określono doświadczalnie rzeczywisty skład klinkieru metodą racjonalnej analizy chemicznej.

Różnica między wynikami uzyskanymi obu metodami polega na nieco niższej faktycznej zawartości C2S, C3A i QAF w klinkierach. W porównaniu z obliczeniami zawartość krzemianu trójwapniowego w klinkierach faktycznie jest wyższa (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !