Procesy zachodzące w barwnikach

Procesy zachodzące w barwnikach

O występowaniu tej fazy świadczy linia 3,01 A, którą, różniącą się tylko intensywnością, obserwować można na wszystkich rentgenogramach. Intensywność tej linii wzrastała w zestawie z dodatkiem 5% A1203; faza yC2S stanowi tu główną
fazę (3,01, 2,74, 2,45 i 1,75 A). Po ochłodzeniu spiek z tego zestawu rozsypał się całkowicie (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu uzyskania rozsypującego się barwnika, do dalszych badań wybrano zestaw o następującym składzie: 80% - żużel żelazochromowy, 15% - CaC03 lub kreda (w przeliczeniu na CaO) i 5% - tlenek glinowy (barwnik 2). Wprowadzenie tlenku glinowego korzystnie wpłynęło również na barwę materiału. Barwnik uzyskał piękny blękitnozielony odcień.
Dalsze badania miały na celu zwiększenie gamy kolorów barwników uzyskanych z mieszaniny surowcowej zawierającej żużel żelazochromowy. Możliwość zmiany koloru barwników daje wprowadzenie do mieszaniny dwutlenku cyny; w wyniku przejścia chromu trójwartościowego w chrom sześciowartościowy uzyskano barwnik koloru
brązowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następny zestaw, poddany badaniom, składał się z 55,6% żużla żelazochromowego, 10,4% kredy, 6,2% tlenku glinowego i 27,8% Sn02 (barwnik 3) [15]. Temperatura wypalania mieszaniny wynosiła 1320°C, wygrzewanie w najwyższej tempetraturze trwało 2 h.
Procesy zachodzące w barwnikach podczas obróbki cieplnej.
Badane zestawy barwników ulegają, w wyniku obróbki cieplnej, przemianom typowym dla surowców cementowych (uprawnienia budowlane).
Procesy zachodzące w badanych mieszaninach surowcowych, które zostały poddane obróbce cieplnej w temperaturze 1250-1320°C, badano metodami analizy termicznej, fazowej analizy rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni i spektrofotometrii.

Analiza termiczna

Analiza termiczna badanych barwników pozwoliła na wyciągnięcie kilku wniosków. Wydzielanie wody adsorpcyjnej zaczynało się przy ogrzewaniu próbek mieszanin surowcowych w zakresie temperatury 120-H50°C. Wzrost temperatury ogrzewania spowodował przemiany CaC03. W temperaturze 380-f 395°C nastąpiła przemiana polimorficzna aragonitu w kalcyt, a w temperaturze 675-695°C - przemiana faz C2S (program egzamin ustny). Dla zestawów 1 i 3 temperatura przemiany wynosiła odpowiednio 675 i 685CC, a dla zestawu 2 była ona wyższa (695°C).

Dysocjacja węglanu wapniowego w zestawach 1, 2 i 3 rozpoczynała się odpowiednio w temperaturze 735, 760 i 750°C. Przy wzroście temperatury zwiększała się szybkość dekarbonizacji, osiągając maksimum w temperaturze 900-^920°C. W zestawie z dwutlenkiem cyny dysocjacja CaC03 przebiegała z dużą szybkością, a maksimum piku odpowiadało temperaturze 900°C. Efekt endotermiczny, towarzyszący procesowi rozkładu CaCOg, w zestawie 3 był mniejszy niż w pozostałych zestawach, co można wyjaśnić szybszym wiązaniem tlenku wapniowego, powstającego w wyniku dysocjacji (opinie o programie).
Analiza rentgenowska. Zestawy surowcowe 1 i 2 wypalano w temperaturze I250°C, a zestaw 3 - w temperaturze 1320°C.

Materiał wygrzewano w końcowej temperaturze przez 2 h. Wszystkie próbki rozdrabniano do całkowitego ich przejścia przez sito nr 0085x. Wyniki badań wskazują na występowanie kilku faz krzemianu dwuwapniowego i glinianów wapnia w barwnikach. W zależności od warunków otrzymywania i składu barwników krzemian wapniowy występuje w fazie lub y. W barwniku 1 główną fazą C2S jest odmiana /?, o czym świadczą linie z odległościami międzypłaszczyznowymi 2,79, 2,974, 2,62, 2,45, i 1,48 A.

Bardziej skomplikowane reakcje, związane z wieloskładnikowym składem zachodzą przy obróbce cieplnej barwnika 3 (segregator aktów prawnych). Zmiany, które zaszły w składzie barwnika brązowego, zaznaczają się na rentgonogramach. Obok faz C2S i C3A, zarejestrowano obecność nieznacznej ilości dwutlenku cyny, tworzącego samodzielną fazę (linie z d 3,34, 2,64, 1,76 i 1,43 A) [16]. W procesie syntezy barwnika brązowego zachodzą reakcje tlenku wapniowego z dwutlenkiem cyny, z utworzeniem CaSn04 [17], o czym świadczą intensywne prążki z d 3,93, 2,79, 1,97, 1,61 i 1,41 A [16]. W celu potwierdzenia tych wyników zbadano zestawy metodą spektroskopii w podczerwieni (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !