Produkcja kruszywa otoczakowego

Produkcja kruszywa otoczakowego

Kruszywo produkowane jako składnik dla betonu powinno odpowiadać wymaganiom stawianym przez technologię betonu z tym jednak, by koszt uszlachetniania kruszywa był ekonomicznie uzasadniony (program uprawnienia budowlane na komputer).

Eksploatacja każdego złoża oraz decyzja o wyborze asortymentu kruszywa do produkcji powinna być podjęta na podstawie jego analizy jakościowej i ilościowej przy wzięciu pod uwagę takich czynników, jak możliwości wykorzystania surowca, opłacalność rodzaju uszlachetniania kruszywa w stosunku do spodziewanych efektów z punktu widzenia.
Produkcja kruszywa otoczakowego do betonów polega na wydobyciu kruszywa ze złoża, przeprowadzeniu podziału na frakcje piaskowe i żwirowe, ewentualnie odpyleniu i uszlachetnieniu piasku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Systemy eksploatacji uzależnione są zasadniczo od położenia złoża względem poziomu zwierciadła wody.

Dzielą się na lądowy, lądowo-wodny i wodny.
System lądowy. Eksploatację złóż położonych ponad zwierciadłem wody prowadzi się za pomocą dowolnej wielkości koparek jednoczerpakowych (łyżkowych, chwytakowych, zgarniakowych) lub wieloczerpakowych (uprawnienia budowlane).
Operacja wydobycia polega na urobieniu i załadowaniu kruszywa na środki transportowe. Wyjątkowo w okresie zimowym niezbędne jest rozluźnianie zamarzniętych piasków za pomocą robót strzałowych materiałami wybuchowymi. Załadunek na środki transportu cyklicznego (samochody, wozy szynowe) odbywa się bezpośrednio w miejscu wydobycia, natomiast na środki transportu ciągłego (przenośniki) taśmowe przez przesuwne urządzenia do zasypywania.

Przed przystąpieniem do eksploatacji złóż lądowych konieczne jest zdjęcie nadkładu, tj. gleby o dużej zawartości humusu. Eksploatacja złóż lądowych jest korzystna ze względu na możliwość rekultywacji terenów wyeksploatowanych (program egzamin ustny). Ujemną cechą tych złóż jest jednak silne zanieczyszczenie organiczne i pylaste, przez co kruszywo wymaga operacji uszlachetniających.
System lądowo-wodny. Eksploatacja tym systemem występuje na złożach, w których poziom zwierciadła wody jest nad poziomem wydobycia, a głębokość czerpania dochodzi do 10 m. W systemie tym używa się koparek chwytakowych i kubełkowo-łańcuchowych, załadowujących wydobyte kruszywo na środki transportowe. Zachodzi tu korzystne zjawisko częściowego wypłukiwania materiałów pylastych w trakcie wydobycia kruszywa z wody.

Eksploatacja lądowo-wodna

Eksploatacja lądowo-wodna wstrzymywana jest w okresie mrozów. Eksploatacja ta uniemożliwia rekultywację terenów wyeksploatowanych.
Eksploatacja odbywa się za pomocą jednostek pływających przy głębokości czerpania od 10 do 30 m poniżej zwierciadła wody. System ten stosowany jest w korytach rzek i basenach eksploatacyjnych za pomocą pogłębiarek wieloczerpakowych i refulerowych do ok. 10 m głębokości czerpania oraz za pomocą pogłębiarek chwytakowych do 30 m głębokości czerpania (opinie o programie).

Środkami transportu są tu barki i szalandy oraz ciągi przenośników taśmowych na pływakach. Przy zastosowaniu szaland stosuje się przy punktach przeładunkowych składy podwodne. Przy rozładowaniu składów podwodnych następuje wypłukiwanie materiałów pylastych z kruszywa (segregator aktów prawnych). Kruszywa otoczakowe w procesie produkcyjnym podlegają klasyfikacji sitowej, która jest podstawową operacją produkcyjną. W klasyfikacji sitowej dokonuje się rozdziału urobku według wielkości ziarn na frakcje o ustalonych granicach, określanych wielkościami otworów sit. Celem klasyfikacji sitowej jest rozdział pospółki na piasek i frakcje żwirowe. W produkcji żwiru można łączyć poszczególne frakcje w grupy frakcji. W celu ułatwienia procesu przesiewania stosuje się powszechnie przesiewanie z natryskiem. Proces klasyfikacji sitowej odbywa się na urządzeniach zwanych przesiewaczami.

Do operacji uszlachetniających kruszywo otoczakowe zalicza się: przemywanie, odwodnienie i szczegółową klasyfikację piasków. Rozdrabnianie otoczaków jest operacją produkcji kruszywa łamanego (promocja 3 w 1).

Określa on zasadnicze operacje produkcji kruszywa otoczakowego oraz warianty zastosowania maszyn i urządzeń do przemysłowego procesu produkcyjnego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !