Produkcja kruszywa otoczakowego

Produkcja kruszywa otoczakowego

Kruszywo produkowane jako składnik dla betonu powinno odpowiadać wymaganiom stawianym przez technologię betonu z tym jednak, by koszt uszlachetniania kruszywa był ekonomicznie uzasadniony (program uprawnienia budowlane na komputer).

Eksploatacja każdego złoża oraz decyzja o wyborze asortymentu kruszywa do produkcji powinna być podjęta na podstawie jego analizy jakościowej i ilościowej przy wzięciu pod uwagę takich czynników, jak możliwości wykorzystania surowca, opłacalność rodzaju uszlachetniania kruszywa w stosunku do spodziewanych efektów z punktu widzenia.
Produkcja kruszywa otoczakowego do betonów polega na wydobyciu kruszywa ze złoża, przeprowadzeniu podziału na frakcje piaskowe i żwirowe, ewentualnie odpyleniu i uszlachetnieniu piasku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Systemy eksploatacji uzależnione są zasadniczo od położenia złoża względem poziomu zwierciadła wody.

Dzielą się na lądowy, lądowo-wodny i wodny.
System lądowy. Eksploatację złóż położonych ponad zwierciadłem wody prowadzi się za pomocą dowolnej wielkości koparek jednoczerpakowych (łyżkowych, chwytakowych, zgarniakowych) lub wieloczerpakowych (uprawnienia budowlane).
Operacja wydobycia polega na urobieniu i załadowaniu kruszywa na środki transportowe. Wyjątkowo w okresie zimowym niezbędne jest rozluźnianie zamarzniętych piasków za pomocą robót strzałowych materiałami wybuchowymi. Załadunek na środki transportu cyklicznego (samochody, wozy szynowe) odbywa się bezpośrednio w miejscu wydobycia, natomiast na środki transportu ciągłego (przenośniki) taśmowe przez przesuwne urządzenia do zasypywania.

Przed przystąpieniem do eksploatacji złóż lądowych konieczne jest zdjęcie nadkładu, tj. gleby o dużej zawartości humusu. Eksploatacja złóż lądowych jest korzystna ze względu na możliwość rekultywacji terenów wyeksploatowanych (program egzamin ustny). Ujemną cechą tych złóż jest jednak silne zanieczyszczenie organiczne i pylaste, przez co kruszywo wymaga operacji uszlachetniających.
System lądowo-wodny. Eksploatacja tym systemem występuje na złożach, w których poziom zwierciadła wody jest nad poziomem wydobycia, a głębokość czerpania dochodzi do 10 m. W systemie tym używa się koparek chwytakowych i kubełkowo-łańcuchowych, załadowujących wydobyte kruszywo na środki transportowe. Zachodzi tu korzystne zjawisko częściowego wypłukiwania materiałów pylastych w trakcie wydobycia kruszywa z wody.

Eksploatacja lądowo-wodna

Eksploatacja lądowo-wodna wstrzymywana jest w okresie mrozów. Eksploatacja ta uniemożliwia rekultywację terenów wyeksploatowanych.
Eksploatacja odbywa się za pomocą jednostek pływających przy głębokości czerpania od 10 do 30 m poniżej zwierciadła wody. System ten stosowany jest w korytach rzek i basenach eksploatacyjnych za pomocą pogłębiarek wieloczerpakowych i refulerowych do ok. 10 m głębokości czerpania oraz za pomocą pogłębiarek chwytakowych do 30 m głębokości czerpania (opinie o programie).

Środkami transportu są tu barki i szalandy oraz ciągi przenośników taśmowych na pływakach. Przy zastosowaniu szaland stosuje się przy punktach przeładunkowych składy podwodne. Przy rozładowaniu składów podwodnych następuje wypłukiwanie materiałów pylastych z kruszywa (segregator aktów prawnych). Kruszywa otoczakowe w procesie produkcyjnym podlegają klasyfikacji sitowej, która jest podstawową operacją produkcyjną. W klasyfikacji sitowej dokonuje się rozdziału urobku według wielkości ziarn na frakcje o ustalonych granicach, określanych wielkościami otworów sit. Celem klasyfikacji sitowej jest rozdział pospółki na piasek i frakcje żwirowe. W produkcji żwiru można łączyć poszczególne frakcje w grupy frakcji. W celu ułatwienia procesu przesiewania stosuje się powszechnie przesiewanie z natryskiem. Proces klasyfikacji sitowej odbywa się na urządzeniach zwanych przesiewaczami.

Do operacji uszlachetniających kruszywo otoczakowe zalicza się: przemywanie, odwodnienie i szczegółową klasyfikację piasków. Rozdrabnianie otoczaków jest operacją produkcji kruszywa łamanego (promocja 3 w 1).

Określa on zasadnicze operacje produkcji kruszywa otoczakowego oraz warianty zastosowania maszyn i urządzeń do przemysłowego procesu produkcyjnego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !