Program egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

W czasie egzaminu ustnego kandydaci na uprawnienia budowlane odpowiadają na pytania, które zostały przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną (program na komputer). Mają one formę zestawów pytań, które są przygotowywane odrębnie dla każdej specjalności oraz każdego zakresu uprawnień w przepisów odpowiadających za regulację procesu budowlanego. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oceniają prawidłowość odpowiedzi, przyznając za każde pytanie od 0 do 5 punktów. Liczba pytań na egzaminie ustnym zależy od rodzaju uprawnień. Dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zestawy składają się z 10 pytań, z czego 1 to część praktyczna, 4 dotyczą praktycznego wykorzystania wiedzy technicznej, 4 dotyczą zakresu wybranej specjalności, jeszcze 1 dotyczy umiejętności stosowania przepisów prawa w praktyce (program na telefon).

27 punktów na 40 możliwych

Program egzaminu ustnego na uprawnienia budowlane

Zestaw pytań na uprawnienia bez ograniczeń odrębnie do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania zawiera 8 pytań (program na egzamin ustny). Jedno dotyczy zastosowania przepisów prawa w praktyce, jedno to część praktyczna, 3 dotyczą praktycznego stosowania wiedzy technicznej i kolejne 3 związane są z zakresem wybranej specjalności uprawnień (promocja 3 w 1). Na uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie egzamin ustny składa się z 8 pytań, a ich zakres jest taki sam jak w przypadku uprawnień odrębnych do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Aby zaliczyć tę część egzaminu, trzeba uzyskać przynajmniej 27 punktów na 40 możliwych (segregator).
Egzamin ustny na uprawnienia w zakresie ograniczonym do kierowania robotami budowlanymi lub do projektowania jest złożony z 6 pytań (opinie). Po 2 pytania dotyczą wybranego zakresu specjalności uprawnień budowlanych oraz umiejętności stosowania wiedzy technicznej w praktyce zawodowej i po jednym z posługiwania się przepisami prawa w praktyce i z wykonania zadania projektowego lub rozwiązania zagadnienia związanego z prowadzeniem budowy. Aby zdać, trzeba uzyskać 20 punktów na 30 możliwych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !