Blog

22.06.2018

Projekt budowlany zamienny – czym jest?

W artykule znajdziesz:

Projekt budowlany zamienny – czym jest?


Podstawą rozpoczęcia budowy domu jest zatwierdzony przez urząd projekt budowlany. Dopiero po zatwierdzeniu projektu inwestor może uzyskać pozwolenie na budowę w formie decyzji lub tzw. zgodę milczącą. Różnego rodzaju odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wprowadzane, ale niekiedy wymagają zmiany pozwolenia na budowę, do której niezbędny jest projekt budowlany zmienny.

Projekt budowlany zamienny – czym jest?

Do istotnych zmian w projekcie, wymagających wystąpienia o zmianę pozwolenia na budowę zalicza się:
• zmiany w projekcie zagospodarowania działki lub terenu,
• zmiany charakterystycznych parametrów, np. kubatury, wysokości, długości, szerokości, powierzchni zabudowy czy liczby kondygnacji,
• zmiany planowanego sposoby użytkowania części lub całości obiektu,
• zmiany związane z koniecznością zapewnienia odpowiednich warunków do korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym,
• zmiany ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, innych aktów miejscowego prawa czy decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu,
• zmiany wymagające uzyskania odrębnych opinii, pozwoleń i uzgodnień, niezbędnych do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (segregator aktów prawnych).
Prawo do występowania o zmiany do inwestora w zastosowanych rozwiązaniach projektowych ma zarówno kierownik budowy, jak i inspektor nadzoru inwestorskiego. Co ważne, w przypadku, gdy roboty budowlane będą wykonywane niezgodnie z projektem, projektant może, za pomocą wpisu do dziennika budowy, wstrzymać prace budowlane.
W projekcie budowlanym zamiennym uwzględniane są wszystkie zmiany związane z wykonanymi robotami budowlanymi oraz zmiany wynikające wykonanych robót budowlanych, których celem jest doprowadzenia budowy do stanu zgodnego z prawem. Projektant podczas opracowywania projektu zamiennego może korzystać z wcześniejszej dokumentacji technicznej, jeśli nie narusza ona praw autorów i jest aktualna. W przypadku konieczności sporządzenia projektu zamiennego organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakłada obowiązek jego sporządzenia i wyznacza termin wykonania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami