Blog

20.12.2021

Projekt drogi czasowej

W artykule znajdziesz:

Projekt drogi czasowej

Projekt drogi czasowej

Projekt drogi czasowej, w zależności od charakteru technicznego i położenia (poza placami budowy czy na placu budowy), w stosunku do wymagań dla drogi stałej może być znacznie ograniczony, szczególnie na płaskich terenach placów budowy, np. do:
- szczegółowego usytuowania drogi z pokazaniem łuków, promieni i długości;
- profilu podłużnego drogi z nawiązaniem rzędnych niwelety drogi do wznoszonych obiektów;
- przekrojów poprzecznych podtorza ziemnego i konstrukcji drogi;
- obliczenia robót ziemnych;
- kosztorysu drogi (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drogi na placach budowy buduje się bądź jako przelotowe, gdy plac budowy połączony jest z zewnętrzną siecią drogową większą ilością wjazdów, przy czym mogą one być jednokierunkowe lub dwukierunkowe, bądź też w układzie pierścieniowym i w tym przypadku są one jednokierunkowe.
Szerokość nawierzchni drogowych jednokierunkowych na placach budowy powinna w zasadzie wynosić 3,0 m, jednakże przez wzgląd na to, iż na drogach tych panuje specyficzny ruch, a mianowicie obok trakcji mechanicznej odbywa się także ruch z napędem ręcznym, stosuje się przewożenie długich elementów konstrukcyjnych, a nie brak i ruchu pieszego robotników - szerokość tę lepiej jest dawać większą, np.: 3,5-4,0 m (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Również i nawierzchnie dróg dwukierunkowych, które w zasadzie powinny mieć szerokość 6,0 m, lepiej jest z tych samych powodów wykonywać szersze, np. 7,0-^8,0 m.
Wzniesienia na drogach placu budowy, biorąc pod uwagę ciężki ruch na nich panujący, nie powinny w zasadzie przekraczać 60°/00, chociaż stosuje się je aż do 100°/oo. Z drugiej strony należy podkreślić, iż nie jest pożądane, aby znajdowały się one w poziomie ze względu na trudności odwodnienia podłużnego, lecz aby posiadały pochylenie podłużne wynoszące przynajmniej 2%.
Wreszcie ze względu na odwodnienie poprzeczne pożądane jest, aby drogi na placu budowy, jeśli tylko jest to możliwe, wykonywać na niskim nasypie, który zazwyczaj powstaje z wykopanych rowów (uprawnienia budowlane).
Ponieważ teren placu budowy jest zazwyczaj mniejszy niż tereny budowanych zakładów przemysłowych, czy osiedli mieszkalnych, na drogach prowizorycznych dopuszcza się mniejsze promienie łuków niż na terenach zakładów przemysłowych (a na nich mniejsze niż na drogach publicznych).

Widoczność na drogach

Na przykład o ile na terenach zakładów przemysłowych zalecone promienie łuków na drogach stałych wynoszą 30 m, o tyle na placach budowy dla dróg prowizorycznych można dopuszczać promienie łuków nieco mniejsze: dla trakcji samochodowej 20,0 m, a dla trakcji konnej 8,0 m (program egzamin ustny).
Dla ruchu na drogach czasowych (prowizorycznych) o małych lukach istotnie ważne są znaczne poszerzenia na lukach. Poszerzenia te zależne są od wielkości promieni łuków drogi oraz od długości pojazdów.

Przy projektowaniu dróg czasowych należy uwzględniać sieć podziemną i budować drogi bezwarunkowo poza tą siecią (opinie o programie).
Widoczność na drogach na placu budowy powinna wynosić przynajmniej 50 m.
Drogi czasowe wymagają utrzymania ich w stanie zdatnym do użytku stałego nadzoru i niezwłocznych napraw, w przeciwnym razie stają się szybko nieużyteczne, w szczególności przy intensywnym transporcie.

Spośród dróg czasowych, stosowanych na drogach dojazdowych i placach budowy wymienić należy, licząc w kolejności wzrastającej wartości technicznej.
Do budowy dróg gruntowych nie należy używać gruntów spoistych i pylastych (segregator aktów prawnych).
Drogi gruntowe na placach budowy można wykonywać również za pomocą pługów drogowych, lecz najszybciej i najlepiej pracuje w tych przypadkach równiarka.

Ta nowoczesna, sprawna maszyna o znacznych wydajnościach ma duże znaczenie przy budowie dróg, w szczególności tam gdzie różnice poziomów między terenem a niwelacją są małe. Pożądane jest, aby odcinki drogowe wykonywane za pomocą równiarki były pod względem rodzaju gruntu jednorodne, co umożliwia ustawienie noża równiarki pod jednakowym kątem i aby cała praca na odcinku mogła być zakończona w ciągu 2-3 dni (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami