Blog

30.05.2018

Projekt konstrukcyjny budynku - opis

W artykule znajdziesz:

Projekt konstrukcyjny budynku - opis


Projekt konstrukcji budynku - przykład
Projekt konstrukcji budynku - przykład

OPIS TECHNICZNY

 


0.1 Przedmiot opracowania.


Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Kamienica Królewska” w Gdańsku na ul. Chrobrego.


0.2 Opis ogólny obiektu.


Projektowany budynek jest cztero, miejscami pieciokondygnacyjny, z garażami w piwnicy znajdującymi sie pod całym budynkiem oraz poza jego obrysem. Budynek ma kształt litery „L”. Dach budynku jest czesciowo stromy, częściowo płaski. Budynek posiada dwie klatki schodowe i dwa szyby windy. Układ konstrukcyjny budynku jest mieszany. W budynku występuje głównie dwukierunkowy układ stropów, który pozwala na uzyskanie wielu efektów technicznych i ekonomicznych:
− zmniejszona grubość stropów
− ekonomiczne zużycie stali
− zmniejszenie nasycenia obiektu scianami nośnymi
− bardziej równomierne dociążenie fundamentów – korzystne ze względu na zmniejszenie zróżnicowania ich osiadania oraz zmniejszenie zbrojenia w ławach
− bardziej elastyczne rozwiązanie funkcji, nawet z ewentualną możliwoscią bezpośredniego dostosowania do indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników
Budynek wykonany będzie metodą tradycyjną: ściany murowane; balkony,
wieńce, podciągi, nadproża, słupy i fundamenty – wylewane z betonu C25/30,
stropy typu „FILIGRAN”.
Klatka schodowa – biegi kondygnacyjne wylewane z betonu j.w., spoczniki i podesty typu „FILIGRAN”. Wysokość kondygnacji mieszkalnych wynosi 2,85 m.


0.3 Podstawa opracowania.


0.3.1 Zlecenie Inwestora.
0.3.2 Projekty branżowe obiektu (architektoniczny i instalacyjny).
0.3.3 Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu.
0.3.4 Dokumentacja geotechniczna dla projektu budynku mieszkalnego „KAMIENICA KRÓLEWSKA” przy ul. Chrobrego w Gdańsku, nr arch. 3615/10, wykonana przez Przedsiebiorstwo Usługowo- Produkcyjne „Fundament” Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 40, we wrzesniu 2010r.
0.3.5 Podstawowe Normy Polskie.

 

0.4 Warunki gruntowo – wodne.


Pod względem morfologicznym rozpatrywany teren stanowi fragment tarasu nadmorskiego Platformy Oliwsko-Wrzeszczanskiej. W podłou pod warstwa nasypów niekontrolowanych, zalegających do głębokosci 0,5-2,0 mp.p.t.
występuja plejstocenskie utwory:
wodno-lodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych i piasków średnich. Utwory te zawierają domieszki żwirów oraz licznych i dużych kamieni.
wodno-lodowcowe wykształcone w postaci frakcji grubszych tj. pospółek z
otoczakami (bruk morenowy).


Na badanym terenie utwory piaszczysto – żwirowe zawierają przewarstwienia
utworów spoistych (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) o miąższosci 0,1m.
Wode gruntowa nawiercono w otworach nr 1,2,3,6 na głebokosci 8,0-8,3 m p.p.t.
W podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne:
- Ia - piaski drobne z domieszką żwirów i kamieni występujące w stanie
luznym o ID
(n) = 0,20
- Ib - piaski drobne z domieszką żwirów i kamieni występujące w stanie
średnio-zagęszczonym o ID
(n) = 0,55
- Ic - piaski drobne i średnie z domieszką żwirów i kamieni występujące
w stanie zagęszczonym o ID
(n) = 0,70
- II - pospółki z otoczakami w stanie średnio-zagęszczonym
i zagęszczonym o ID
(n) = 0,60
Założono, że fundamenty spoczną na rzędnej 4,30 ÷ 5,30 mnpm, czyli w
warstwie Ic. Bezpośrednio pod fundamentami przewidziano warstwe 10 cm
betonu C 8/10.

 

0.5 Opis elementów konstrukcyjnych.
0.5.1 Dach.


Zaprojektowano na fragmentach dach stromy drewniany z drewna C30,
dwuspadowy krokwiowo - jętkowy. Krokwie o przekroju 10 x 20cm i 5 x
20cm (na stropie IV pietra), w rozstawie co max. 1,0m, oparte są na
ścianach zewnętrznych i stropie za pośrednictwem murłat 15 x 15cm.
Murłaty kotwione sa w stropach i ścianach kotwami Æ 12 A – I co 0,8m.
Jętki - o przekroju jak krokwie.
Na fragmentach zaprojektowano nad IV pietrem dach płaski z warstwami
na stropie ostatniej kondygnacji – wg architektury. Spadek dachu wyrobić
w lekkiej warstwie izolacyjnej.


0.5.2 Stropy.


Typu „FILIGRAN” zmonolityzowane, grubości 20 cm na kondygnacjach
nadziemnych, 14 cm na klatkach schodowych oraz 50 cm nad garażem pod
budynkiem i 25÷35cm – nad garażem poza budynkiem, z prefabrykowaną
płytką dolną, przeważnie krzyżowo i cześciowo jednokierunkowo zbrojone
– wg oddzielnego opracowania. Dokładne grubości stropów podane będą
po przeprowadzeniu obliczeń przez firmę projektującą stropy
„FILIGRAN”.


0.5.3 Ściany.


Wewnętrzne i zewnętrzne nadziemia:
- wewnętrzne: grubosci 25cm murowane z bloczków silikatowych
SILIKAT o wytrzymałości na ściskanie 15 N/mm2, na zaprawie cem. –
wap. M 7.
- zewnętrzne: grub. 25cm murowane z pustaków ceram. POROTHERM
25 P+W KL.15, o Rmk= 4,8 MPa, na zaprawie cem. – wap. M 7.
- wewn. i zewn.: grubości 15 cm, przy klatce schodowej, wylewane
z betonu C 25/30, zbrojone prętami ze stali A-III i A-0.
- grubości 25 i 15 cm szybu windy, wylewane j.w.
Ściany zewnętrzne docieplone są od zewnątrz styropianem grubości 14 cm.
Pod podciągi i nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych
przewidziano słupki żelbetowe.
Wewnętrzne i zewnętrzne piwnic: grubości 15 cm, 25cm i 30cm, wylewane z betonu C25/30 z dodatkiem „HYDROZOLU”, zbrojone prętami ze stali A-III i A-0.


0.5.4 Klatka schodowa.


Biegi żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C 25/30, zbrojone prętami
ze stali A-III i A-0. Podesty piętrowe grub. 20cm, miedzypietrowe – grub.
14 cm wylewane, żelbetowe typu „FILIGRAN” – wg oddzielnego
opracowania.

 

0.5.5 Balkony.


Wspornikowe, typu „FILIGRAN”, grubości 20 cm, wypuszczone ze
stropów, oparte na ścianach zewnętrznych. Wszystkie balkony należy
ocieplic od dołu i góry styropianem wg architektury.


0.5.6 Wieńce.


Na wszystkich ścianach nośnych, wylewane na budowie z betonu min.
C 25/30, zbrojone jako ciągłe. Zakład pretów wynosi: min 40 średnic
pretów podłużnych.


0.5.7 Podciągi i słupy.


Monolityczne, żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C 25/30.


0.5.8 Nadproża.


Monolityczne, żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C 25/30
lub prefabrykowane typu „L 19”.


0.5.9 Fundamenty.


Ławy pod ściany nośne i stopy pod słupy, wylewane z betonu C 25/30,
zbrojone prętami ze stali A–III i A-0, z dodatkiem „HYDROZOLU” (w
ilosci 1,5 % wagi cementu). Wysokość ław i stóp – 40 ÷ 60cm. Zbrojenie
podłużne ław należy łaczyć na zakład jak pręty wieńca.
Pod fundamentami należy przewidzieć beton C8/10 grubości 10 cm.
Zalecenia dotyczące gruntu – patrz p. 0.4.
Z ław i stóp należy wypuścic pręty kotwiące do słupów piwnic.
Izolacja – wg architektury.


0.6 Uwagi dotyczace robót ziemnych i fundamentów.


Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z norma PN-68/B-06050
„Roboty ziemne i badania przy odbiorze”. W szczególności zaleca się:

0.6.1 Prace ziemne należy wykonywać starannie, bez nadmiernego
wyprzedzenia w stosunku do robót budowlanych, aby nie dopuścić do
rozmoczenia lub rozluźnienia gruntów rodzimych, co spowodowałoby
obniżenie nośności podłoża. Przy prowadzeniu prac za pomoca cieżkiego
sprzętu mechanicznego, ostatnią warstwę gruntu o grubości 30cm należy
wybrać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem ław fundamentowych.

0.6.2 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić w sposób szczególnie
ostrożny i w jak najkrótszym czasie. Wykop nie może stać otwarty,
a wody z ewentualnych sączeń także nie wykrytych wierceniami należy
natychmiast odprowadzać poza jego obręb, aby nie rozmoczyć gruntów.

0.6.3 W przypadku naruszenia czy rozmoczenia gruntu należy go wybrać
i zastąpić podsypką żwirowo – piaszczystą zagęszczoną do ID
(n)³ 0.6.

0.6.4 Przed przystąpieniem do wykonywania ław należy odebrać wykop przez
nadzór geologiczny – patrz p.0.3. 

 

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami