Projekt konstrukcyjny budynku - opis


Projekt konstrukcji budynku - przykład
Projekt konstrukcji budynku - przykład

OPIS TECHNICZNY

 


0.1 Przedmiot opracowania.


Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Kamienica Królewska” w Gdańsku na ul. Chrobrego.


0.2 Opis ogólny obiektu.


Projektowany budynek jest cztero, miejscami pieciokondygnacyjny, z garażami w piwnicy znajdującymi sie pod całym budynkiem oraz poza jego obrysem. Budynek ma kształt litery „L”. Dach budynku jest czesciowo stromy, częściowo płaski. Budynek posiada dwie klatki schodowe i dwa szyby windy. Układ konstrukcyjny budynku jest mieszany. W budynku występuje głównie dwukierunkowy układ stropów, który pozwala na uzyskanie wielu efektów technicznych i ekonomicznych:
− zmniejszona grubość stropów
− ekonomiczne zużycie stali
− zmniejszenie nasycenia obiektu scianami nośnymi
− bardziej równomierne dociążenie fundamentów – korzystne ze względu na zmniejszenie zróżnicowania ich osiadania oraz zmniejszenie zbrojenia w ławach
− bardziej elastyczne rozwiązanie funkcji, nawet z ewentualną możliwoscią bezpośredniego dostosowania do indywidualnych potrzeb przyszłych użytkowników
Budynek wykonany będzie metodą tradycyjną: ściany murowane; balkony,
wieńce, podciągi, nadproża, słupy i fundamenty – wylewane z betonu C25/30,
stropy typu „FILIGRAN”.
Klatka schodowa – biegi kondygnacyjne wylewane z betonu j.w., spoczniki i podesty typu „FILIGRAN”. Wysokość kondygnacji mieszkalnych wynosi 2,85 m.


0.3 Podstawa opracowania.


0.3.1 Zlecenie Inwestora.
0.3.2 Projekty branżowe obiektu (architektoniczny i instalacyjny).
0.3.3 Plan sytuacyjno – wysokościowy terenu.
0.3.4 Dokumentacja geotechniczna dla projektu budynku mieszkalnego „KAMIENICA KRÓLEWSKA” przy ul. Chrobrego w Gdańsku, nr arch. 3615/10, wykonana przez Przedsiebiorstwo Usługowo- Produkcyjne „Fundament” Sp. z o.o., ul. Czyżewskiego 40, we wrzesniu 2010r.
0.3.5 Podstawowe Normy Polskie.

 

0.4 Warunki gruntowo – wodne.


Pod względem morfologicznym rozpatrywany teren stanowi fragment tarasu nadmorskiego Platformy Oliwsko-Wrzeszczanskiej. W podłou pod warstwa nasypów niekontrolowanych, zalegających do głębokosci 0,5-2,0 mp.p.t.
występuja plejstocenskie utwory:
wodno-lodowcowe wykształcone w postaci piasków drobnych i piasków średnich. Utwory te zawierają domieszki żwirów oraz licznych i dużych kamieni.
wodno-lodowcowe wykształcone w postaci frakcji grubszych tj. pospółek z
otoczakami (bruk morenowy).


Na badanym terenie utwory piaszczysto – żwirowe zawierają przewarstwienia
utworów spoistych (piaski gliniaste i gliny piaszczyste) o miąższosci 0,1m.
Wode gruntowa nawiercono w otworach nr 1,2,3,6 na głebokosci 8,0-8,3 m p.p.t.
W podłożu wydzielono następujące warstwy geotechniczne:
- Ia - piaski drobne z domieszką żwirów i kamieni występujące w stanie
luznym o ID
(n) = 0,20
- Ib - piaski drobne z domieszką żwirów i kamieni występujące w stanie
średnio-zagęszczonym o ID
(n) = 0,55
- Ic - piaski drobne i średnie z domieszką żwirów i kamieni występujące
w stanie zagęszczonym o ID
(n) = 0,70
- II - pospółki z otoczakami w stanie średnio-zagęszczonym
i zagęszczonym o ID
(n) = 0,60
Założono, że fundamenty spoczną na rzędnej 4,30 ÷ 5,30 mnpm, czyli w
warstwie Ic. Bezpośrednio pod fundamentami przewidziano warstwe 10 cm
betonu C 8/10.

 

0.5 Opis elementów konstrukcyjnych.
0.5.1 Dach.


Zaprojektowano na fragmentach dach stromy drewniany z drewna C30,
dwuspadowy krokwiowo - jętkowy. Krokwie o przekroju 10 x 20cm i 5 x
20cm (na stropie IV pietra), w rozstawie co max. 1,0m, oparte są na
ścianach zewnętrznych i stropie za pośrednictwem murłat 15 x 15cm.
Murłaty kotwione sa w stropach i ścianach kotwami Æ 12 A – I co 0,8m.
Jętki - o przekroju jak krokwie.
Na fragmentach zaprojektowano nad IV pietrem dach płaski z warstwami
na stropie ostatniej kondygnacji – wg architektury. Spadek dachu wyrobić
w lekkiej warstwie izolacyjnej.


0.5.2 Stropy.


Typu „FILIGRAN” zmonolityzowane, grubości 20 cm na kondygnacjach
nadziemnych, 14 cm na klatkach schodowych oraz 50 cm nad garażem pod
budynkiem i 25÷35cm – nad garażem poza budynkiem, z prefabrykowaną
płytką dolną, przeważnie krzyżowo i cześciowo jednokierunkowo zbrojone
– wg oddzielnego opracowania. Dokładne grubości stropów podane będą
po przeprowadzeniu obliczeń przez firmę projektującą stropy
„FILIGRAN”.


0.5.3 Ściany.


Wewnętrzne i zewnętrzne nadziemia:
- wewnętrzne: grubosci 25cm murowane z bloczków silikatowych
SILIKAT o wytrzymałości na ściskanie 15 N/mm2, na zaprawie cem. –
wap. M 7.
- zewnętrzne: grub. 25cm murowane z pustaków ceram. POROTHERM
25 P+W KL.15, o Rmk= 4,8 MPa, na zaprawie cem. – wap. M 7.
- wewn. i zewn.: grubości 15 cm, przy klatce schodowej, wylewane
z betonu C 25/30, zbrojone prętami ze stali A-III i A-0.
- grubości 25 i 15 cm szybu windy, wylewane j.w.
Ściany zewnętrzne docieplone są od zewnątrz styropianem grubości 14 cm.
Pod podciągi i nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych
przewidziano słupki żelbetowe.
Wewnętrzne i zewnętrzne piwnic: grubości 15 cm, 25cm i 30cm, wylewane z betonu C25/30 z dodatkiem „HYDROZOLU”, zbrojone prętami ze stali A-III i A-0.


0.5.4 Klatka schodowa.


Biegi żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C 25/30, zbrojone prętami
ze stali A-III i A-0. Podesty piętrowe grub. 20cm, miedzypietrowe – grub.
14 cm wylewane, żelbetowe typu „FILIGRAN” – wg oddzielnego
opracowania.

 

0.5.5 Balkony.


Wspornikowe, typu „FILIGRAN”, grubości 20 cm, wypuszczone ze
stropów, oparte na ścianach zewnętrznych. Wszystkie balkony należy
ocieplic od dołu i góry styropianem wg architektury.


0.5.6 Wieńce.


Na wszystkich ścianach nośnych, wylewane na budowie z betonu min.
C 25/30, zbrojone jako ciągłe. Zakład pretów wynosi: min 40 średnic
pretów podłużnych.


0.5.7 Podciągi i słupy.


Monolityczne, żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C 25/30.


0.5.8 Nadproża.


Monolityczne, żelbetowe, wylewane na budowie z betonu C 25/30
lub prefabrykowane typu „L 19”.


0.5.9 Fundamenty.


Ławy pod ściany nośne i stopy pod słupy, wylewane z betonu C 25/30,
zbrojone prętami ze stali A–III i A-0, z dodatkiem „HYDROZOLU” (w
ilosci 1,5 % wagi cementu). Wysokość ław i stóp – 40 ÷ 60cm. Zbrojenie
podłużne ław należy łaczyć na zakład jak pręty wieńca.
Pod fundamentami należy przewidzieć beton C8/10 grubości 10 cm.
Zalecenia dotyczące gruntu – patrz p. 0.4.
Z ław i stóp należy wypuścic pręty kotwiące do słupów piwnic.
Izolacja – wg architektury.


0.6 Uwagi dotyczace robót ziemnych i fundamentów.


Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z norma PN-68/B-06050
„Roboty ziemne i badania przy odbiorze”. W szczególności zaleca się:

0.6.1 Prace ziemne należy wykonywać starannie, bez nadmiernego
wyprzedzenia w stosunku do robót budowlanych, aby nie dopuścić do
rozmoczenia lub rozluźnienia gruntów rodzimych, co spowodowałoby
obniżenie nośności podłoża. Przy prowadzeniu prac za pomoca cieżkiego
sprzętu mechanicznego, ostatnią warstwę gruntu o grubości 30cm należy
wybrać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem ław fundamentowych.

0.6.2 Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić w sposób szczególnie
ostrożny i w jak najkrótszym czasie. Wykop nie może stać otwarty,
a wody z ewentualnych sączeń także nie wykrytych wierceniami należy
natychmiast odprowadzać poza jego obręb, aby nie rozmoczyć gruntów.

0.6.3 W przypadku naruszenia czy rozmoczenia gruntu należy go wybrać
i zastąpić podsypką żwirowo – piaszczystą zagęszczoną do ID
(n)³ 0.6.

0.6.4 Przed przystąpieniem do wykonywania ław należy odebrać wykop przez
nadzór geologiczny – patrz p.0.3. 

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami