Blog

Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
28.08.2021

Projekt portu wciętego

W artykule znajdziesz:

Projekt portu wciętego

Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Projekt portu wciętego

Założono projekt portu wciętego głęboko w płaski ląd, gdyż założenie takie daje możliwość przedstawienia pełniejszego wachlarza stref geotechnicznych, niż w wypadku coraz częściej spotykanym, gdy dla obsłużenia coraz większych statków urządzenia portowe wyprowadza się możliwie daleko w morze (program uprawnienia budowlane na komputer).

Znajomość danych hydrologicznych i hydrogeologicznych dotyczących wód powierzchniowych (morza) i gruntowych (na lądzie) oraz ich wzajemnych związków pozwoli:
- zaprojektować budowlę w sposób jak najmniej zaburzający istniejące warunki hydrologiczne (spływ wody, lodów, ruch rumowiska), przez co uniknie się niebezpiecznego dla budowli spiętrzenia wody, podmywania dna w jej sąsiedztwie, nadmiernego zamulania, zatorów lodowych itp. innych niepożądanych zjawisk;
- wyznaczyć wartość sił wywieranych przez wodę na budowle (uderzenie fali, parcie hydrostatyczne i wypór, napór lodu);
- zaprojektować elementy budowli w sposób umożliwiający możliwie najtańsze i bezpieczne wykonanie oraz zabezpieczający przed wypłukiwaniem drobnych cząstek gruntu zza lub spod budowli;
- dobrać odpowiednio materiał budowlany, najwłaściwszy ze względu na wahania poziomów wód i ich właściwości chemiczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z danych meteorologicznych szczególnie ważne są informacje dotyczące kierunku, prędkości i częstości wiatrów. Wiatry bowiem są głównym źródłem energii falowania. Energia ta rozprasza się w pewnym stopniu w wyniku bezwładności i oporów wewnętrznych masy wodnej oraz tarcia wody o dno, lecz przede wszystkim przenosi się na brzegi, które ulegają wskutek tego abrazji, oraz na wszelkie budowle wzniesione przy brzegach. Energia ta również powoduje transport wyerodowanego rumowiska wzdłuż brzegów, nieraz na odległości wieluset kilometrów, a także jest „budowniczym*’ różnych brzegowych utworów akumulacyjnych, jak kosy, haki. mierzeje, mielizny itp.
Dane dotyczące wód gruntowych powinny być zbierane przez dłuższy czas (co najmniej rok), przy równoczesnym prowadzeniu obserwacji poziomów wody powierzchniowej w bezpośrednim sąsiedztwie. Sposoby wyzyskania danych omówione będą w dalszych rozdziałach (uprawnienia budowlane).

Projektowanie techniczne

Drugi etap realizacji budowli, czyli projektowanie, podzielić można na dwie części, a mianowicie na projektowanie ekonomiczne i techniczne. Pierwsze odnosi się przede wszystkim do portów i poiderów, nie można go jednak pomijać także i przy projektowaniu stoczni, umocnień brzegowych, a także i poszczególnych obiektów portowych, stoczniowych czy komunikacyjnych (program egzamin ustny).
Zadaniem projektowania ekonomicznego jest wykazanie gospodarczej celowości budowy czy rozbudowy danego portu lub obiektu w danym miejscu. W odniesieniu na przykład do portów polega ono na analizie sytuacji gospodarczej przyszłego zaplecza portu, jego tendencji rozwojowych i potrzeb, oraz na wyliczeniu spodziewanej ilości towarów różnego rodzaju, które będą przechodziły przez port (opinie o programie).

W wielu wypadkach projektowanie ekonomiczne powinno nawet poprzedzać pierwszy etap, to jest studia wstępne, jeżeli się bowiem okaże, że projektowana budowa jest gospodarczo nieuzasadniona, to i studia takie stają się najczęściej zbędne. Czyniono również w ostatnich latach próby badania efektywności ekonomicznej morskich inwestycji hydrotechnicznych różnych rodzajów i w różnych warunkach, oparte m. in. na analizie prawdopodobieństwa katastrofy budowli (segregator aktów prawnych).
Projektowanie techniczne polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wszelkich inwestycji budowlanych i ich zespołów.

Opracowanie to przebiega zwykle w czterech następujących po sobie fazach:
1) założeń projektu.
2) projektu wstępnego,
3) projektu technicznego,
4) rysunków roboczych.

Dwie pierwsze fazy opierać się muszą na dokumentacji ekonomicznej oraz na przeprowadzonych studiach (promocja 3 w 1).
Zadaniem projektu wstępnego jest określenie technicznej możliwości wykonania planowanej inwestycji, zapewnienie prawidłowego wyboru terenu budowy oraz rozwiązanie zasadniczych problemów związanych z wykonaniem danej budowli.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Element wielkowymiarowy uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami