Blog

16.08.2018

Projektant – jakie ma prawa i obowiązki

W artykule znajdziesz:

Projektant – jakie ma prawa i obowiązki

Projektant jest osobą, która posiada uprawnienia budowane w dowolnej specjalności do projektowania bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Wynika z tego, że funkcję tą może pełnić np. elektryk czy projektant mostów (program na komputer). Podstawową rolą projektanta, będącego uczestnikiem procesu budowlanego, jest zebranie zespołu projektantów, posiadających uprawnienia budowlane do projektowanie w wymaganych specjalnościach. Ponadto ponosi on pełną odpowiedzialność za wykonanie projektu (program na telefon). Zdecydowanie najczęściej funkcję projektanta pełni architekt.

Najczęściej funkcję projektanta pełni architekt

Projektant – jakie ma prawa i obowiązki

Do jego najważniejszych obowiązków zalicza się:
• wykonanie projektu budowlanego (program na egzamin ustny),
• sporządzenie informacji wymaganych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• zapewnienie udziału w tworzeniu projektu osobom, które posiadają niezbędne uprawnienia budowlane do projektowania,
• zagwarantowanie wzajemnej koordynacji technicznej opracowań projektowych wykonanych przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane (promocja 3 w 1),
• uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych (segregator),
• pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub wybranego organu w zakresie zgodności wykonywanych prac budowlanych z projektem oraz możliwości wprowadzenia zmian zaproponowanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
• wyjaśnianie wszelkich wątpliwości związanych z rozwiązaniami zastosowanymi w projekcie (opinie).
W przypadku, gdy inwestor złoży taki wniosek, projektant może jednocześnie pełnić nadzór autorski. Jest to wymagane m.in. wtedy, gdy urząd nałoży taki obowiązek na inwestora w pozwoleniu na budowę. Co ważne, projektant nie pełni tej roli w ramach wynagrodzenia za sporządzenie projektu – za dodatkową pracę pobiera on osobne wynagrodzenia. Projektant jest uprawniony do wstępu na teren budowy oraz do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Ponadto może on zażądać wstrzymania robót budowlanych, jeśli stwierdzi, że są one wykonywane niezgodnie z projektem lub stwarzają zagrożenie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami