Blog

11.04.2019

Projektant w procesie budowlanym

W artykule znajdziesz:

Projektant w procesie budowlanym

Jednym z uczestników procesu budowlanego jest projektant (program na komputer). Osoba ta musi mieć prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli posiadać decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, która wydawana jest przez izby samorządu zawodowego. Projektant ma wiele obowiązków, które nakłada na niego ustawa Prawo budowlane. Jest to osoba, która przede wszystkim odpowiada za wykonanie projektu budowlanego. Projekt ten musi być sporządzony zgodnie z wymogami prawa budowlanego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami, które zostały określone w decyzjach administracyjnych dotyczących konkretnego zamierzenia budowlanego (program na telefon).
Jeśli jest taka potrzeba, czyli jeśli wymaga tego charakter inwestycji lub przepisy, projektant musi zapewnić udział w opracowywaniu projektu osobom, które mają uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, np. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Koordynowanie wszelkich projektów branżowych

Projektant w procesie budowlanym

Jego zadaniem jest także koordynowanie wszelkich projektów branżowych, z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństw i ochrony zdrowia w czasie trwania procesu budowy (program na egzamin ustny). Projektant odpowiada też za sporządzanie informacji niezbędne do opracowania planu BIOZ, czyli bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do jego zadań zalicza się również określenie obszaru oddziaływania danego obiektu (promocja 3 w 1).
Projektant budowlany jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z obowiązującym prawem, czyli musi uzyskać wymagane przepisami uzgodnienia, opinie oraz sprawdzenia rozwiązań projektowych, np. w zakresie ochrony przeciwpożarowej (segregator). W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z projektem lub zawartymi w nim rozwiązaniami, projektant jest zobowiązany do ich wyjaśnienia na żądanie organu, który dokonuje sprawdzenia projektu budowlanego (opinie). Do obowiązków projektanta należy też sporządzanie oraz uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej stosowanych przy budowie obiektu wyrobów budowlanych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami