Projektowanie organizacji obiektów

Projektowanie organizacji obiektów

W związku z tym, podstawową zasadą organizacyjną przy realizacji znacznej ilości budowli uprzemysłowionych powinna być nieprzerwana praca stałych grup roboczych (brygad roboczych), wykonujących w identycznym czasie poszczególne procesy robocze składające się na całość budowli.
Pod względem organizacyjnym tego rodzaju praca sprowadza się do poszczególnych ciągów organizacyjnych (prostych) o jednakowych cyklach, a więc o jednakowych szybkościach pracy poszczególnych brygad roboczych) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projektowanie organizacji obiektów uprzemysłowionych metodą pracy równomiernej rozpoczynać należy od podziału wszystkich czynności związanych z wniesieniem tych obiektów na podstawowe grupy czynności (podstawowe grupy procesów wiodących). Dla obiektów uprzemysłowionych ideowy podział może być np. następujący:
- wykonywanie elementów prefabrykowanych,
- część podziemna budowli (wykop, fundamenty, podziemie),
- montaż elementów prefabrykowanych z ich transportem,
- instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymienionym grupom odpowiadają poszczególne ciągi organizacyjne (proste) o jednakowych cyklach zapewniających jednakowy postęp robót wykonywanych za pomocą tych grup a powiązane ze sobą odpowiednim rytmem tworzą ogólny ciąg organizacyjny. Jeśli zastosuje się dostatecznie duże rytmy, to można dopuścić do pewnych odchyleń od wyznaczonego stałego cyklu w przebiegu
określonych prostych ciągów organizacyjnych, lecz tylko w ten sposób, aby obliczony średni cykl był zgodny z założonym pierwotnie cyklem, gdyż w przeciwnym razie nie można by było wykonać założonej pierwotnie ilości działek (uprawnienia budowlane).

Podział na grupy

Dla tego rodzaju ogólnego ciągu organizacyjnego także i rytm r powinien być w zasadzie jednakowy w całym przebiegu ciągu, z tym jednakże, że w poszczególnych przypadkach rytmy poszczególnych par sąsiadujących ciągów prostych mogą się różnić wielkością. Przypadki takie mają miejsce np. wtedy, gdy w przebiegu ogólnego ciągu organizacyjnego występuje przerwa technologiczna (np. przerwa między wykonaniem elementów’ a ich montażem) (program egzamin ustny).
Podane poprzednio podstawowe grupy procesów wiodących mogą ulec dalszemu podziałowi, przy czym warunkiem tworzenia takiego dalszego podziału, a więc tworzenia nowych prostych ciągów organizacyjnych jest, aby były one realizowane przez określone grupy robocze. Taki podział może następować tylko wtedy, gdy na jednej i tej samej działce istnieje możliwość jednoczesnego wykonywania poszczególnych procesów roboczych bez wzajemnego sobie przeszkadzania. Tego rodzaju możliwości mogą powstawać np. w grupach robót fundamentowych oraz w grupach robót wykończeniowych.

Podział na grupy czynności zależny jest od charakteru obiektu, od stopnia zaawansowania robót wykończeniowych wykonanych bezpośrednio w wytwórni prefabrykatów oraz od innych przyczyn (opinie o programie).
W praktyce w budownictwie mieszkaniowym przyjęto zasadę podziału obiektu na dwie zasadnicze części: część podziemną obiektu (zwaną stanem „zerowym”) i część nadziemną obiektu, przy czym obydwie te części powierza się dwom odrębnym przedsiębiorstwom (segregator aktów prawnych).
W budownictwie francuskim obydwie części realizowane są przez jedno i to samo przedsiębiorstwo.

W Rosji przyjęto zasadę podziału taką samą jak w Polsce, z tym jednak, że przedsiębiorstwo realizujące część podziemną wykonuje również wszystkie instalacje zewnętrzne, a często także drogi dojazdowe i wewnętrzne określonego osiedla.
O ile praktyka ta jest uzasadniona różnorodnym i dużym zakresem robót, to praktyka stosowana w Polsce polegająca na powierzaniu innemu przedsiębiorstwu tylko części podziemnej nie ma istotnych zalet, a nieraz przynosi szkody z powodu niezharmonizowania robót części podziemnej z nadziemną (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !