Blog

Wyjście awaryjne zdjęcie nr 10
16.12.2021

Projektowanie organizacji obiektów

W artykule znajdziesz:

Projektowanie organizacji obiektów

Wyjście awaryjne zdjęcie nr 11
Projektowanie organizacji obiektów

W związku z tym, podstawową zasadą organizacyjną przy realizacji znacznej ilości budowli uprzemysłowionych powinna być nieprzerwana praca stałych grup roboczych (brygad roboczych), wykonujących w identycznym czasie poszczególne procesy robocze składające się na całość budowli.
Pod względem organizacyjnym tego rodzaju praca sprowadza się do poszczególnych ciągów organizacyjnych (prostych) o jednakowych cyklach, a więc o jednakowych szybkościach pracy poszczególnych brygad roboczych) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Projektowanie organizacji obiektów uprzemysłowionych metodą pracy równomiernej rozpoczynać należy od podziału wszystkich czynności związanych z wniesieniem tych obiektów na podstawowe grupy czynności (podstawowe grupy procesów wiodących). Dla obiektów uprzemysłowionych ideowy podział może być np. następujący:
- wykonywanie elementów prefabrykowanych,
- część podziemna budowli (wykop, fundamenty, podziemie),
- montaż elementów prefabrykowanych z ich transportem,
- instalacje wewnętrzne i roboty wykończeniowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wymienionym grupom odpowiadają poszczególne ciągi organizacyjne (proste) o jednakowych cyklach zapewniających jednakowy postęp robót wykonywanych za pomocą tych grup a powiązane ze sobą odpowiednim rytmem tworzą ogólny ciąg organizacyjny. Jeśli zastosuje się dostatecznie duże rytmy, to można dopuścić do pewnych odchyleń od wyznaczonego stałego cyklu w przebiegu
określonych prostych ciągów organizacyjnych, lecz tylko w ten sposób, aby obliczony średni cykl był zgodny z założonym pierwotnie cyklem, gdyż w przeciwnym razie nie można by było wykonać założonej pierwotnie ilości działek (uprawnienia budowlane).

Podział na grupy

Dla tego rodzaju ogólnego ciągu organizacyjnego także i rytm r powinien być w zasadzie jednakowy w całym przebiegu ciągu, z tym jednakże, że w poszczególnych przypadkach rytmy poszczególnych par sąsiadujących ciągów prostych mogą się różnić wielkością. Przypadki takie mają miejsce np. wtedy, gdy w przebiegu ogólnego ciągu organizacyjnego występuje przerwa technologiczna (np. przerwa między wykonaniem elementów’ a ich montażem) (program egzamin ustny).
Podane poprzednio podstawowe grupy procesów wiodących mogą ulec dalszemu podziałowi, przy czym warunkiem tworzenia takiego dalszego podziału, a więc tworzenia nowych prostych ciągów organizacyjnych jest, aby były one realizowane przez określone grupy robocze. Taki podział może następować tylko wtedy, gdy na jednej i tej samej działce istnieje możliwość jednoczesnego wykonywania poszczególnych procesów roboczych bez wzajemnego sobie przeszkadzania. Tego rodzaju możliwości mogą powstawać np. w grupach robót fundamentowych oraz w grupach robót wykończeniowych.

Podział na grupy czynności zależny jest od charakteru obiektu, od stopnia zaawansowania robót wykończeniowych wykonanych bezpośrednio w wytwórni prefabrykatów oraz od innych przyczyn (opinie o programie).
W praktyce w budownictwie mieszkaniowym przyjęto zasadę podziału obiektu na dwie zasadnicze części: część podziemną obiektu (zwaną stanem „zerowym”) i część nadziemną obiektu, przy czym obydwie te części powierza się dwom odrębnym przedsiębiorstwom (segregator aktów prawnych).
W budownictwie francuskim obydwie części realizowane są przez jedno i to samo przedsiębiorstwo.

W Rosji przyjęto zasadę podziału taką samą jak w Polsce, z tym jednak, że przedsiębiorstwo realizujące część podziemną wykonuje również wszystkie instalacje zewnętrzne, a często także drogi dojazdowe i wewnętrzne określonego osiedla.
O ile praktyka ta jest uzasadniona różnorodnym i dużym zakresem robót, to praktyka stosowana w Polsce polegająca na powierzaniu innemu przedsiębiorstwu tylko części podziemnej nie ma istotnych zalet, a nieraz przynosi szkody z powodu niezharmonizowania robót części podziemnej z nadziemną (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Wyjście awaryjne zdjęcie nr 16 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 17 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 18
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 19
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 20 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 21 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 22
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 32 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 33 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 34
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 35
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 36 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 37 Wyjście awaryjne zdjęcie nr 38
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyjście awaryjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami