Projektowanie transportu urobku

Projektowanie transportu urobku
Projektowanie transportu urobku

Przestoje związane z podstawianiem środków transportowych, które wyrażamy współczynnikiem Swśrt, zależą w dużym stopniu od poziomu organizacji robót, a przede wszystkim od umiejętności koordynowania pracy koparek i środków transportowych. Niektóre przestoje, np. przy transporcie kolejowym, są nieuniknione, a mianowicie przerwy spowodowane podstawianiem nowych składów pociągów, przesuwaniem platform kolejowych wzdłuż ściany wykopu itd. Wielkość współczynnika SW{rt waha się w dużych granicach (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy bardzo dobrej organizacji współczynnik ten może dochodzić do 0,90.

Przestoje związane z ogólnym poziomem organizacji robót, które wyrażamy współczynnikiem Sw org, wynikają z wad organizacyjnych na budowie. W rezultacie złej organizacji mogą następować np. uszkodzenia maszyn w czasie trwania robót, mogą być tolerowane złe drogi nie przystosowane do ruchu środków transportowych mogące powodować uszkodzenia środków transportowych itp. Wartość współczynnika przestojów organizacyjnych SWOrg przy bardzo dobrej organizacji może osiągać wartość 1 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy pracy na dwie lub trzy zmiany współczynnik wykorzystania czasu roboczego ulega zmniejszeniu, ponieważ w tym przypadku nie będzie już możliwe uniknięcie niektórych napraw i czynności konserwacyjnych oraz strat czasu związanych ze zmianą brygad roboczych (uprawnienia budowlane).

Projektowanie transportu urobku przy robotach ziemnych, wykonywanych koparkami, opiera się na ogólnych zasadach projektowania transportu budowlanego z uwzględnieniem szczególnej specyfiki tego transportu wynikającej z charakteru pracy koparek. Podstawowym warunkiem tego transportu jest zapewnienie nieprzerwanego odbioru urobku spod koparki, zapewniającego pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych koparki (program egzamin ustny). Zarówno praca koparki, jak i środków transportowych jest cykliczna, periodyczna. Wiadomo, iż w przypadku gdy dwa urządzenia pracują cyklicznie z różnymi wielkościami cykli (cykl roboczy koparki i cykl roboczy środka transportowego) z różnymi wydajnościami, najracjonalniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie między nimi naczynia wyrównawczego (zasobnika) (opinie o programie). Jednakże na przeszkodzie do zastosowania tej słusznej zasady stoi nieustanna zmiana miejsca pracy obydwu urządzeń. Koparka zmienia swoje miejsca robocze, przechodząc z jednego stanowiska roboczego na inne, przy czym praca jej odbywa się nierzadko w głębokich wykopach, na różnych poziomach i w warunkach zmiennych, dlatego też zastosowanie ruchomego zasobnika natrafia poważne, często nieprzezwyciężone trudności.

Transport urobku ziemnego

Transport urobku ziemnego stanowi dużą pozycję w kosztach wykonania robót ziemnych, sięga bowiem 40-70% ogólnego kosztu tych robót, dlatego też właściwa organizacja przewozu ma decydujący wpływ na organizację samych robót ziemnych. Do odwozu urobku ziemnego stosuje się wszystkie znane trakcje, począwszy od kolejowej normalno- i wąskotorowej, poprzez trakcję samochodową, konną do ręcznej włącznie (segregator aktów prawnych).

Projektowanie transportu urobku ziemnego, jak i każdego innego transportu, polega na prawidłowym rozwiązaniu następujących podstawowych elementów transportu, a mianowicie:

  • wybranie najbardziej celowej trakcji na podstawie znanych ilości urobku i znanych odległości przewozowych (miejsca nasypów, odkładów itd.),
  • określenie położenia tras przewozowych względnie zaprojektowanie ich wykonania stosownie do rodzaju trakcji,
  • wybranie najodpowiedniejszego dla konkretnych warunków typu środka transportowego (dla określonej trakcji przewozowej),
  • obliczenie liczby środków przewozowych.

Przystępując do opracowania projektu organizacji transportu należy przede wszystkim ustalić wydajność maszyny odspajającej i ładującej na środki transportowe w tym przypadku koparki przedsiębiernej (dotyczy to również wszystkich koparek jednonaczyniowych) (promocja 3 w 1). Przy obliczaniu wydajności, na podstawie której ustalona będzie liczba środków transportowych, nie można brać pod uwagę średniej wydajności eksploatacyjnej Q, gdyż w tym przypadku w czasie najbardziej efektywnej pracy koparki nie wystarczyłoby środków transportowych, w wyniku czego nie można by było osiągnąć owej przewidywanej średniej wydajności eksploatacyjnej która nie byłaby w ogóle osiągalna bez okresów większego nasilenia pracy).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !