Przebywanie robotników na budowie

Przebywanie robotników na budowie

W przypadku gdy przestój został spowodowany z winy inwestora, protokół powinien być podpisany również przez inspektora nadzoru. Praca oraz przebywanie robotników na budowie po zakończeniu normalnej zmiany roboczej są w zasadzie niedopuszczalne. Dotyczy to zarówno robót wykonywanych dniówkowo, jak i akordowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Na terenie budowy powinny być wywieszone odpowiednie napisy informacyjne o zakazie pracy w godzinach nadliczbowych bez specjalnego zlecenia kierownika budowy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta należy ograniczyć tylko do wypadków koniecznych i gospodarczo uzasadnionych, przy czym fundusz płac nie może być z tego powodu przekroczony.

W przypadku jednak gdy zachodzi konieczność prowadzenia robót w godzinach nadliczbowych, ewent. w niedziele lub święta, kierownik budowy powinien otrzymać od dyrektora przedsiębiorstwa zezwolenie na przedłużenie dnia pracy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zezwolenie powinno zawierać liczbę godzin nadliczbowych, limitowanych dla danej budowy na określony czas. Zezwolenie to należy załączyć do zlecenia roboczego jako dokument uprawniający do dokonania wypłaty za godziny nadliczbowe. Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie robotników w godzinach nadliczbowych budowa składa w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje z powrotem po zatwierdzeniu przez dyrektora przedsiębiorstwa (uprawnienia budowlane).

Na prowadzenie robót w godzinach nadliczbowych konieczna jest również zgoda rady zakładowej. Za pracę w ciągu pierwszych dwóch godzin nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 50%, a za dalsze godziny nadliczbowe oraz za każdą godzinę pracy w niedzielę i święta. Czas pracy nocnej liczy się w godzinach od 22 do 6 dnia następnego. Czas pracy w niedzielę lub dzień świąteczny liczy się od godziny 6 do godziny 6 dnia następnego.

Przekroczenie limitów oraz dopłat za godziny nadliczbowe jest naruszeniem dyscypliny płac, powodującym sankcje w postaci zmniejszenia lub pozbawienia premii (program egzamin ustny).

Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i PMB i przez niego nadzorowanych, realizujących w przeważającej części roboty ogólnobudowlane, mogą przyznawać robotnikom pracującym w czasowym i akordowo-ryczałtowym systemie wynagrodzenia, oraz w uzasadnionych przypadkach również robotnikom zatrudnionym w systemie akordu zwykłego - premie w granicach kwot stanowiących fundusz premiowy (w zasadzie 5-10% planowanego funduszu płac tych robotników) (opinie o programie).

Zadania premiowe

Regulaminy premiowania w przedsiębiorstwach muszą zawierać zasady ścisłego powiązania premiowania z osiąganymi wynikami ekonomiczno-produkcyjnymi (segregator aktów prawnych). Zadania premiowe, które stanowią podstawę do naliczania funduszu premiowego w przedsiębiorstwie, powinny (poza wskaźnikiem syntetycznym) w szczególności dotyczyć:

 1. postępu technicznego,
 2. mechanizacji robót,
 3. wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń,
 4. podwyższenia jakości produkcji,
 5. obniżenia kosztów materiałowych produkcji,
 6. zmniejszenia braków produkcyjnych,
 7. zwiększenia wydajności pracy.

Uzupełniającymi warunkami premiowania mogą być:

 • wykonanie zadania w skróconym terminie,
 • rytmiczność wykonania zadania,
 • bezawaryjna obsługa maszyn lub urządzeń zapewniająca nieprzerwaną pracę brygad (robotników) lub nieprzerwany tok procesu technologicznego itp.

Warunkiem uzyskania pożądanych efektów przy stosowaniu premii jest:

 1. zasady premiowania muszą być dokładnie znane wszystkim zainteresowanym pracownikom; ogólne warunki premiowania powinny być ustalone w szczegółowym regulaminie premiowania, obowiązującym w przedsiębiorstwie;
 2. przyrzeczenie premii za wykonanie zadania powinno konkretnie i dokładnie określać warunki, jakie muszą być spełnione dla jej uzyskania; kwota premii za wykonanie całości zadania oraz przewidziany podział dla poszczególnych członków brygady powinny być z góry ustalone; przyrzeczenia premii należy udzielać na piśmie (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami