Blog

Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 10
28.10.2022

Przebywanie robotników na budowie

W artykule znajdziesz:

Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 11
Przebywanie robotników na budowie

W przypadku gdy przestój został spowodowany z winy inwestora, protokół powinien być podpisany również przez inspektora nadzoru. Praca oraz przebywanie robotników na budowie po zakończeniu normalnej zmiany roboczej są w zasadzie niedopuszczalne. Dotyczy to zarówno robót wykonywanych dniówkowo, jak i akordowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Na terenie budowy powinny być wywieszone odpowiednie napisy informacyjne o zakazie pracy w godzinach nadliczbowych bez specjalnego zlecenia kierownika budowy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta należy ograniczyć tylko do wypadków koniecznych i gospodarczo uzasadnionych, przy czym fundusz płac nie może być z tego powodu przekroczony.

W przypadku jednak gdy zachodzi konieczność prowadzenia robót w godzinach nadliczbowych, ewent. w niedziele lub święta, kierownik budowy powinien otrzymać od dyrektora przedsiębiorstwa zezwolenie na przedłużenie dnia pracy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zezwolenie powinno zawierać liczbę godzin nadliczbowych, limitowanych dla danej budowy na określony czas. Zezwolenie to należy załączyć do zlecenia roboczego jako dokument uprawniający do dokonania wypłaty za godziny nadliczbowe. Wniosek o zezwolenie na zatrudnienie robotników w godzinach nadliczbowych budowa składa w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje z powrotem po zatwierdzeniu przez dyrektora przedsiębiorstwa (uprawnienia budowlane).

Na prowadzenie robót w godzinach nadliczbowych konieczna jest również zgoda rady zakładowej. Za pracę w ciągu pierwszych dwóch godzin nadliczbowych przysługuje dodatek w wysokości 50%, a za dalsze godziny nadliczbowe oraz za każdą godzinę pracy w niedzielę i święta. Czas pracy nocnej liczy się w godzinach od 22 do 6 dnia następnego. Czas pracy w niedzielę lub dzień świąteczny liczy się od godziny 6 do godziny 6 dnia następnego.

Przekroczenie limitów oraz dopłat za godziny nadliczbowe jest naruszeniem dyscypliny płac, powodującym sankcje w postaci zmniejszenia lub pozbawienia premii (program egzamin ustny).

Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych Ministrowi Budownictwa i PMB i przez niego nadzorowanych, realizujących w przeważającej części roboty ogólnobudowlane, mogą przyznawać robotnikom pracującym w czasowym i akordowo-ryczałtowym systemie wynagrodzenia, oraz w uzasadnionych przypadkach również robotnikom zatrudnionym w systemie akordu zwykłego - premie w granicach kwot stanowiących fundusz premiowy (w zasadzie 5-10% planowanego funduszu płac tych robotników) (opinie o programie).

Zadania premiowe

Regulaminy premiowania w przedsiębiorstwach muszą zawierać zasady ścisłego powiązania premiowania z osiąganymi wynikami ekonomiczno-produkcyjnymi (segregator aktów prawnych). Zadania premiowe, które stanowią podstawę do naliczania funduszu premiowego w przedsiębiorstwie, powinny (poza wskaźnikiem syntetycznym) w szczególności dotyczyć:

 1. postępu technicznego,
 2. mechanizacji robót,
 3. wykorzystania czasu pracy maszyn i urządzeń,
 4. podwyższenia jakości produkcji,
 5. obniżenia kosztów materiałowych produkcji,
 6. zmniejszenia braków produkcyjnych,
 7. zwiększenia wydajności pracy.

Uzupełniającymi warunkami premiowania mogą być:

 • wykonanie zadania w skróconym terminie,
 • rytmiczność wykonania zadania,
 • bezawaryjna obsługa maszyn lub urządzeń zapewniająca nieprzerwaną pracę brygad (robotników) lub nieprzerwany tok procesu technologicznego itp.

Warunkiem uzyskania pożądanych efektów przy stosowaniu premii jest:

 1. zasady premiowania muszą być dokładnie znane wszystkim zainteresowanym pracownikom; ogólne warunki premiowania powinny być ustalone w szczegółowym regulaminie premiowania, obowiązującym w przedsiębiorstwie;
 2. przyrzeczenie premii za wykonanie zadania powinno konkretnie i dokładnie określać warunki, jakie muszą być spełnione dla jej uzyskania; kwota premii za wykonanie całości zadania oraz przewidziany podział dla poszczególnych członków brygady powinny być z góry ustalone; przyrzeczenia premii należy udzielać na piśmie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 16 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 17 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 18
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 19
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 20 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 21 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 22
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 32 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 33 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 34
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 35
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 36 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 37 Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 38
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagłębienie noża zgarniarki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami