Przecieki z sieci wodociągowej

Przecieki z sieci wodociągowej

Przecieki z sieci wodociągowej stanowią częściej spotykane źródło sztucznego podtapiania terenu miejskiego. Samo przeciekanie przez złącza nie daje zbyt widocznych efektów, lecz w przypadku awarii w sieci wodociągowej nawodnienie przybiera duże rozmiary. Wypadki te zdarzają się w miastach i są trudne do wykrycia, gdyż dają efekty czasami w znacznym oddaleniu od miejsca awarii (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jeżeli chodzi o przeciekającą instalację kanalizacyjną, to stanowi ona element drenowania, gdy jest założona poniżej poziomu wód podziemnych, i element podtapiania, gdy jest ułożona powyżej zwierciadła wód podziemnych. Awaria sieci kanalizacyjnej może spowodować groźne rezultaty. W praktyce zdarzały się wypadki, kiedy na skutek awarii przesączyło się do gruntu około tysiąca metrów sześciennych na dobę, powodując gwałtowne podtapianie sąsiednich budowli.

Podtapianie wskutek wycieków z sieci wodno-kanalizacyjnej występuje szczególnie gwałtownie w gruntach mało przepuszczalnych. Znane są również przypadki podtapiania wodą z wycieków wodno-kanalizacyjnych budowli posadowionych w gruntach dobrze przepuszczających wodę.
Skutki takich wycieków nie zawsze dają efekty bezpośrednio dające się stwierdzić; czasem trwają one dziesiątki lat powodując podnoszenie się zwierciadła wód gruntowych o kilka, a nawet o kilkanaście metrów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podtapianie terenu budowlanego w związku z realizacją budowli wodnych należy raczej do przypadków rzadszych, ponieważ zazwyczaj z zaplanowaniem takich budowli stosuje się odpowiednie środki zaradcze związane z zabezpieczeniem terenu. Do najczęściej spotykanych budowli wodnych powodujących podtapianie sąsiednich terenów należą zapory wodne w rzekach. Jeżeli wody podziemne są powiązane ściślej z tymi zbiornikami wodnymi, to podniesienie poziomu wód w tych zbiornikach spowoduje napływ wód w głąb terenu. Podtapianie tego rodzaju może wpłynąć ujemnie na posadowienie budowli. Zależnie od rodzaju gruntu stosuje się odpowiednie zabezpieczenie części terenu lub poszczególnych budynków (uprawnienia budowlane).

Drenaż budowlany

Przy projektowaniu odwodnienia terenu budowlanego trzeba przewidywać podwyższenie zwierciadła wód podziemnych na skutek opadów atmosferycznych. Dokonuje się tego na podstawie badań i obserwacji.
Dla zorientowania się w stanie wód gruntowych należy obserwować ich poziom w pomieszczeniach okolicznych budynków leżących poniżej poziomu terenu (sutereny, kotłownie)(program egzamin ustny).

Okoliczne studnie również pozwalają na obserwację zmian poziomu wód gruntowych. Jednakże najpewniejszym wskaźnikiem jest zaleganie gruntów spoistych blisko powierzchni terenu.
Przez pojęcie drenażu rozumie się osuszenie gruntów za pomocą sączków z rur ze szczelinami, rowków wypełnionych żwirem lub innym materiałem przepuszczalnym, którymi odprowadza się ciecze i gazy (opinie o programie).
Drenaż budowlany zajmuje jedno z pierwszych miejsc w technice zabezpieczenia budowli od wody. Obejmuje on osuszanie stałe oraz osuszanie czasowe, umożliwiające wykonanie robót budowlanych w gruntach nawodnionych (segregator aktów prawnych).

Pomimo tego, że drenaż budowlany jest jedną z najważniejszych czynności zabezpieczających budowle od wody, zajmuje on jak dotychczas stosunkowo mało miejsca w dokumentacji technicznej. Drenowanie budowlane, a w szczególności drenowanie gruntów budowlanych, traktowane jest raczej jako doraźna konieczność, nie zaś jako z góry zaplanowana inwestycja.

Pomimo projektowania izolacji przed wodami gruntowymi, specjalnych płyt fundamentowych, wanien, a więc pomimo świadomości, że budowla będzie posadowiona w obrębie wód gruntowych, zbyt często bagatelizuje się w dokumentacji technicznej obniżenie zwierciadła wód gruntowych (promocja 3 w 1).
Drenaż budowlany z góry zaplanowany i we właściwym czasie wykonany jest inwestycją wpływającą korzystnie na obniżenie kosztów robót podziemnych, a w szczególności robót izolacyjnych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !