Przekrój budynku składowiska

Przekrój budynku składowiska

Przekrój budynku składowiska Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” wg projektu Wrocławskiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego, z mostem opartym na wspornikach. Wzdłuż przenośników poruszają się po szynach urządzenia zrzutowe, przesypujące materiał do dowolnie wybranych zasobników umieszczonych wzdłuż mostu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Przykład nieobudowanego mostu zwałowego na dużym składowisku węgla pokazano na omówionym uprzednio.

Most jest obciążony przenośnikiem o szerokości taśmy 1000 mm oraz przejezdnym urządzeniem zwałującym o ciężarze około 10 T. Przeciw stosowaniu konstrukcji stalowej przemawia w tym przypadku duże zapylenie i związane z tym szybkie niszczenie powłoki antykorozyjnej. Ze względu na małą powtarzalność i duży ciężar elementów prefabrykacja była nieopłacalna. Najekonomiczniejszym rozwiązaniem okazało się zastosowanie żelbetu monolitycznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Konstrukcje betonowe znajdują często zastosowanie do obudowy mostów o stalowej, przeważanie kratowej konstrukcji nośnej.
Zastosowanie żelbetu w nośnej konstrukcji trasy naziemnej.

Konstrukcja naziemnej stałej trasy przenośników składa się przeważnie z członów nośnych o konstrukcji stalowej, ustawianych wprost na podkładach lub fundamentach.
Jedna z cementowni w USA, odstępując radykalnie od tego zwyczaju, zastosowała przy budowie trasy o długości około 9 km człony o konstrukcji żelbetowej. Element nośny stanowią odwrócone koryta z betonu sprężonego o rozpiętości 15,24 m, tworzące jednocześnie osłonę taśmy od deszczu i śniegu. Zestawy krążnikowe są podwieszone do koryt galwanizowanymi wieszakami. Koryta są oparte na stojakach w kształcie U, osadzonych w betonowanych na miejscu fundamentach (uprawnienia budowlane).

Tam, gdzie trzeba było krzyżować linie komunikacyjne, stojaki U ustawiono na górnych stopkach dźwigarów z betonu sprężonego. Dolne stopki służą jako chodnik.
Dla konstrukcji nośnych wież przesypowych, rozdzielni i przeładowni stosuje się już od dawna żelbet na równi ze stalą.

Most dwuprzenośnikowy

Zaletą konstrukcji żelbetowych, szczególnie monolitycznych, jest większa sztywność, co przy dużych obciążeniach dynamicznych (napędy, przesypy, czasem przesiewacze i kruszarki) i znacznej smuklości wież jest bardzo istotną zaletą (program egzamin ustny). Z tego względu przeważnie stosuje się konstrukcje szkieletowe betonowane na miejscu. Liczne i na ogół nieregularne otwory przeważnie uniemożliwiają użycie prefabrykowanych elementów nawet na stropy. Elementów prefabrykowanych można natomiast użyć do konstrukcji dachowej, jeżeli uda się zachować moduły, co jednak nie zawsze jest ekonomie nie uzasadnione (opinie o programie).

Często zdarza się, że wieże o znacznej wysokości, uzależnionej od wysoko* wprowadzenia przenośników, mają wyposażenie technologiczne tylko na górnych kondygnacjach. Wtedy dolne pozostawia się bądź nieobudowane, wykorzystuje się na pomieszczenia biurowe, socjalne, węzły sanitarne d załogi obiektów pozbawionych tych węzłów itp.
Przykład wieży przesypowej we wspomnianej hucie cynku. Do wieży dochodzi most dwuprzenośnikowy. Jeden z przy nośników przechodzi dalej na węższy most, a drugi przesypuje nosiwo r przenośnik odchodzący pod kątem prostym. Nad przesypem założono urządzi nie odpylające (segregator aktów prawnych).

W wyniku rozwoju i koncentracji przemysłu powstaje potrzeba ciągłej dc stawy do okręgów i poszczególnych zakładów przemysłowych dużych ilości surowców ciekłych i gazowych. Dostawę taką mogą zapewnić rurociągi, charakteryzujące się znaczną pewnością działania i stosunkowo niskimi koszta mi eskploatacji. Oprócz tradycyjnie dostarczanej rurociągami wody, przesyła się nimi obecnie ropę naftową, gaz ziemny, solanki, stopioną siarkę, grzewcze w postaci pary i gorącej wody, sprężone powietrze oraz wiele innych surowców i półproduktów, przy ciśnieniach od kilku do stukilkudziesięciu atmosfer i temperaturach od ujemnych do ok. +300 °C. W niektórych zakładach stosuje się rurociągi próżniowe (promocja 3 w 1).

Rurociągi wykonuje się z rur stalowych, żeliwnych, żelbetowych, azbestowo -cementowych, ceramicznych, a przy specjalnych wymaganiach - z metal kolorowych, szkła i porcelany. Coraz szerzej wchodzą w użycie rurociągi z tworzyw sztucznych organicznych i nieorganicznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !