Wymiary płyt chodnikowych

Wymiary płyt chodnikowych

Dokładne wymiary płyt chodnikowych oraz ich ciężar jak również wskaźniki materiałowe.
Przed przystąpieniem do codziennej pracy grupa robocza wykonująca płyty chodnikowe powinna zorganizować dla siebie stanowisko robocze tak, żeby normalny tok pracy nie został zahamowany i aby nie następowały przerwy w pracy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Grupa zatem powinna:
- Każdorazowo sprawdzać wymiary form i ich stan oraz stan maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w sprzęcie lub formach grupa obowiązana jest natychmiast powiadomić o tym bezpośrednio kierownictwo.
- Utrzymywać stale formy, sprzęt i maszyny, jak również cały teren stanowiska roboczego w czasie produkcji w należytym porządku i czystości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
- Po skończonej pracy oczyścić i nasmarować środkami konserwującymi formy, sprzęt i maszyny oraz ułożyć je na właściwym miejscu w magazynie lub na odpowiednio zabezpieczonym placu.
- Uporządkować, oczyścić i zamieść stanowisko robocze.
- Wibrować beton tak długo, aż na powierzchni formowanego elementu wystąpi mleczko cementowe, oznaka właściwego i dostatecznego zawibrowania.
- Oznaczyć trwałą farbą lub specjalnie przystosowanym do tego celu przyrządem (datownikiem) wykonany element przez umieszczenie na nim właściwego nru i daty (uprawnienia budowlane).

Wyrób płyt chodnikowych może odbywać się w trojaki sposób:
1) w prasie hydraulicznej,

2) na stole wibracyjnym,

3) przez ubijanie ręczne.

W celu pełnego scharakteryzowania robót należy omówić osobno każdy z wyżej wspomnianych trzech sposobów produkcji.
a) Wyrób płyt w prasie hydraulicznej. Zachowuje się tu następującą kolejność czynności: włożenie formy na podstawkę, nasypanie do niej masy betonowej z jednoczesnym podwibrowaniem. Następnie prasowanie, wypchnięcie płyty z formy, zdjęcie płyty z podstawki, odniesienie jej na miejsce wstępnego dojrzewania na odległość do 15 m i ułożenie do dojrzewania w regałach (program egzamin ustny).

Wyrób płytek

Czteroosobowa grupa obowiązana jest wykonać następujące czynności: oczyścić i nasmarować ropą naftową formy. Ułożyć podkład - stołek na stole wibracyjnym, na tym stołku złożyć formę oraz przymocować ją do stołu wibracyjnego za pomocą specjalnego uchwytu. Nasypać do formy mieszankę betonową i zawibrować. Zatrzeć górną powierzchnię płyty packą
metalową. Rozebrać formę oraz odwieźć płytę lub odnieść ją na miejsce wstępnego dojrzewania na odległość do 15 m i ułożyć w 10-warstwowe stosy (opinie o programie).
Wyrób płyt sposobem ubijania ręcznego dokonywany jest przez jedną osobę, która wykonuje następujące czynności: oczyszcza i smaruje formę, umieszcza na stole stołek i składa formę. Następnie nasypuje do formy mieszankę betonową, ubija ją przy pomocy ręcznego ubijaka (rys. 66) oraz zaciera jej górną powierzchnię packą metalową. Ostatnia czynność to wyjęcie płyty z formy, odniesienie jej na stołku na odległość do 15 m na miejsce wstępnego dojrzewania i ułożenie w 10-warstwowe stosy.

Należy pamiętać, że każda grupa przystępująca do wykonania powierzonej sobie pracy powinna dbać o zorganizowanie miejsca, na którym ta praca będzie wykonywana (segregator aktów prawnych).
Każdy pracownik grupy roboczej, zanim przystąpi do właściwych czynności, powinien wykonać szereg czynności wstępnych- pomocniczych, a mianowicie:
- dokładnie oczyścić stanowiska robocze i miejsca dojrzewania,
- sprawdzić stan i stopień przydatności do pracy form, maszyn, urządzeń i narzędzi pracy oraz powiadomić kierownictwo o zaobserwowanych brakach i usterkach,
- przygotować do dziennej produkcji potrzebną ilość podkładów (stołków) oraz ropy naftowej lub innego środka służącego do smarowania form i stołków,
- uporządkować i przygotować do pracy miejsca w dojrzewalni służące do składowania świeżo wyprodukowanych wyrobów,
- utrzymać w czystości formy, sprzęt i maszyny, a po skończonej pracy oczyścić i nasmarować środkami konserwującymi oraz złożyć na uprzednio przygotowanym do tego celu miejscu.

Oprócz wyżej omówionych obowiązków ciążących na wszystkich członkach grupy odrębne nieco obowiązki ciążą na grupowym (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami