Przeniesienie skoncentrowanych obciążeń na warstwy gruntu

 
Przeniesienie skoncentrowanych obciążeń na warstwy gruntu

Fundamenty palowe stosowane są tak, gdzie niezbędne jest przeniesienie skoncentrowanych, dużych obciążeń na głębsze i bardziej wytrzymałe warstwy gruntu (segregator aktów prawnych). Tego rodzaju fundamenty stosowane są w kilku szczególnych przypadkach – palowanie wykonuje się najczęściej wtedy, gdy w przypowierzchniowych warstwach znajdują się grunty o wysokiej podatności na odkształcenia i małej nośności, np. luźne nasypy, odpady komunalne, torfy czy namuły. Fundamenty palowe są także wymagane wtedy, gdy na fundamenty przenoszone są bardzo duże obciążenia skupione. Takie warunki występują przede wszystkim w podporach mostów, wysokich budynkach, wieżowcach oraz obiektach budownictwa morskiego, pełnomorskiego i hydrotechnicznego. Palowanie stosowane jest również w obudowywaniu wysokich wykopów, wzmacnianiu istniejących fundamentów, stabilizacji skarp i ograniczaniu względnej wielkości lub różnicy osiadań. Właściwe zaprojektowanie, wykonanie oraz eksploatacja obiektu opartego na palach wymaga uwzględnienia kilku ważnych zasad (promocja 3 w 1).

 

W harmonogramie prac należy uwzględnić rozpoznanie nośności i składu podłoża oraz głębokość posadowienia pali, od której zależy stabilność konstrukcji. Bardzo ważny jest dobór odpowiedniego rodzaju pali, który powinien być uzależniony od założeń konstrukcyjnych, warunków gruntowych, bezpieczeństwa i założeń ekonomicznych. Niezbędnym warunkiem palowania jest wykonanie analizy obliczeniowej, obejmującej wyznaczenie sił wewnętrznych działających w fundamencie oraz sił działających w palach (uprawnienia budowlane). Szczególnej uwagi wymaga określenie nośności oraz przemieszczeń fundamentu wraz z zależnością obciążenie-osiadanie. Należy też ściśle określić warunki wykonania fundamentu palowego oraz wykonać badania kontrolne jakości i nośności palowania – zalicza się do nich próbne obciążenia dynamiczne i statyczne oraz długość i jakość pali. Bardzo ważne jest także przeprowadzenie powykonawczej kontroli posadowienia konstrukcji, czyli oceny pracy budowli, fundamentu i gruntu wraz z oceną przemieszczeń i pomiarem osiadania.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami