Blog

30.05.2018

Przepisy budowlane - streszczenie o warunkach technicznych budynków

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane - streszczenie o warunkach technicznych budynków


Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie
Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie

 

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i deweloperskich niezwykle ważne są wszelkie zagadnienia prawne. W zasadzie każda czynność budowlana w jakiś sposób jest obwarowana prawnie i znajdziemy na jej temat wiele zapisów w ustawach i rozporządzeniach. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie reguluje wiele kwestii prawnych i to właśnie do tego rozporządzenia często sięgają osoby decyzyjne w procesie projektowania i budowy tak budynków mieszkalnych, jak również obiektów pod inwestycje. To właśnie do tego rozporządzenia należy sięgnąć jeżeli chcemy wykonać projekt budynku. Rozporządzenie zawiera w sobie 11 działów, które szczegółowo wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane zarówno z warunkami technicznymi jak i usytuowaniem budynków w różnych typach zabudowy.

 

Dział I. Przepisy ogólne
W przepisach ogólnych mamy do czynienia z podstawowymi definicjami, również technicznymi słów używanych w dalszej części rozporządzenia takich jak Chociczy kubatura, metraż, kondygnacja, zabudowa bliźniacza etc. Przepisy wstępne określają również dokładnie w jakich sytuacjach to rozporządzenie będzie stosowane.

 

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
W dziale tym znajdziemy informacje odnośnie zagospodarowania we właściwy sposób działki budowlanej, na której inwestycja się odbywa. Przede wszystkim przeczytamy o przepisach usytuowania budynków, studni, dojść i dojazdów na teren zabudowy, uzbrojenia technicznego działki, wód powierzchniowych, a nawet zieleni i urządzeń rekreacyjnych. Wszelkie kwestie takie jak wymagane odległości i sposób wykonywania poszczególnych elementów reguluje właśnie ten dział.

 

Dział III. Budynki i pomieszczenia
Przeczytamy tu przede wszystkim definicje budynków i pomieszczeń w budownictwie oraz dowiemy się jak szczegółowo wszystko ma zostać rozplanowane. Rozporządzenie określa wymagany stopień nasłonecznienia i oświetlenia budynków, a także w jaki sposób usytuowane mają zostać schody, wejścia do budynków i mieszkań, dojścia do urządzeń technicznych i pomieszczeń gospodarczych i wiele innych. To również ten dział definiuje szczególne wymagania odnośnie pomieszczeń inwentarskich i tych przeznaczonych dla ludzi.

 

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków
Kwestie wyposażenia technicznego także są odpowiednio uregulowane rozporządzeniem. Dział ten wylicza obowiązki w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacji ściekowej oraz deszczowej, urządzeń do usuwania odpadów stałych, instalacji grzewczych, przewodów kominowych, wentylacji i klimatyzacji domowej i wielu innych. To również tutaj dowiemy się wiele na temat niezbędnych instalacji gazowych, elektrycznych i dźwigowych w zakresie ich bezpieczeństwa.

 

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji
Kwestie budowlane są najważniejsze jeżeli chodzi o finalne bezpieczeństwo konstrukcji. To właśnie temu poświęcony jest dział V rozporządzenia. To właśnie tu znajdziemy informacje o tym jakie normy bezpieczeństwa muszą być spełnione by od strony konstrukcyjnej budynek uznać za bezpieczny.

 

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe
Nawet najdoskonalej wykonany budynek nie będzie wolny od niebezpiecznych wypadków takich jak chociażby pożary. Odpowiednie usytuowanie dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, wykonanie ich zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, a także techniczne kwestie jak odporność pożarowa budynków, a więc i kwestie materiałowe będą znacznie jaśniejsze po przyswojeniu sobie tego działu.

 

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania
Również kwestia późniejszego użytkowania budynku uregulowana jest tym rozporządzeniem. Mamy tu przede wszystkim informacje o tym jak umieszczać reklamy i inne tablice na budynkach i kiedy tego nie robić, informacje odnośnie zasad użytkowania kanalizacji w budynkach, a także wszystkich innych elementów znajdujących się wewnątrz jak również na naszej działce budowlanej.

 

Dział VIII. Higiena i zdrowie
Późniejsze użytkowanie budynku w sposób bezpieczny jest również zależne od tego jak wykonawca zadba o kwestie takie jak czystość powietrza i jego ochrona. Spore znaczenie mają tu również materiały, które zostaną użyte do wykonania prac budowlanych. Rozporządzenie w tym dziale informuje również o tym jak ochraniać przed promieniowaniem jonizującym i polem elektromagnetycznym mieszkańców, a także przed częstymi problemami z zawilgoceniem i korozją biologiczną.

 

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami
Podobnie jak w poprzednim dziale również tu rozporządzenie ustanawia zestaw wytycznych i zasad odnośnie poziomu drgań i hałasu, które są w danej zabudowie dopuszczalne, a także informuje o możliwościach zmniejszenia tych natężeń.

 

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna
Budynek musi spełniać również wymagania odnośnie izolacji cieplnej i oszczędności energii. To minimalne wymagania, które każdy budynek będzie musiał spełnić, by zostać oddanym do użytku. Dzięki stosowaniu się do zasad tego działu również wydatnie zaoszczędzimy pieniądze na późniejszym użytkowaniu wykonanego budynku.

 

Dział XI. Przepisy przejściowe i końcowe
Ostatni dział zawiera spis przepisów przejściowych oraz końcowych. To przede wszystkim przepisy, które obowiązują jedynie przez pewien, narzucony ustawą czas, a także przepisy końcowe, które regulują sposób wykonywania rozporządzenia przez poszczególne organy.

 

Do Rozporządzenia wydano również trzy załączniki, z którymi także warto się zapoznać.

Załącznik 1: Wykaz polskich norm przywołanych w rozporządzeniu1
Załącznik 2: Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii
Załącznik 3: Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny

 

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami