Przepisy budowlane – zawiadomienie o zakończeniu budowy


Do obowiązków inwestora zalicza się konieczność złożenia do właściwego organu zawiadomieni o zakończeniu budowy. Organem w tym wypadku może być powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Należy to zrobić jeszcze przed przystąpieniem do użytkowania powstałego obiektu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konieczne jest pozwolenia na użytkowanie – informacje można znaleźć w art. 54 ustawy Prawo budowlane. Razem z zawiadomieniem inwestor zobowiązany jest dostarczyć do właściwego ranu następujące dokumenty:
• oryginał dziennika budowy,
• oświadczenie kierownika budowy potwierdzające zgodność wykonanego obiektu budowlanego z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i projektem budowlanym,
• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy oraz, w przypadku korzystania podczas robót budowlanych, ulicy, drogi czy sąsiedniej nieruchomości,
• protokoły sprawdzeń i badań,
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu przyległych terenów, jeśli od nich uzależniona jest eksploatacja powstałego obiektu,
• powykonawczą inwentaryzację geodezyjna,
• potwierdzenie odbioru przyłączy,
• kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – wyjątki znajdują się w art.57 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
W przypadku, gdy podczas wykonywania robót budowlanych doszło do zmian, które nie odstępują w istotny sposób od projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę, do dokumentacji należy dołączyć kopie rysunków, które wchodzą w skład zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z naniesionymi zmianami oraz, jeśli jest taka potrzeba, z uzupełniającym opisem.
Jeśli takowe zmiany istnieją, to oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku i należytego stanu terenu budowy oraz używanych w trakcie robót budowlanych dróg, ulic czy sąsiednich nieruchomości, musi być potwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli takowy został wyznaczony. Do użytkowania można przystąpić jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami