Blog

26.06.2018

Przepisy budowlane – zawiadomienie o zakończeniu budowy

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – zawiadomienie o zakończeniu budowy


Do obowiązków inwestora zalicza się konieczność złożenia do właściwego organu zawiadomieni o zakończeniu budowy. Organem w tym wypadku może być powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Należy to zrobić jeszcze przed przystąpieniem do użytkowania powstałego obiektu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której konieczne jest pozwolenia na użytkowanie – informacje można znaleźć w art. 54 ustawy Prawo budowlane. Razem z zawiadomieniem inwestor zobowiązany jest dostarczyć do właściwego ranu następujące dokumenty:
• oryginał dziennika budowy,
• oświadczenie kierownika budowy potwierdzające zgodność wykonanego obiektu budowlanego z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i projektem budowlanym,
• oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do odpowiedniego stanu terenu budowy oraz, w przypadku korzystania podczas robót budowlanych, ulicy, drogi czy sąsiedniej nieruchomości,
• protokoły sprawdzeń i badań,
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu przyległych terenów, jeśli od nich uzależniona jest eksploatacja powstałego obiektu,
• powykonawczą inwentaryzację geodezyjna,
• potwierdzenie odbioru przyłączy,
• kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku – wyjątki znajdują się w art.57 ust.1 ustawy Prawo budowlane.
W przypadku, gdy podczas wykonywania robót budowlanych doszło do zmian, które nie odstępują w istotny sposób od projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę, do dokumentacji należy dołączyć kopie rysunków, które wchodzą w skład zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z naniesionymi zmianami oraz, jeśli jest taka potrzeba, z uzupełniającym opisem.
Jeśli takowe zmiany istnieją, to oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do porządku i należytego stanu terenu budowy oraz używanych w trakcie robót budowlanych dróg, ulic czy sąsiednich nieruchomości, musi być potwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, jeśli takowy został wyznaczony. Do użytkowania można przystąpić jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 21 dni.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami