Blog

Typizacja zdjęcie nr 10
30.05.2018

Przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych

W artykule znajdziesz:

Przepisy techniczno-budowlane dla lotnisk cywilnych

 
Budowa lotnisk - uprawnienia budowlane
Budowa lotnisk - uprawnienia budowlane

Nośność nawierzchni lotniskowych dla statków powietrznych o masie postojowej przekraczającej 5700 kg określa się liczbą klasyfikacyjną nawierzchni PCN (Pavement Clasiffication Number) (uprawnienia budowlane). Jej wartość zależy od: rodzaju nawierzchni (sztywna, podatna), nośności podłoża (wysoka, średnia, niska, bardzo niska - określonej dla nawierzchni sztywnych współczynnikiem reakcji podłoża K a dla nawierzchni podatnych wskaźnikiem CBR), największego dopuszczalnego ciśnienia w oponach (wysokie, średnie, niskie, bardzo niskie), metody oceny (technicznej - na podstawie badań charakterystyk nawierzchni lub doświadczalnie - na podstawie wiedzy o statkach powietrznych korzystających dotychczas z nawierzchni). Nośność nawierzchni lotniskowych dla statków powietrznych o masie postojowej mniejszej od 5700 kg określa się największą dopuszczalna masą statku powietrznego i największym dopuszczalnym ciśnieniem w oponach. Przez porównanie liczby PCN z liczbą ACN (Aircraft Clasiffication Number ocenia się, czy statek powietrzny może lądować, kołować i stać na danej nawierzchni bez konieczności ograniczenia całkowitej jego masy lub ciśnienia w oponach.

Wskaźnik używalności lotniska jest to procent czasu, w którym wiatr poprzeczny nie przekracza wartości uniemożliwiających użycie drogi startowej (systemu dróg startowych), wiatr poprzeczny oznacza tu składową wiatru przy powierzchni, prostopadłą do osi drogi startowej. Wskaźnik używalności lotniska komunikacyjnego powinien wynosić co najmniej 95 %. Dla jego obliczenia przyjmuje się składową wiatru bocznego prostopadłą do osi drogi startowej. Jej maksymalne wartości przyjmuje się zależnie od referencyjnej długości startu samolotów. Przy określaniu wskaźnika należy uwzględnić: charakterystykę ruchową samolotów i wskazania wytwórców, szerokość drogi lub dróg startowych, przewidywany charakter eksploatacji (loty VFR - Visual Flight Rules, IFR - Instrument Flight Rules, tylko dzienne, sezonowe). Podstawą obliczenia wskaźnika używalności lotniska są dane meteorologiczne z pomiarów prowadzonych przez co najmniej 5 lat dokonywanych 8 razy dziennie w regularnych odstępach (segregator aktów prawnych).

Szerokość drogi startowej określa się w zależności od: cyfry kodu referencyjnego lotniska, litery kodu referencyjnego lotniska. Pobocza drogi startowej projektuje się, jeśli: droga startowa o literze kodu D lub E ma szerokość mniejszą od 60 m, teren przylegający do drogi startowej ma zbyt małą nośność, aby kołujący po nim samolot nie został uszkodzony. Nośność drogi startowej powinna być wystarczająca do przeniesienia obciążeń od samolotów bez uszkodzeń zarówno drogi jak i samolotów. Pobocza drogi startowej powinny być usytuowane symetrycznie względem osi drogi startowej tak, aby łączna szerokość drogi startowej i poboczy nie była mniejsza niż 60 m. Powierzchnia drogi startowej powinna być dwuspadowa, o stałym pochyleniu poprzecznym, symetrycznym od osi do krawędzi. Wielkość pochylenia poprzecznego jest zależna od litery kodu a jego minimalna wielkość powinna wynosić 1 % z wyjątkiem skrzyżowań z innymi drogami. Dopuszcza się jednostronne pochylenie poprzeczne dla dróg startowych istniejących (promocja 3 w 1). Pochylenia poprzeczne poboczy nie powinny być większe od 2,5 %. Droga startowa i jej pobocza wzdłuż linii styku powinny mieć ten sam poziom.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Typizacja zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Typizacja zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Typizacja zdjęcie nr 15 Typizacja zdjęcie nr 16 Typizacja zdjęcie nr 17
Typizacja zdjęcie nr 18
Typizacja zdjęcie nr 19 Typizacja zdjęcie nr 20 Typizacja zdjęcie nr 21
Typizacja zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Typizacja zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Typizacja zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Typizacja zdjęcie nr 31 Typizacja zdjęcie nr 32 Typizacja zdjęcie nr 33
Typizacja zdjęcie nr 34
Typizacja zdjęcie nr 35 Typizacja zdjęcie nr 36 Typizacja zdjęcie nr 37
Typizacja zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Typizacja zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Typizacja zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami