Blog

24.02.2022

Przepustowość teoretyczna

Przepustowość teoretyczna

Przepustowością teoretyczną AT nazywamy maksymalne natężenie ruchu, wyrażone w pojazdach umownych na godzinę, które możemy osiągnąć w najkorzystniejszych warunkach ruchu. Przepustowość teoretyczną uzyskamy przy przejeździe kolumny pojazdów poruszających się w minimalnych dopuszczalnych odstępach z jednakową optymalną szybkością (program uprawnienia budowlane na komputer).

W celu zwiększenia zarówno przepustowości dróg i ulic, jak i bezpieczeństwa ruchu należy dążyć do segregacji ruchu na drogach publicznych. Dotyczy to zwłaszcza komunikacji szynowej, która powinna być prowadzona po specjalnie przeznaczonych dla niej pasach ruchu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Na odcinkach pozamiejskich umieszczanie jakichkolwiek torów na koronie drogi jest niedopuszczalne, a torowisko kolejowe, czy też tramwajowe powinno być prowadzone poza pasem drogowym. W przypadkach wyjątkowych można stosować rozwiązanie, przy czym pożądane jest wtedy założenie siatki ochronnej wzdłuż drogi.

W warunkach miejskich komunikacja szynowa służy dla obsługi potoków pasażerskich o dużym natężeniu ruchu i musi być nawiązana do układu sieci ulicznej miasta. Jeżeli więc segregacja pionowa ruchu przez rozwiązanie układu komunikacyjnego w różnych poziomach jest ze względów ekonomicznych czy też ruchowych niecelowa, to należy projektować komunikację tramwajową na wydzielonym torowisku (uprawnienia budowlane). Rozwiązanie takie stosujemy na ulicach kategorii P i N o dwóch jezdniach jednokierunkowych.

Umieszczamy wtedy w osi ulicy. Stosowane dawniej umieszczanie torów tramwajowych przy krawężnikach ulicznych zostało zaniechane ze względu na wiele ujemnych cech konstrukcyjnych i ruchowych (program egzamin ustny).

Trasowanie linii tramwajowych nie powoduje na ogół trudności, gdyż ich wskaźniki techniczne projektowania są niższe od odpowiednich wskaźników dla ulic.

Minimalny promień łuku

Minimalny promień łuku poziomego wynosi:

  • dla torów wbudowanych w jezdnię uliczną Rmin = 20,0 m,
  • dla torowiska wydzielonego w obrębie miasta Rm;n = 50 m,
  • dla torowiska wydzielonego na trasach pozamiejskich Rmin = 100 m (opinie o programie).

Na odcinkach pozamiejskich należy stosować krzywe przejściowe w postaci paraboli trzeciego stopnia lub łuku koszowego. Zazwyczaj przyjmuje się 1^ = 10,00-^12,00 m, co umożliwia założenie na szlaku pasów zakrzewienia wzdłuż torów oraz umieszczenie wysepek przystankowych w ramach wydzielonego torowiska. .

Przystanki tramwajowe rozmieszczamy przeciętnie w odległościach 300-^500 m; jedynie w strefach podmiejskich i rzadko zabudowanych możemy zwiększyć tę odległość do 1000 m.

Przystanki lokalizujemy w sąsiedztwie atrakcyjnych punktów miasta, jak dworce kolejowe, teatry, kina, sale koncertowe, domy towarowe, budynki lub zakłady przemysłowe, jak również na skrzyżowaniach i wędach sieci ulicznej, szczególnie kiedy na tych skrzyżowaniach obowiązuje regulacja ruchu. Utrudnia to i często komplikuje projektowanie węzłów.

Przystanki lokalizujemy na chodniku o przeznaczeniu ogólnym lub na specjalnych wysepkach przystankowych umieszczonych na pasach torowisk wydzielonych albo na jezdni ulicznej bezpośrednio przy torach tramwajowych.

Tylko przy niewielkim natężeniu ruchu kołowego dopuszczalne jest wysiadanie pasażerów z tramwaju bezpośrednio na jezdnię, jak to stosuje się przy lokalizacji przystanku na chodniku. Zasadniczo staramy się projektować przystanki na wysepkach, nawet przez niewielkie zmniejszenie szerokości jezdni i zmiany zarysu krawężnika ulicznego (segregator aktów prawnych).

W trudnych warunkach lokalnych, jak na przykład przy przebudowie węzłów istniejących, zezwala się w tym przypadku na zmniejszenie szerokości jezdni ulicznej na długości wysepki do 4,50 m mierzonych między krawężnikiem wysepki i krawężnikiem chodnika.

Długość wysepki, zależna od składu kursujących na danej linii pociągów szerokość wysepki wynosi od 1,40 do 4,00 m, a jej wzniesienie ponad jezdnię (wysokość) 0,10-0,15 m. Można również określać powierzchnię wysepki, wychodząc z przewidywanej liczby oczekujących pasażerów, przyjmując 4 osoby na 1 m2 (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami