Przewód wiertniczy

Przewód wiertniczy

Przewód wiertniczy - lina wiertnicza lub zespół połączonych ze sobą rur płuczkowych bądź żerdzi wiertniczych zakończony w swym dolnym końcu narzędziem wiertniczym - przeznaczony głównie do przekazywania, zależnego od rodzaju wiercenia, ruchu roboczego urządzenia wiertniczego na narzędzie wiertnicze przewód wodociągowy - szczelny przewód podziemny, naziemny lub nadziemny rozprowadzający wodę wodociągową pod ciśnieniem lub wskutek siły grawitacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przewód wodociągowy doprowadzający, pion wodociągowy - przewód wodociągowy pionowy znajdujący się wewnątrz budynku, stanowiący odgałęzienie od przewodu rozprowadzającego i doprowadzający wodę do zaworów czerpalnych przewód wodociągowy magistralny, magistrala wodociągowa - część sieci wodociągowej stanowiąca główny przewód wodociągowy doprowadzający wodę do przewodów rozdzielczych przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę z magistrali do przyłączeń wodociągowych, zdrojów czerpalnych i hydrantów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przewód wodociągowo-rozprowadzający - przewód wodociągowy z niewielkim spadkiem, stanowiący pierwszy odcinek wewnętrznej sieci wodociągowej, zmontowany tuż za wodomierzem, rozprowadzający wodę do poszczególnych pionów wodociągowych lub do odgałęzień poziomych, zasilających różne punkty czerpalne na terenie otaczającym budynek przewód współosiowy, przewód koncentryczny - przewód elektryczny wielkiej częstotliwości, dwużyłowy, z żyłami umieszczonymi współosiowo przewód wydobywczy - zestaw połączonych rur wydobywczych do wydobywania płynu złożowego z odwiertu na powierzchnię przewód wzmacniający - przewód napowietrzny zawieszony równolegle do przewodu jezdnego w celu zwiększenia przekroju czynnego (uprawnienia budowlane).

Przewód zamknięty

Przewód zamknięty - przewód, w którym wypełniający go czynnik ograniczony jest całkowicie jego ścianami i znajduje się najczęściej pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego przewód zerowy - przewód elektroenergetyczny połączony z punktem zerowym przewód zsypowy, pion zsypowy - bud. przewód pionowy, przez który usuwa się śmieci z poszczególnych kondygnacji lub lokali, wykonany zazwyczaj z rur kamionkowych lub betonowych o średnicy co najmniej 350 mm przewód żerdziowy, przewód pompowy - zestaw połączonych żerdzi pompowych do uruchomienia pompy wgłębnej przewóz - (1) przemieszczanie osób i ładunków za pomocą różnych środków transportu; (2) kol. wskaźnik charakteryzujący ilościowo eksploatację na liniach trakcyjnych w określonym czasie przewóz brutto, przewóz całkowity - iloczyn długości przebiegu pociągu przez całkowity jego ciężar na tym przebiegu (program egzamin ustny).

Przewóz linowy - przewóz wozami kopalnianymi doczepianymi i odczepianymi od liny napędzanej kołowrotem; rozróżnia się p.l. pojedynczą liną otwartą, przednią i tylną, p.l. dwiema linami otwarty m i i p.l. liną bez końca przewóz netto - iloczyn długości przebiegu pociągu przez ciężar ładunku przewożonego w tym przebiegu (opinie o programie).

Przewrót - figura akrobacji złożona z pierwszej i czwartej ćwiartki pętli połączonych w górnym punkcie obrotem statku powietrznego o 180‘dookoła jego osi pionowej; wyprowadzenie z lotu nurkowego następuje w kierunku przeciwnym do pierwotnego kierunku lotu przewulkanizowanie - gum. pogorszenie własności wulkanizatu (produktu wulkanizacji) wskutek zbyt wysokiej temperatury lub zbyt długiego czasu trwania wulkanizacji przewymiarować - zmienić podane na rysunku rozmiary na inne, przeliczone wg zmienionych założeń; (2) zastosować w danej konstrukcji zbyt duże rozmiary (segregator aktów prawnych).

Przewyżka kulista - nadmiar sferyczny przewyżka sferyczna - nadmiar sferyczny przewyższenie - wysokość uzyskana na szybowcu mierzona od najniższego do najwyższego punktu w locie wolnym przeziernik - element celownika umożliwiający kontrolę wzrokową właściwego położenia przyrządu względem obserwowanego obiektu: p. znajduje się np. w aparatach fotograficznych, broni palnej, przyrządach geodezyjnych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami