Przewodnik

Przewodnik

Przewodnik (elektryczności) - materiał o małym oporze właściwym (umownie mniejszym od 10 Q cm); często ogólnym terminem p. określa się przewodniki metaliczne charakteryzujące się ujemnym współczynnikiem temperaturowym przewodnictwa; wg teorii pasmowej ciała stałego p. jest kryształ mający ciągły obszar niecałkowicie zajętych stanów kwantowych dostępnych dla elektronów przewodnik - główny pęd rosnący pionowo i stanowiący naturalne przedłużenie osi drzewka przewodnik elektrolityczny - przewodnik jonowy przewodnik elektronowy - przewodnik metaliczny przewodnik jonowy, przewodnik elektrolityczny - przewodnik przewodzący prąd elektryczny za pośrednictwem jonów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przewodnik metaliczny, przewodnik elektronowy - przewodnik przewodzący prąd elektryczny za pośrednictwem elektronów przewodność cieplna, współczynnik przewodzenia ciepła, przewodnictwo cieplne właściwe - wielkość charakteryzująca zdolność ciała stałego, cieczy lub gazu do przewodzenia ciepła, określana jako ilość ciepła przypadająca na jednostkę (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Pola powierzchni prostopadłej do kierunku strumienia ciepła oraz na jednostkę gradientu temperatury i jednostkę czasu przewodność elektrolityczna - przewodnictwo właściwe przewodność elektryczna - wielkość skalarna charakteryzująca zdolność ciał do przewodzenia prądu elektrycznego przewodność (elektryczna) bierna - susceptancja przewodność (elektryczna) czynna konduktancja (uprawnienia budowlane).

Przewodność (elektryczna) czynna wzajemna - transkonduktancja (jednej elektrody względem drugiej) przewodność (elektryczna) pozorna - admitancja przewodność (elektryczna) rzeczywista - konduktancja przewodność magnetyczna - permeancja przewodność przewodu (rurowego) - wielkość wyrażana ilorazem natężenia przepływu przez różnicę ciśnień na końcach przewodu (program egzamin ustny).

Przewodność temperaturowa

Przewodność temperaturowa, dyfuzyjność cieplna - wielkość charakteryzująca zdolność ciała do przewodzenia promieniowania temperaturowego, określona stosunkiem przewodności cieplnej do iloczynu ciepła właściwego i gęstości ośrodka przewody sterowe - ciągi sterowe przewodzenie ciepła - przewodnictwo cieplne przewodzenie prądu elektrycznego - przewodnictwo elektryczne przewołanie - fot. zbyt duży kontrast obrazu fotograficznego spowodowany zbyt długim czasem wywoływania lub zbyt wysoką temperaturą wywoływacza (opinie o programie).

Przewoźnik - osoba prawna lub fizyczna trudniąca się zawodowo przewożeniem osób i ładunków przewód - urządzenie umożliwiające prowadzenie cieczy, gazu lub ciała sypkiego po określonej drodze, np. p. rurowy, wąż, sztolnia przewód ciśnieniowy - przewód zamknięty wypełniony całkowicie płynem płynącym pod ciśnieniem przewód elektryczny - element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi przewód fazowy - przewód elektryczny układu wielofazowego, przez który przepływa prąd obciążenia (segregator aktów prawnych).

Przewód giętki - przewód elektryczny jedno- lub wielożyłowy, z żyłą wielodrutową giętką przewód goły - przewód elektryczny jednożyłowy, którego żyła nie jest pokryta żadną izolacją przewód grzejny - przewód elektryczny, w którym ma się odbywać przetwarzanie energii elektrycznej w energię cieplną wskutek zjawiska Joule’a przewód izolowany - przewód elektryczny jedno- lub wielożyłowy, którego żyły pokryte są izolacją przewód jezdny - przewód elektryczny górnej sieci jezdnej, z którym styka się odbierak prądu (promocja 3 w 1).

Przewód jezdny szynowy - przewód jezdny wykonany ze sztywnego metalowego kształtownika, tworzący sieć jezdną górną przewód kabelkowy - przewód elektryczny izolowany jedno- lub wielożyłowy, zaopatrzony w powłokę; p.k. nie jest przystosowany do układania w ziemi lub w wodzie przewód kanalizacyjny - szczelny przewód wykonany z rur kanalizacyjnych (lub z innych trwałych materiałów) służący do odprowadzania ścieków grawitacyjnie lub pod ciśnieniem przewód kanalizacyjny odpływowy - przewód kanalizacyjny odprowadzający ścieki z przewodów spustowych do głównej trasy kanalizacyjnej instalacji wewnętrznej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !