Blog

Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 10
13.07.2020

Przewodność cieplna materiałów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Przewodność cieplna materiałów budowlanych

Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 11
Przewodność cieplna materiałów budowlanych

Przewodność cieplna materiałów budowlanych zależy przede wszystkim od masy objętościowej, rodzaju materiału, jego struktury i zawartości wilgoci. Przy tej samej masie objętościowej mniejszy współczynnik X mają materiały o większej porowatości z porami zamkniętymi. Przewodność cieplna materiału jest bowiem wielkością złożoną, składającą się z przewodności samego tworzywa i powietrza zawartego w porach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość porów wpływa również na warunki przewodności; mniejsze pory wykazują lepszą izolacyjność. Materiały z porami otwartymi, połączonymi z sobą, wykazują większą przewodność.
Woda zawarta w porach materiału wykazuje przewodność ok. 20 razy większą niż powietrze zawarte w tych porach.
Należy zwrócić uwagę, że przewodność cieplna zależy nie tylko od ilości wilgoci w materiale, ale również od jej rozmieszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy tej samej średniej zawartości wilgoci korzystniejsze jest, ze względu na współczynnik przewodności, nierównomierne jej rozmieszczenie. Na podstawie badań stwierdzono, że nie dla wszystkich materiałów wzrost współczynnika /. spowodowany zawilgoceniem jest większy w temperaturze poniżej zera. Na przykład betony jamiste w temperaturze ujemnej mają mniejszą przewodność cieplną niż w dodatniej (uprawnienia budowlane).

Ustabilizowana wilgotność materiału w przegrodach, tzw. wilgotność obliczeniowa, zależy od fizycznych własności materiałów, stopnia wysuszenia przegród, klimatu zewnętrznego i sposobu użytkowania budynku. W każdej .przegrodzie wbudowany materiał zawiera w mniejszym lub większym stopniu tzw. wilgotność budowlaną technologiczną. W miarę wysychania przegród po pewnym czasie eksploatacji zawartość wilgoci w materiale ulega okresowym wahaniom - w okresie zimy wzrasta, natomiast latem następuje wysychanie. W obliczeniach cieplno-wilgotnościowych uwzględniamy zawilgocenie obserwowane w połowie zimy (w okresie najzimniejszym). Maksymalne zawilgocenie występuje jednak pod koniec zimy (program egzamin ustny).

Klimat wewnętrzny pomieszczeń wpływa na wilgotność materiałów w przegrodach, stwarzając warunki sprzyjające lub utrudniające wysychanie; wpływa on również na możliwość skraplania pary wodnej na powierzchni przegród. W pomieszczeniach o dużej wilgotności wewnętrznej, np. w budynkach inwentarskich, powstaje większe zawilgocenie przegród niż w budynkach mieszkalnych. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że stropodachy, szczególnie niewentylowane, są zawsze bardziej zawilgocone niż ściany.

Ściany wysychające

Ważnym zagadnieniem jest czas wysychania przegród. Ściany wysychające powoli, przez okres kilku lat, będą zwiększały koszty eksploatacyjne. Na wysychanie przegród mają wpływ warunki otoczenia, jak temperatura i wilgotność względna powietrza oraz rodzaj i struktura materiału
Ponieważ zawilgocenie materiałów znajdujących się w różnych warunkach eksploatacyjnych wpływa w różny sposób na współczynnik przewodności cieplnej X i na opór cieplny R, w projekcie normy podano ich wartości dla warunków suchych, średnio wilgotnych i wilgotnych z określeniem, jak te warunki należy interpretować.

Własności cieplno-wilgotńościowe przegród z betonów na lekkich kruszywach są bardzo różne, zależnie od rodzaju kruszywa i składu betonu. Szczególnie duże różnice występują pomiędzy betonami jamistymi a betonami o strukturze zwartej (opinie o programie). Przegrody z betonów jamistych wysychają stosunkowo szybko, w ciągu jednego lub dwóch lat, z betonów zaś zwartych - kilka lat.
Tynki na przegrodach z betonów jamistych opóźniają ich wysychanie i dlatego na przegrodach wylewanych należy je stosować dopiero po upływie 6-12 miesięcy od czasu wykonania obiektu. Okres wysychania zależny jest od warunków klimatycznych panujących w tym czasie (segregator aktów prawnych).

Wobec małego podciągania kapilarnego wody wpływ zawilgocenia przez opady przegród z betonów jamistych jest mniejszy niż przegród z betonów zwartych.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na ujemny wpływ infiltracji powietrza na izolacyjność tych przegród, gdyż infiltracja jest ułatwiona dzięki otwartej strukturze porów w betonach jamistych.

Największą infiltrację powietrza obserwuje się w przegrodach z betonów z kruszywa jednofrakcjowego 20-40 mm, a znacznie mniejszą przy zastosowaniu większej liczby frakcji. Stąd wynika wyraźnie konieczność tynkowania przegród z betonów jamistych po okresie wysychania (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 16 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 17 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 18
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 19
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 20 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 21 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 22
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 32 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 33 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 34
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 35
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 36 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 37 Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 38
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wilgotna mieszanka betonowa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami