Przewodność cieplna materiałów budowlanych

Przewodność cieplna materiałów budowlanych

Przewodność cieplna materiałów budowlanych zależy przede wszystkim od masy objętościowej, rodzaju materiału, jego struktury i zawartości wilgoci. Przy tej samej masie objętościowej mniejszy współczynnik X mają materiały o większej porowatości z porami zamkniętymi. Przewodność cieplna materiału jest bowiem wielkością złożoną, składającą się z przewodności samego tworzywa i powietrza zawartego w porach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wielkość porów wpływa również na warunki przewodności; mniejsze pory wykazują lepszą izolacyjność. Materiały z porami otwartymi, połączonymi z sobą, wykazują większą przewodność.
Woda zawarta w porach materiału wykazuje przewodność ok. 20 razy większą niż powietrze zawarte w tych porach.
Należy zwrócić uwagę, że przewodność cieplna zależy nie tylko od ilości wilgoci w materiale, ale również od jej rozmieszczenia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy tej samej średniej zawartości wilgoci korzystniejsze jest, ze względu na współczynnik przewodności, nierównomierne jej rozmieszczenie. Na podstawie badań stwierdzono, że nie dla wszystkich materiałów wzrost współczynnika /. spowodowany zawilgoceniem jest większy w temperaturze poniżej zera. Na przykład betony jamiste w temperaturze ujemnej mają mniejszą przewodność cieplną niż w dodatniej (uprawnienia budowlane).

Ustabilizowana wilgotność materiału w przegrodach, tzw. wilgotność obliczeniowa, zależy od fizycznych własności materiałów, stopnia wysuszenia przegród, klimatu zewnętrznego i sposobu użytkowania budynku. W każdej .przegrodzie wbudowany materiał zawiera w mniejszym lub większym stopniu tzw. wilgotność budowlaną technologiczną. W miarę wysychania przegród po pewnym czasie eksploatacji zawartość wilgoci w materiale ulega okresowym wahaniom - w okresie zimy wzrasta, natomiast latem następuje wysychanie. W obliczeniach cieplno-wilgotnościowych uwzględniamy zawilgocenie obserwowane w połowie zimy (w okresie najzimniejszym). Maksymalne zawilgocenie występuje jednak pod koniec zimy (program egzamin ustny).

Klimat wewnętrzny pomieszczeń wpływa na wilgotność materiałów w przegrodach, stwarzając warunki sprzyjające lub utrudniające wysychanie; wpływa on również na możliwość skraplania pary wodnej na powierzchni przegród. W pomieszczeniach o dużej wilgotności wewnętrznej, np. w budynkach inwentarskich, powstaje większe zawilgocenie przegród niż w budynkach mieszkalnych. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że stropodachy, szczególnie niewentylowane, są zawsze bardziej zawilgocone niż ściany.

Ściany wysychające

Ważnym zagadnieniem jest czas wysychania przegród. Ściany wysychające powoli, przez okres kilku lat, będą zwiększały koszty eksploatacyjne. Na wysychanie przegród mają wpływ warunki otoczenia, jak temperatura i wilgotność względna powietrza oraz rodzaj i struktura materiału
Ponieważ zawilgocenie materiałów znajdujących się w różnych warunkach eksploatacyjnych wpływa w różny sposób na współczynnik przewodności cieplnej X i na opór cieplny R, w projekcie normy podano ich wartości dla warunków suchych, średnio wilgotnych i wilgotnych z określeniem, jak te warunki należy interpretować.

Własności cieplno-wilgotńościowe przegród z betonów na lekkich kruszywach są bardzo różne, zależnie od rodzaju kruszywa i składu betonu. Szczególnie duże różnice występują pomiędzy betonami jamistymi a betonami o strukturze zwartej (opinie o programie). Przegrody z betonów jamistych wysychają stosunkowo szybko, w ciągu jednego lub dwóch lat, z betonów zaś zwartych - kilka lat.
Tynki na przegrodach z betonów jamistych opóźniają ich wysychanie i dlatego na przegrodach wylewanych należy je stosować dopiero po upływie 6-12 miesięcy od czasu wykonania obiektu. Okres wysychania zależny jest od warunków klimatycznych panujących w tym czasie (segregator aktów prawnych).

Wobec małego podciągania kapilarnego wody wpływ zawilgocenia przez opady przegród z betonów jamistych jest mniejszy niż przegród z betonów zwartych.
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na ujemny wpływ infiltracji powietrza na izolacyjność tych przegród, gdyż infiltracja jest ułatwiona dzięki otwartej strukturze porów w betonach jamistych.

Największą infiltrację powietrza obserwuje się w przegrodach z betonów z kruszywa jednofrakcjowego 20-40 mm, a znacznie mniejszą przy zastosowaniu większej liczby frakcji. Stąd wynika wyraźnie konieczność tynkowania przegród z betonów jamistych po okresie wysychania (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !