Przyczepność powłok

Przyczepność powłok

Przy omawianiu zagadnień korozji i ochrony przed korozją używa się często wielu pojęć z zakresu wiedzy ogólnej i technicznej związanych bezpośrednio i pośrednio z tematyką korozji, W tekście książki zaznaczono podstawowe z tych pojęć tam gdzie występują one po raz pierwszy przez wydrukowanie ich tłustą czcionką i oznaczenie na marginesie literą D (definicje pojęć) (program uprawnienia budowlane na komputer). Poniżej dla lepszego zrozumienia i przyswojenia tych pojęć podano ich riefinicje, a ponadto definicje pozostałych użytych w książce pojęć, które ze względu na czytelność tekstu nie mogły być w tekście zaznaczone (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Adhezja: siły spójności pomiędzy cząsteczkami dwu różnych materiałów Przyczepność powłok i błon z kleju do podłoża polega przeważnie na zjawisku adhezji. Algorytm: całokształt działań matematycznych potrzebnych do rozwiązania pewnego zadania. Amoniak: gaz bezbarwny o ostrym zapachu, pobudzający do łzawienia, rozpuszczalny w wodzie. Powstaje w procesach gnilnych substancji organicznych lub przez syntezę azotu z wodorem. Amoniak działa agresywnie jako silny elektrolit (uprawnienia budowlane).

Amorficzny stan: stan ciała stałego, przy którym, w przeciwieństwie do ciał krystalicznych, atomy i cząsteczki nie są uporządkowane regularnie. Anoda w ogniwie elektrycznym: powierzchnia metalu, z której jony metalu przechodzą do roztworu elektrolitu. W procesie korozyjnym stanowi ona elektrodę rozpuszczającą się (metal ulega na niej korozji).

Antifouling: materiał malarski zawierający dodatki zapobiegające obrastaniu pokrycia malarskiego przez mikroorganizmy, porosty i muszle i chroniące przez określony czas pokrycie przed niszczeniem z powodu obrośnięcia. Antifouling stosuje się do pokrywania podwodnej części kadłubów statków itp. Aparat do spawania tworzyw sztucznych: aparat do spawania gorącym gazem termoplastycznych tworzyw sztucznych mięknących w wyższej temperaturze (program egzamin ustny).

Zanieczyszczenia powietrza

Asocjacja: nie zamierzone skojarzenie wyobrażeń, np. widok czerwonej barwy może wywołać skojarzenie z żarem ognia lub widokiem krwi. Atmosfera przemysłowa: atmosfera w pobliżu ziemi nad terenami przemysłowymi. Różni się ona od normalnej atmosfery w okolicach wiejskich zawartością gazów spalinowych, popiołów lotnych i innych występujących miejscowo zanieczyszczeń powietrza w postaci par gazów i pyłów pochodzących z procesów produkcyjnych. Zanieczyszczenia powietrza wraz z wilgocią znajdującą się w powietrzu tworzą najczęściej silne elektrolity (opinie o programie).

Atmosfera wielkomiejska: warstwa powietrza w pobliżu ziemi nad wielkimi miastami. Różni się ona od atmosfery normalnej, występującej nad miejscowościami wiejskimi, zawartością obcych substancji w powietrzu. Substancje takie w większości przypadków powstają ze spalania węgla, olejów i materiałów pędnych. Są to gazy spalinowe i popioły lotne, które wzmagają korozję. Azotan celulozy (mylnie nazywany nitrocelulozą): celuloza azotowana, która śluzy między innymi do produkowania lakierów nitrocelulozowych.

Bakterie: ogólna nazwa zwierzęcych i roślinnych mikroorganizmów, które mogą być oglądane tylko pod mikroskopem. Niektóre bakterie żyjące w wodzie lub gruncie, np. bakterie żelaziste i bakterie siarkowe, w zetknięciu z metalem działają nań agresywnie. Bakterie siarkowe (thiobacillus): występują w gruntach zawierających siarkę lub związki siarki. Utleniają one siarkę i jako produkt końcowy tworzą kwas siarkowy, który atakuje metal (segregator aktów prawnych). Bakterie żelaziste: bakterie żyjące w wodzie, tlenowce, atakujące w sposób biochemiczny żelazo.

Barwy ostrzegawcze: barwy do oznaczania niebezpiecznych miejsc w produkcji. Odznaczają się one dużą jaskrawością zwracającą na siebie uwagę. Ich zastosowanie ujęte jest w przepisach (promocja 3 w 1). Baza spoiwa: w ten sposób określa się, jakie spoiwo jest zawarte w danym wyrobie lakierowym lub do jakiej grupy spoiw należy spoiwo zawarte w danym wyrobie, np. farba olejna na bazie oleju, lakier epoksydowy na bazie żywicy epoksydowej. Bemit: naturalny minerał zawarty w boksycie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami