Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowanie masy tynkarskiej

Przygotowanie masy tynkarskiej polega na intensywnym mechanicznym wymieszaniu proszku POLTEX z wodą, dozowanego do zbiornika porcjami (program uprawnienia budowlane na komputer).
Do mieszania można używać mieszarki wirowej MW-153 lub mieszadła propelerowego zamocowanego do wiertarki elektrycznej o 4004-800 obrotach na minutę.
Do natrysku mechanicznego masy POLTEX zaleca się stosowanie lekkich agregatów tynkarskich jak:
- agregat tynkarski AT-20,
- agregat tynkarski AT-34 MK,
- narzutnica ciśnieniowa NUT-21 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Masę POLTEX należy nakładać co najmniej dwuwarstwowo. Zużycie jednostkowe masy wynosi 34-5 kg/m2 tynkowanej powierzchni.
Czas osiągnięcia wstępnej wytrzymałości waha się w granicach 124-24 godzin. Wykonywanie cienkościennej wyprawy tynkarskiej POLTEX powinno być zgodne z „Wytycznymi stosowania masy tynkarskiej POLTEX ”, wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”, Warszawa 1976 r.
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, przyczepność do podłoża na całej powierzchni (uprawnienia budowlane).
Na powierzchni tynków nie mogą występować:

a) trwałe zacieki,

b) wykwity,

c) wypryski i spęcznienia,

d) pęknięcia,

e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku, np. ślady wygładzania dla tynków doborowych kat. IV.
W tynkach pospolitych dopuszcza się występowanie nierówności powierzchni o głębokości lub wypukłości do 4 mm na całej długości łaty kontrolnej (2 m).
Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach powinny być zabezpieczone przed pęknięciami przez przecięcie warstwy tynku na całą jej grubość przy szerokości przecięcia 2-M mm.
Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu ręcznym (program egzamin ustny).
Narzucanie zaprawy na ściany, a szczególnie na sufity, tynkarze powinni wykonywać w okularach ochronnych.
Zewnętrzne obramienia okienne mogą być tynkowane z rusztowań zewnętrznych a nie z otworów okiennych.
Przy tynkowaniu wewnętrznym ościeży okiennych otwór okienny powinien być zabezpieczony balustradą (opinie o programie).
Reperacje tynków po instalatorach mogą być wykonywane z rusztowań przestawnych, nie wolno natomiast stawać na urządzeniach i rurach wszelkich instalacji.

Podstawowe wymagania bhp przy tynkowaniu mechanicznym

Operatorzy obsługujący końcówki tynkarskie oraz pozostali członkowie zespołu powinni podczas pracy być zaopatrzeni w okulary ochronne i rękawice.
Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego należy przeprowadzić próbę wodną całego urządzenia w ciągu kilkunastu minut pod ciśnieniem I0 lub I5 at w zależności od rodzaju pomp. Z wyników prób należy sporządzić protokół, który stanowi załącznik do raportu pracy agregatu.
Wyłącznik powinien być zawsze zakryty obudową, a podłączanie silnika do sieci elektrycznej należy wykonywać przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
Niezależnie od powyższych wymagań zabrania się:
- pracować przy ciśnieniu wyższym od wskazanego w metryce agregatu,
- pracować przy występujących usterkach w pompie lub przewodach,
- podciągać dławicę, smarować i czyścić ruchome części maszyny w czasie prac agregatu,
- pracować pompą do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za dopilnowanie sygnałów rozpoczęcia, przerw i zakończenia pracy,
- w obecności postronnych robotników przedmuchiwać węże sprężonym powietrzem, ponieważ nagłe wydostanie się strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardzo niebezpieczne.
- zezwolić na pracę pracowników, którzy nie przeszli instruktażu w zakresie bhp, przeprowadzać kontrolę silnika lub przewodów elektrycznych bez wyłączenia prądu (segregator aktów prawnych)

Przy każdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona na widocznym miejscu instrukcja bhp. Roboty szklarskie powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm.

Odstąpienie od dokumentacji technicznej powinno być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny lub inny równorzędny dokument. Roboty zanikające powinny być sprawdzone przez nadzór techniczny i wpisane do dziennika budowy (promocja 3 w 1)

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !