Blog

15.07.2022

Publikacja materiałów uzupełniających

W artykule znajdziesz:

Publikacja materiałów uzupełniających

Badacze powinni stosować tę formę publikacji z umiarem i tylko wówczas, gdy szybka publikacja ma naprawdę duże znaczenie. List do redakcji powinien zawierać informacje potrzebne innym badaczom do prowadzenia podobnych prac, a właściwy referat należy przygotowywać lak, jak gdyby list nie ukazał się w ogóle (program uprawnienia budowlane na komputer).

Podstawową formą publikacji naukowej jest referat zamieszczony w czasopiśmie fachowym. W zasadzie wszelkie prace naukowe powinny być ogłaszane w tej formie, szybko i kompletnie. Czasopisma fachowe są bowiem w najszerszym zakresie uwzględniane w bibliografiach analitycznych i rejestrujących, dzięki czemu wiadomość o publikowanych materiałach dociera najszybciej do ogółu zainteresowanych. Ważniejsze czasopisma naukowe są rozprowadzane systematycznie w skali światowej do bibliotek uniwersyteckich i państwowych oraz do wielu bibliotek przedsiębiorstw przemysłowych, gdzie są starannie przechowywane (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Istnieje szereg czasopism przyjmujących do druku prace oryginalne o znacznej objętości, a przede wszystkim prace nie nadające się do streszczenia. Wiele z tych czasopism wyspecjalizowało się w drukowaniu bardziej szczegółowych opisów prac opublikowanych już poprzednio. Publikacja materiałów uzupełniających, jak np. obszerne zestawienie danych, szczegóły techniki pomiarowej oraz szczegółowe wyprowadzenia matematyczne, jest trudnym problemem. Tego rodzaju materiały należy w zasadzie usuwać ze zwykłych referatów (uprawnienia budowlane).

Mogą one, a nawet powinny być umieszczane w pracach doktorskich i sprawozdaniach specjalnych, ale takie prace są zazwyczaj sporządzane tylko w kilku egzemplarzach. Prace doktorskie złożone do depozytu w bibliotekach uniwersyteckich można na ogół wypożyczać lub leż sporządzać ich mikrofilmy. W celu szerszego udostępnienia tego rodzaju dodatkowych materiałów stworzono kilka ośrodków dokumentacyjnych, gromadzących kopie takich dokumentów i wykonujących w razie potrzeby ich mikrofilmy lub fotokopie. Niekiedy dokumenty te są opracowane jako uzupełnienie do publikowanych referatów i wówczas w referacie należy umieścić notkę informującą o istnieniu uzupełnienia (program egzamin ustny).

Publikacja prac oryginalnych

Wyniki prac badawczych są niekiedy publikowane po raz pierwszy w postaci książki, ale zwyczaj ten wychodzi coraz bardziej z użycia. Nauka rozwija się tak szybko i stała się wskutek tego polem tak ostrej konkurencji, że długi czas (z reguły kilka lat) potrzebny na przygotowanie i druk książki uniemożliwia w praktyce może z wyjątkiem najbardziej „statycznych’’ dziedzin nauki stosowanie tej formy wydawniczej do publikacji prac oryginalnych. Ponadto materiały w postaci książkowej są rzadko należycie uwzględniane w bibliografiach analitycznych i rejestrujących. Książki nie są tak systematycznie przeglądane i analizowane przez specjalistów jak czasopisma fachowe i nie są lak starannie jak one przechowywane w bibliotekach (opinie o programie). Ponadto książki łatwiej giną ze zbiorów i nie zawsze są zastępowane nowymi. Z tych wszystkich względów użycie książki dla przedstawienia nowości naukowych, nie opublikowanych w inny sposób, jest niezalecane.

Redakcje wielu czasopism wymagają, aby do maszynopisu pracy było dołączone jej streszczenie, które w druku umieszcza się przed referat em. Właściwy referat obejmuje zazwyczaj część wstępną, po której następuje opis ogólny zastosowanej metody, szczegóły aparatury doświadczalnej, otrzymane wyniki i ich analiza, a wreszcie wnioski wyciągnięte z lej analizy (segregator aktów prawnych). Na końcu referatu umieszczamy zwykle podziękowania. W pewnych przypadkach można dawać

załączniki, zawierające szczegóły nieistotne dla zasadniczego wywodu, a więc np. trudne wyprowadzenia matematyczne, ciekawsze szczegóły dotyczące aparatury, metody oczyszczania chemikaliów itp. Ponadto należy zawsze podać literaturę, obejmującą poprzednie prace z danej dziedziny, źródła, z których zaczerpnięto dane liczbowe, wzory, stwierdzenia faktów itp., oraz prace bądź zgodne z uzyskanymi wnioskami, bądź im przeciwne (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami